ഗണപതി മംഗലാഷ്ടക സ്തോത്രം

ഗജാനനായ ഗാംഗേയസഹജായ സദാത്മനേ.
ഗൗരീപ്രിയതനൂജായ ഗണേശായാസ്തു മംഗലം.
നാഗയജ്ഞോപവീതായ നതവിഘ്നവിനാശിനേ.
നന്ദ്യാദിഗണനാഥായ നായകായാസ്തു മംഗലം.
ഇഭവക്ത്രായ ചേന്ദ്രാദിവന്ദിതായ ചിദാത്മനേ.
ഈശാനപ്രേമപാത്രായ നായകായാസ്തു മംഗലം.
സുമുഖായ സുശുണ്ഡാഗ്രോക്ഷിപ്താമൃതഘടായ ച.
സുരവൃന്ദനിഷേവ്യായ ചേഷ്ടദായാസ്തു മംഗലം.
ചതുർഭുജായ ചന്ദ്രാർധവിലസന്മസ്തകായ ച.
ചരണാവനതാനർഥതാരണായാസ്തു മംഗലം.
വക്രതുണ്ഡായ വടവേ വന്യായ വരദായ ച.
വിരൂപാക്ഷസുതായാസ്തു വിഘ്നനാശായ മംഗലം.
പ്രമോദമോദരൂപായ സിദ്ധിവിജ്ഞാനരൂപിണേ.
പ്രകൃഷ്ടപാപനാശായ ഫലദായാസ്തു മംഗലം.
മംഗലം ഗണനാഥായ മംഗലം ഹരസൂനവേ.
മംഗലം വിഘ്നരാജായ വിഘഹർത്രേസ്തു മംഗലം.
ശ്ലോകാഷ്ടകമിദം പുണ്യം മംഗലപ്രദമാദരാത്.
പഠിതവ്യം പ്രയത്നേന സർവവിഘ്നനിവൃത്തയേ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |