ಶಿವ ಷಟ್ಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಅಮೃತಬಲಾಹಕ- ಮೇಕಲೋಕಪೂಜ್ಯಂ
ವೃಷಭಗತಂ ಪರಮಂ ಪ್ರಭುಂ ಪ್ರಮಾಣಂ.
ಗಗನಚರಂ ನಿಯತಂ ಕಪಾಲಮಾಲಂ
ಶಿವಮಥ ಭೂತದಯಾಕರಂ ಭಜೇಽಹಂ.
ಗಿರಿಶಯಮಾದಿಭವಂ ಮಹಾಬಲಂ ಚ
ಮೃಗಕರಮಂತಕರಂ ಚ ವಿಶ್ವರೂಪಂ.
ಸುರನುತಘೋರತರಂ ಮಹಾಯಶೋದಂ
ಶಿವಮಥ ಭೂತದಯಾಕರಂ ಭಜೇಽಹಂ.
ಅಜಿತಸುರಾಸುರಪಂ ಸಹಸ್ರಹಸ್ತಂ
ಹುತಭುಜರೂಪಚರಂ ಚ ಭೂತಚಾರಂ.
ಮಹಿತಮಹೀಭರಣಂ ಬಹುಸ್ವರೂಪಂ
ಶಿವಮಥ ಭೂತದಯಾಕರಂ ಭಜೇಽಹಂ.
ವಿಭುಮಪರಂ ವಿದಿತದಂ ಚ ಕಾಲಕಾಲಂ
ಮದಗಜಕೋಪಹರಂ ಚ ನೀಲಕಂಠಂ.
ಪ್ರಿಯದಿವಿಜಂ ಪ್ರಥಿತಂ ಪ್ರಶಸ್ತಮೂರ್ತಿಂ
ಶಿವಮಥ ಭೂತದಯಾಕರಂ ಭಜೇಽಹಂ.
ಸವಿತೃಸಮಾಮಿತ- ಕೋಟಿಕಾಶತುಲ್ಯಂ
ಲಲಿತಗುಣೈಃ ಸುಯುತಂ ಮನುಷ್ಬೀಜಂ.
ಶ್ರಿತಸದಯಂ ಕಪಿಲಂ ಯುವಾನಮುಗ್ರಂ
ಶಿವಮಥ ಭೂತದಯಾಕರಂ ಭಜೇಽಹಂ.
ವರಸುಗುಣಂ ವರದಂ ಸಪತ್ನನಾಶಂ
ಪ್ರಣತಜನೇಚ್ಛಿತದಂ ಮಹಾಪ್ರಸಾದಂ.
ಅನುಸೃತಸಜ್ಜನ- ಸನ್ಮಹಾನುಕಂಪಂ
ಶಿವಮಥ ಭೂತದಯಾಕರಂ ಭಜೇಽಹಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

48.2K
1.1K

Comments Kannada

4ihkc
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -Vinod Kulkarni

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐 -surya

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |