శివ ఆపద్ విమోచన స్తోత్రం

శ్రీమత్కైరాతవేషోద్భటరుచిరతనో భక్తరక్షాత్తదీక్ష
ప్రోచ్చంటారాతిదృప్తద్విపనికరసముత్సారహర్యక్షవర్య .
త్వత్పాదైకాశ్రయోఽహం నిరుపమకరూణావారిధే భూరితప్త-
స్త్వామద్యైకాగ్రభక్త్యా గిరిశసుత విభో స్తౌమి దేవ ప్రసీద ..

పార్థః ప్రత్యర్థివర్గప్రశమనవిధయే దివ్యముగ్రం మహాస్త్రం
లిప్సుధ్ర్యాయన్ మహేశం వ్యతనుత వివిధానీష్టసిధ్యై తపాంసి .
దిత్సుః కామానముష్మై శబరవపురభూత్ ప్రీయమాణః పినాకీ
తత్పుత్రాత్మాఽవిరాసీస్తదను చ భగవన్ విశ్వసంరక్షణాయ ..

ఘోరారణ్యే హిమాద్రౌ విహరసి మృగయాతత్పరశ్చాపధారీ
దేవ శ్రీకంఠసూనో విశిఖవికిరణైః శ్వాపదానాశు నిఘ్నన్ .
ఏవం భక్తాంతరంగేష్వపి వివిధభయోద్భ్రాంతచేతోవికారాన్
ధీరస్మేరార్ద్రవీక్షానికరవిసరణైశ్చాపి కారుణ్యసింధో ..

విక్రాంతైరుగ్రభావైః ప్రతిభటనివహైః సన్నిరుద్ధాః సమంతా-
దాక్రాంతాః క్షత్రముఖ్యాః శబరసుత భవద్ధ్యానమగ్నాంతరంగాః .
లబ్ధ్వా తేజస్త్రిలోకీవిజయపటుసస్తారివంశప్రరోహాన్
దగ్ధ్వాఽసన్ పూర్ణకామాః ప్రదిశతు స భవాన్ మహ్రమాపద్విమోక్షం ..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

100.8K

Comments

4Gdb2
Good work. Jai sree ram.😀🙏 -Shivanya Sharma V

Superrrrrr..thanks.. -Sakshi Sthul

Thank u -User_se89xj

So impressed by Vedadhara’s mission to reveal the depths of Hindu scriptures! 🙌🏽🌺 -Syona Vardhan

Ram Ram -Aashish

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |