ಶಿವ ನಾಮಾವಳಿ

 

ಓಂ ಶ್ರೀಕಂಠಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ತ್ರಿಮೂ್ರ್ತಯೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಅಮರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಅರ್ಘೀಶಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಭಾರಭೂತಯೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಅತಿಥಯೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಸ್ಥಾಣವೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಹರಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಝಂಟೀಶಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಭೌತಿಕಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸದ್ಯೋಜಾತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಅನುಗ್ರಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಅಕ್ರೂರಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಮಹಾಸೇನಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಕ್ರೋಧೀಶಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಚಂಡೇಶಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಪಂಚಾಂತಕಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಶಿವೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಏಕರುದ್ರಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಕೂರ್ಮಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಏಕನೇತ್ರಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಚತುರಾನನಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಅಜೇಶಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಶರ್ವಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸೋಮೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಾಂಗಲಿನೇ ನಮಃ.
ಓಂ ದಾರುಕಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಉಮಾಕಾಂತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಆಷಾಢಿಣೇ ನಮಃ.
ಓಂ ದಂಡಿನೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಅತ್ರಯೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಮೀನಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಮೇಷಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಲೋಹಿತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಶಿಖಿನೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಝಗಲಂಟಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ದ್ವಿರಂಡಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಮಹಾಕಾಲಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಪಾಲಿನೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಪಿನಾಕಿನೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಖಡ್ಗೀಶಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಬಕಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಶ್ವೇತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಭೃಗವೇ ನಮಃ.
ಓಂ ನಕುಲೀಶಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸಂವರ್ತ್ತಕಾಯ ನಮಃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

48.8K

Comments Kannada

3sGa7
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -Vinod Kulkarni

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐 -surya

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |