ഗണപതി മംഗലാഷ്ടക സ്തോത്രം

ഗജാനനായ ഗാംഗേയസഹജായ സദാത്മനേ.
ഗൗരീപ്രിയതനൂജായ ഗണേശായാസ്തു മംഗലം.
നാഗയജ്ഞോപവീതായ നതവിഘ്നവിനാശിനേ.
നന്ദ്യാദിഗണനാഥായ നായകായാസ്തു മംഗലം.
ഇഭവക്ത്രായ ചേന്ദ്രാദിവന്ദിതായ ചിദാത്മനേ.
ഈശാനപ്രേമപാത്രായ നായകായാസ്തു മംഗലം.
സുമുഖായ സുശുണ്ഡാഗ്രോക്ഷിപ്താമൃതഘടായ ച.
സുരവൃന്ദനിഷേവ്യായ ചേഷ്ടദായാസ്തു മംഗലം.
ചതുർഭുജായ ചന്ദ്രാർധവിലസന്മസ്തകായ ച.
ചരണാവനതാനർഥതാരണായാസ്തു മംഗലം.
വക്രതുണ്ഡായ വടവേ വന്യായ വരദായ ച.
വിരൂപാക്ഷസുതായാസ്തു വിഘ്നനാശായ മംഗലം.
പ്രമോദമോദരൂപായ സിദ്ധിവിജ്ഞാനരൂപിണേ.
പ്രകൃഷ്ടപാപനാശായ ഫലദായാസ്തു മംഗലം.
മംഗലം ഗണനാഥായ മംഗലം ഹരസൂനവേ.
മംഗലം വിഘ്നരാജായ വിഘഹർത്രേസ്തു മംഗലം.
ശ്ലോകാഷ്ടകമിദം പുണ്യം മംഗലപ്രദമാദരാത്.
പഠിതവ്യം പ്രയത്നേന സർവവിഘ്നനിവൃത്തയേ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

88.4K
1.2K

Comments Malayalam

cwj57
സനാതന ധർമ്മം പരിപാലിക്കാനായി ഇത്രയേറെ പ്രയത് നിക്കുന്ന വേദധാര ഒരു അത്ഭുതം തന്നെ. ഗുരുകുലം, ഗോശാലകൾ , വേദങ്ങൾ, .... എല്ലാം പരിരക്ഷി.ക്കപ്പെടാനായി അവതരിച്ച പുണ്യാത്മാക്കൾ , മഹാത്മാക്കൾ... എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ ശിരസ്സ് നമിക്കുന്നു. -

ഇനി വരുന്ന തലമുറകൾക്കും ഈ അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന വേദധാര അതിനുള്ള ശക്തിയും കഴിവും ഭഗവാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രണാമം ഓം.🙏 -krishnan kutty

പരിശുദ്ധവും പരിപാവനവുമായ വേദധാര , എന്നെയും പരി.പാവനമാക്കട്ടെ. (അതിനുള്ള ബുദ്ധി ഭഗവാൻ തരട്ടെ) -

വേദധാരയുടെ സ്വാധീനം ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നു. നന്ദി. 🙏🏻 -Prateeksha

കൊള്ളാം . നല്ല വെബ്സൈറ്റ് 👍👍👍 -ഗീത മേനോൻ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |