സ്വാമിനാഥ സ്തോത്രം

ശ്രീസ്വാമിനാഥം സുരവൃന്ദവന്ദ്യം ഭൂലോകഭക്താൻ പരിപാലയന്തം.
ശ്രീസഹ്യജാതീരനിവാസിനം തം വന്ദേ ഗുഹം തം ഗുരുരൂപിണം നഃ.
ശ്രീസ്വാമിനാഥം ഭിഷജാം വരേണ്യം സൗന്ദര്യഗാംഭീര്യവിഭൂഷിതം തം.
ഭക്താർതിവിദ്രാവണദീക്ഷിതം തം വന്ദേ ഗുഹം തം ഗുരുരൂപിണം നഃ.
ശ്രീസ്വാമിനാഥം സുമനോജ്ഞബാലം ശ്രീപാർവതീജാനിഗുരുസ്വരൂപം.
ശ്രീവീരഭദ്രാദിഗണൈഃ സമേതം വന്ദേ ഗുഹം തം ഗുരുരൂപിണം നഃ.
ശ്രീസ്വാമിനാഥം സുരസൈന്യപാലം ശൂരാദിസർവാസുരസൂദകം തം.
വിരിഞ്ചിവിഷ്ണ്വാദിസുസേവ്യമാനം വന്ദേ ഗുഹം തം ഗുരുരൂപിണം നഃ.
ശ്രീസ്വാമിനാഥം ശുഭദം ശരണ്യം വന്ദാരുലോകസ്യ സുകല്പവൃക്ഷം.
മന്ദാരകുന്ദോത്പലപുഷ്പഹാരം വന്ദേ ഗുഹം തം ഗുരുരൂപിണം നഃ.
ശ്രീസ്വാമിനാഥം വിബുധാഗ്ര്യവന്ദ്യം വിദ്യാധരാരാധിതപാദപദ്മം.
അഹോപയോവീവധനിത്യതൃപ്തം വന്ദേ ഗുഹം തം ഗുരുരൂപിണം നഃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

101.6K
1.3K

Comments Malayalam

a6bp8
നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് അറിവിന്റെയും വിവരത്തിന്റെയും നിധിയാണ്. ഇതുപോലൊന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല . നന്ദി -മഞ്ജു നായർ

ee websitil ullath oru janmam kontum theerilla👍🙏🙏🙏🙏🙏 -chandrika

കൊള്ളാം . നല്ല വെബ്സൈറ്റ് 👍👍👍 -ഗീത മേനോൻ

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം അറിയാത്ത വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് . നന്ദി 🌈 -സുധീർ വർമ്മ

നന്നായിരിക്കുന്നു🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -പ്രണയ്

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |