ಸರ್ವಾರ್ತಿ ನಾಶನ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರ

ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ಗಿರಿಶಾಯ ಸುಶಂಕರಾಯ
ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಶಶಿಶೇಖರಮಂಡಿತಾಯ.
ಮಾಹೇಶ್ವರಾಯ ಮಹಿತಾಯ ಮಹಾನಟಾಯ
ಸರ್ವಾತಿನಾಶನಪರಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ.
ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಾಯ ಫಣಿರಾಜವಿಭೂಷಣಾಯ
ಶರ್ವಾಯ ಗರ್ವದಹನಾಯ ಗಿರಾಂ ವರಾಯ.
ವೃಕ್ಷಾಧಿಪಾಯ ಸಮಪಾಪವಿನಾಶನಾಯ
ಸರ್ವಾತಿನಾಶನಪರಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ.
ಶ್ರೀವಿಶ್ವರೂಪಮಹನೀಯ- ಜಟಾಧರಾಯ
ವಿಶ್ವಾಯ ವಿಶ್ವದಹನಾಯ ವಿದೇಹಿಕಾಯ.
ನೇತ್ರೇ ವಿರೂಪನಯನಾಯ ಭವಾಮೃತಾಯ
ಸರ್ವಾತಿನಾಶನಪರಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ.
ನಂದೀಶ್ವರಾಯ ಗುರವೇ ಪ್ರಮಥಾಧಿಪಾಯ
ವಿಜ್ಞಾನದಾಯ ವಿಭವೇ ಪ್ರಮಥಾಧಿಪಾಯ.
ಶ್ರೇಯಸ್ಕರಾಯ ಮಹತೇ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಾಯ
ಸರ್ವಾತಿನಾಶನಪರಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ.
ಭೀಮಾಯ ಲೋಕನಿಯತಾಯ ಸದಾಽನಘಾಯ
ಮುಖ್ಯಾಯ ಸರ್ವಸುಖದಾಯ ಸುಖೇಚರಾಯ.
ಅಂತರ್ಹಿತಾತ್ಮ- ನಿಜರೂಪಭವಾಯ ತಸ್ಮೈ
ಸರ್ವಾತಿನಾಶನಪರಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ.
ಸಾಧ್ಯಾಯ ಸರ್ವಫಲದಾಯ ಸುರಾರ್ಚಿತಾಯ
ಧನ್ಯಾಯ ದೀನಜನವೃಂದ- ದಯಾಕರಾಯ.
ಘೋರಾಯ ಘೋರತಪಸೇ ಚ ದಿಗಂಬರಾಯ
ಸರ್ವಾತಿನಾಶನಪರಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ.
ವ್ಯೋಮಸ್ಥಿತಾಯ ಜಗತಾಮಮಿತಪ್ರಭಾಯ
ತಿಗ್ಮಾಂಶುಚಂದ್ರಶುಚಿ- ರೂಪಕಲೋಚನಾಯ.
ಕಾಲಾಗ್ನಿರುದ್ರ- ಬಹುರೂಪಧರಾಯ ತಸ್ಮೈ
ಸರ್ವಾತಿನಾಶನಪರಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ.
ಉಗ್ರಾಯ ಶಂಕರವರಾಯ ಗತಾಽಗತಾಯ
ನಿತ್ಯಾಯ ದೇವಪರಮಾಯ ವಸುಪ್ರದಾಯ.
ಸಂಸಾರಮುಖ್ಯಭವ- ಬಂಧನಮೋಚನಾಯ
ಸರ್ವಾತಿನಾಶನಪರಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ.
ಸರ್ವಾರ್ತಿನಾಶನಪರಂ ಸತತಂ ಜಪೇಯುಃ
ಸ್ತೋತ್ರಂ ಶಿವಸ್ಯ ಪರಮಂ ಫಲದಂ ಪ್ರಶಸ್ತಂ.
ತೇ ನಾಽಪ್ನುವಂತಿ ಚ ಕದಾಽಪಿ ರುಜಂ ಚ ಘೋರಂ
ನೀರೋಗತಾಮಪಿ ಲಭೇಯುರರಂ ಮನುಷ್ಯಾಃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |