శివ మంగల స్తుతి

భువనే సదోదితం హరం
గిరిశం నితాంతమంగలం.
శివదం భుజంగమాలినం
భజ రే శివం సనాతనం.
శశిసూర్యవహ్నిలోచనం
సదయం సురాత్మకం భృశం.
వృషవాహనం కపర్దినం
భజ రే శివం సనాతనం.
జనకం విశో యమాంతకం
మహితం సుతప్తవిగ్రహం.
నిజభక్తచిత్తరంజనం
భజ రే శివం సనాతనం.
దివిజం చ సర్వతోముఖం
మదనాయుతాంగసుందరం.
గిరిజాయుతప్రియంకరం
భజ రే శివం సనాతనం.
జనమోహకాంధనాశకం
భగదాయకం భయాపహం.
రమణీయశాంతవిగ్రహం
భజ రే శివం సనాతనం.
పరమం చరాచరే హితం
శ్రుతివర్ణితం గతాగతం.
విమలం చ శంకరం వరం
భజ రే శివం సనాతనం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రం

సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రం

సదా బాలరూపాఽపి విఘ్నాద్రిహంత్రీ మహాదంతివక్త్రాఽపి పంచాస్యమాన్యా. విధీంద్రాదిమృగ్యా గణేశాభిధా మే విధత్తాం శ్రియం కాఽపి కల్యాణమూర్తిః. న జానామి శబ్దం న జానామి చార్థం న జానామి పద్యం న జానామి గద్యం. చిదేకా షడాస్యా హృది ద్యోతతే మే ముఖాన్నిఃసరంతే గిరశ్చాపి చిత్

Click here to know more..

త్రిపుర సుందరీ అష్టక స్తోత్రం

త్రిపుర సుందరీ అష్టక స్తోత్రం

కదంబవనచారిణీం మునికదంబకాదంబినీం నితంబజితభూధరాం సురనితంబినీసేవితాం। నవాంబురుహలోచనామభినవాంబుదశ్యామలాం త్రిలోచనకుటుంబినీం త్రిపురసుందరీమాశ్రయే। కదంబవనవాసినీం కనకవల్లకీధారిణీం మహార్హమణిహారిణీం ముఖసముల్లసద్వారుణీం। దయావిభవకారిణీం విశదరోచనాచారిణీం త్రిలోచనకుటుం

Click here to know more..

హయగ్రీవ మంత్రం - చదువులో విజయం కోసం

హయగ్రీవ మంత్రం - చదువులో విజయం కోసం

జ్ఞానానందాయ విద్మహే వాగీశ్వరాయ ధీమహి . తన్నో హయగ్రీవః ప్రచోదయాత్ ..

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |