ಶಿವ ಮಂಗಲ ಸ್ತುತಿ

ಭುವನೇ ಸದೋದಿತಂ ಹರಂ
ಗಿರಿಶಂ ನಿತಾಂತಮಂಗಲಂ.
ಶಿವದಂ ಭುಜಂಗಮಾಲಿನಂ
ಭಜ ರೇ ಶಿವಂ ಸನಾತನಂ.
ಶಶಿಸೂರ್ಯವಹ್ನಿಲೋಚನಂ
ಸದಯಂ ಸುರಾತ್ಮಕಂ ಭೃಶಂ.
ವೃಷವಾಹನಂ ಕಪರ್ದಿನಂ
ಭಜ ರೇ ಶಿವಂ ಸನಾತನಂ.
ಜನಕಂ ವಿಶೋ ಯಮಾಂತಕಂ
ಮಹಿತಂ ಸುತಪ್ತವಿಗ್ರಹಂ.
ನಿಜಭಕ್ತಚಿತ್ತರಂಜನಂ
ಭಜ ರೇ ಶಿವಂ ಸನಾತನಂ.
ದಿವಿಜಂ ಚ ಸರ್ವತೋಮುಖಂ
ಮದನಾಯುತಾಂಗಸುಂದರಂ.
ಗಿರಿಜಾಯುತಪ್ರಿಯಂಕರಂ
ಭಜ ರೇ ಶಿವಂ ಸನಾತನಂ.
ಜನಮೋಹಕಾಂಧನಾಶಕಂ
ಭಗದಾಯಕಂ ಭಯಾಪಹಂ.
ರಮಣೀಯಶಾಂತವಿಗ್ರಹಂ
ಭಜ ರೇ ಶಿವಂ ಸನಾತನಂ.
ಪರಮಂ ಚರಾಚರೇ ಹಿತಂ
ಶ್ರುತಿವರ್ಣಿತಂ ಗತಾಗತಂ.
ವಿಮಲಂ ಚ ಶಂಕರಂ ವರಂ
ಭಜ ರೇ ಶಿವಂ ಸನಾತನಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

56.2K

Comments

znr3w
Remarkable! 👏 -Prateeksha Singh

Awesome! 😎🌟 -Mohit Shimpi

Brilliant! 🔥🌟 -Sudhanshu

Divine! -Rajnandini Jadhav

🌟 Vedadhara is enlightning us with the hiden gems of Hindu scriptures! 🙏📚 -Aditya Kumar

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |