ಶಿವ ಆಪದ್ ವಿಮೋಚನ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀಮತ್ಕೈರಾತವೇಷೋದ್ಭಟರುಚಿರತನೋ ಭಕ್ತರಕ್ಷಾತ್ತದೀಕ್ಷ
ಪ್ರೋಚ್ಚಂಟಾರಾತಿದೃಪ್ತದ್ವಿಪನಿಕರಸಮುತ್ಸಾರಹರ್ಯಕ್ಷವರ್ಯ .
ತ್ವತ್ಪಾದೈಕಾಶ್ರಯೋಽಹಂ ನಿರುಪಮಕರೂಣಾವಾರಿಧೇ ಭೂರಿತಪ್ತ-
ಸ್ತ್ವಾಮದ್ಯೈಕಾಗ್ರಭಕ್ತ್ಯಾ ಗಿರಿಶಸುತ ವಿಭೋ ಸ್ತೌಮಿ ದೇವ ಪ್ರಸೀದ ..

ಪಾರ್ಥಃ ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿವರ್ಗಪ್ರಶಮನವಿಧಯೇ ದಿವ್ಯಮುಗ್ರಂ ಮಹಾಸ್ತ್ರಂ
ಲಿಪ್ಸುಧ್ರ್ಯಾಯನ್ ಮಹೇಶಂ ವ್ಯತನುತ ವಿವಿಧಾನೀಷ್ಟಸಿಧ್ಯೈ ತಪಾಂಸಿ .
ದಿತ್ಸುಃ ಕಾಮಾನಮುಷ್ಮೈ ಶಬರವಪುರಭೂತ್ ಪ್ರೀಯಮಾಣಃ ಪಿನಾಕೀ
ತತ್ಪುತ್ರಾತ್ಮಾಽವಿರಾಸೀಸ್ತದನು ಚ ಭಗವನ್ ವಿಶ್ವಸಂರಕ್ಷಣಾಯ ..

ಘೋರಾರಣ್ಯೇ ಹಿಮಾದ್ರೌ ವಿಹರಸಿ ಮೃಗಯಾತತ್ಪರಶ್ಚಾಪಧಾರೀ
ದೇವ ಶ್ರೀಕಂಠಸೂನೋ ವಿಶಿಖವಿಕಿರಣೈಃ ಶ್ವಾಪದಾನಾಶು ನಿಘ್ನನ್ .
ಏವಂ ಭಕ್ತಾಂತರಂಗೇಷ್ವಪಿ ವಿವಿಧಭಯೋದ್ಭ್ರಾಂತಚೇತೋವಿಕಾರಾನ್
ಧೀರಸ್ಮೇರಾರ್ದ್ರವೀಕ್ಷಾನಿಕರವಿಸರಣೈಶ್ಚಾಪಿ ಕಾರುಣ್ಯಸಿಂಧೋ ..

ವಿಕ್ರಾಂತೈರುಗ್ರಭಾವೈಃ ಪ್ರತಿಭಟನಿವಹೈಃ ಸನ್ನಿರುದ್ಧಾಃ ಸಮಂತಾ-
ದಾಕ್ರಾಂತಾಃ ಕ್ಷತ್ರಮುಖ್ಯಾಃ ಶಬರಸುತ ಭವದ್ಧ್ಯಾನಮಗ್ನಾಂತರಂಗಾಃ .
ಲಬ್ಧ್ವಾ ತೇಜಸ್ತ್ರಿಲೋಕೀವಿಜಯಪಟುಸಸ್ತಾರಿವಂಶಪ್ರರೋಹಾನ್
ದಗ್ಧ್ವಾಽಸನ್ ಪೂರ್ಣಕಾಮಾಃ ಪ್ರದಿಶತು ಸ ಭವಾನ್ ಮಹ್ರಮಾಪದ್ವಿಮೋಕ್ಷಂ ..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |