సర్వార్తి నాశన శివ స్తోత్రం

మృత్యుంజయాయ గిరిశాయ సుశంకరాయ
సర్వేశ్వరాయ శశిశేఖరమండితాయ.
మాహేశ్వరాయ మహితాయ మహానటాయ
సర్వాతినాశనపరాయ నమః శివాయ.
జ్ఞానేశ్వరాయ ఫణిరాజవిభూషణాయ
శర్వాయ గర్వదహనాయ గిరాం వరాయ.
వృక్షాధిపాయ సమపాపవినాశనాయ
సర్వాతినాశనపరాయ నమః శివాయ.
శ్రీవిశ్వరూపమహనీయ- జటాధరాయ
విశ్వాయ విశ్వదహనాయ విదేహికాయ.
నేత్రే విరూపనయనాయ భవామృతాయ
సర్వాతినాశనపరాయ నమః శివాయ.
నందీశ్వరాయ గురవే ప్రమథాధిపాయ
విజ్ఞానదాయ విభవే ప్రమథాధిపాయ.
శ్రేయస్కరాయ మహతే త్రిపురాంతకాయ
సర్వాతినాశనపరాయ నమః శివాయ.
భీమాయ లోకనియతాయ సదాఽనఘాయ
ముఖ్యాయ సర్వసుఖదాయ సుఖేచరాయ.
అంతర్హితాత్మ- నిజరూపభవాయ తస్మై
సర్వాతినాశనపరాయ నమః శివాయ.
సాధ్యాయ సర్వఫలదాయ సురార్చితాయ
ధన్యాయ దీనజనవృంద- దయాకరాయ.
ఘోరాయ ఘోరతపసే చ దిగంబరాయ
సర్వాతినాశనపరాయ నమః శివాయ.
వ్యోమస్థితాయ జగతామమితప్రభాయ
తిగ్మాంశుచంద్రశుచి- రూపకలోచనాయ.
కాలాగ్నిరుద్ర- బహురూపధరాయ తస్మై
సర్వాతినాశనపరాయ నమః శివాయ.
ఉగ్రాయ శంకరవరాయ గతాఽగతాయ
నిత్యాయ దేవపరమాయ వసుప్రదాయ.
సంసారముఖ్యభవ- బంధనమోచనాయ
సర్వాతినాశనపరాయ నమః శివాయ.
సర్వార్తినాశనపరం సతతం జపేయుః
స్తోత్రం శివస్య పరమం ఫలదం ప్రశస్తం.
తే నాఽప్నువంతి చ కదాఽపి రుజం చ ఘోరం
నీరోగతామపి లభేయురరం మనుష్యాః.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |