शिव वर्णमाला स्तोत्र

अद्भुतविग्रह अमराधीश्वर अगणितगुणगण अमृतशिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
आनन्दामृत आश्रितरक्षक आत्मानन्द महेश शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
इन्दुकलाधर इन्द्रादिप्रिय सुन्दररूप सुरेश शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
ईश सुरेश महेश जनप्रिय केशवसेवितपाद शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
उरगादिप्रियभूषण शङ्कर नरकविनाश नटेश शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
ऊर्जितदानवनाश परात्पर आर्जितपापविनाश शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
ऋग्वेदश्रुतिमौलिविभूषण रविचन्द्राग्नित्रिनेत्र शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
ॠपमनादिप्रपञ्चविलक्षण तापनिवारणतत्त्व शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
ऌङ्गस्वरूप सर्वबुधप्रिय मङ्गलमूर्ति महेश शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
ॡऊताधीश्वररूपप्रिय शिव वेदान्तप्रियवेद्य शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
एकानेकस्वरूप विश्वेश्वर योगिहृदिप्रियवास शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
ऐश्वर्याश्रय चिन्मय चिद्घन अच्युतानन्त महेश शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
ओङ्कारप्रिय उरगविभूषण ह्रीङ्कारादि महेश शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
औरसलालित अन्तकनाशन गौरीसमेत महेश शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
अम्बरवास चिदम्बरनायक तुम्बुरुनारदसेव्य शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
आहारप्रिय आदिगिरीश्वर भोगादिप्रिय पूर्ण शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
कमलास्यार्चित कैलासप्रिय करुणासागर काशि शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
खड्गशैलमृदुढक्काद्यायुध विक्रमरूप विश्वेश शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
गङ्गागिरिसुतवल्लभ गुणहित शङ्कर सर्वजनेश शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
घातुकभञ्जन पातकनाशन गौरीसमेत गिरीश शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
ङश्रितश्रुतिमौलिविभूषण वेदस्वरूप विश्वेश शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
चण्डविनाशन सकलजनप्रिय मण्डलाधीश महेश शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
छत्रकिरीटसुकुण्डलशोभित पुत्रप्रिय भुवनेश शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
जन्मजरामृतिनाशन कल्मषरहित तापविनाश शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
झङ्काराश्रय भृङ्गिरिटिप्रिय ओंकारेश महेश शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
ज्ञानाज्ञानविनाशक निर्मल दीनजनप्रिय दीप्त शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
टङ्काद्यायुधधारण सत्वर ह्रींकारैद्य सुरेश शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
ठङ्कस्वरूप सहकारोत्तम वागीश्वर वरदेश शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
डम्बविनाशन डिंडिमभूषण अम्बरवास चिदीश शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
ढण्ढण्डमरुक धरणीनिश्चल ढुंढिविनायकसेव्य शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
णलिनविलोचन नटनमनोहर अलिकुलभूषण अमृत शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
तत्त्वमसीत्यादिवाक्यस्वरूपक नित्यानन्द महेश शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
स्थावर जङ्गम भुवनविलक्षण भावुकमुनिवर सेव्य शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
दुःखविनाशक दलितमनोन्मन चन्दनलेपित चरण शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
धरणीधर शुभधवलविभास्वर धनदादिप्रिय दान शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
नानामणिगणभूषण निर्गुण नटजनसुप्रियनाट्य शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
पन्नगभूषण पार्वतिनायक परमानन्द परेश शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
फालविलोचन भानुकोटिप्रभ हालाहलधर अमृतशिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
बन्धविनाशन बृहदीशामरस्कन्दादिप्रिय कनकशिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
भस्मविलोपन भवभयनाशन विस्मयरूप विश्वेश शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
मन्मथनाशन मधुपानप्रिय मन्दरपर्वतवास शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
यतिजनहृदयनिवासित ईश्वर विधिविष्ण्यादि सुरेश शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
रामेश्वररमणीयमुखाम्बुज सोमशेखर सुकृति शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
लङ्काधीश्वरसुरगणसेवित लावण्यामृतलसित शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
वरदाभयकर वासुकिभूषण वनमालादिविभूष शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
शान्तिस्वरूप जगत्त्रयचिन्मय कान्तिमतीप्रिय कनकशिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
षण्मुखजनक सुरेन्द्रमुनिप्रिय षाड्गुण्यादिसमेत शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
संसारार्णवनाशन शाश्वत साधुहृदिप्रियवास शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
हर पुरुषोत्तम अद्वैतामृतपूर्ण मुरारिसुसेव्य शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
लालितभक्तजनेश निजेश्वर कामनटेश्वर कामशिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
क्षररूपादिप्रियान्वित सुन्दर साक्षिजगत्त्रयस्वामिशिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |