శివ మంగల స్తుతి

భువనే సదోదితం హరం
గిరిశం నితాంతమంగలం.
శివదం భుజంగమాలినం
భజ రే శివం సనాతనం.
శశిసూర్యవహ్నిలోచనం
సదయం సురాత్మకం భృశం.
వృషవాహనం కపర్దినం
భజ రే శివం సనాతనం.
జనకం విశో యమాంతకం
మహితం సుతప్తవిగ్రహం.
నిజభక్తచిత్తరంజనం
భజ రే శివం సనాతనం.
దివిజం చ సర్వతోముఖం
మదనాయుతాంగసుందరం.
గిరిజాయుతప్రియంకరం
భజ రే శివం సనాతనం.
జనమోహకాంధనాశకం
భగదాయకం భయాపహం.
రమణీయశాంతవిగ్రహం
భజ రే శివం సనాతనం.
పరమం చరాచరే హితం
శ్రుతివర్ణితం గతాగతం.
విమలం చ శంకరం వరం
భజ రే శివం సనాతనం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |