സുബ്രഹ്മണ്യ കവചം

നാരദ ഉവാച-
ദേവേശ ശ്രോതുമിച്ഛാമി ബ്രഹ്മൻ വാഗീശ തത്ത്വതഃ.
സുബ്രഹ്മണ്യസ്യ കവചം കൃപയാ വക്തുമർഹസി.
ബ്രഹ്മോവാച -
മഹർഷേ ശൃണു മദ്വാക്യം ബഹുനാ കിം തവാനഘ.
മന്ത്രാശ്ച കോടിശഃ സന്തി ശംഭുവിഷ്ണ്വാദിദേവതാഃ.
സഹസ്രനാമ്നാം കോട്യശ്ച ഹ്യംഗന്യാസാശ്ച കോടിശഃ.
ഉപമന്ത്രാസ്ത്വനേകേ ച കോടിശഃ സന്തി നാരദ.
മാലാമന്ത്രാഃ കോടിശശ്ച ഹ്യശ്വമേധഫലപ്രദാഃ.
കുമാരകവചം ദിവ്യം ഭുക്തിമുക്തിഫലപ്രദം.
സർവസമ്പത്കരം ശ്രീമദ്വജ്രസാരസമന്വിതം.
സർവാത്മകേ ശംഭുപുത്രേ മതിരസ്ത്യത്ര കിം തവ.
ധന്യോഽസി കൃതകൃത്യോഽസി ഭക്തോഽസി ത്വം മഹാമതേ.
യസ്യേദം ശരജം ജന്മ യദി വാ സ്കന്ദ ഏവ ച.
തേനൈവ ലഭ്യതേ ചൈതത്കവചം ശങ്കരോദിതം.
ഋഷിശ്ഛന്ദോ ദേവതാശ്ച കാര്യാഃ പൂർവവദേവ ച.
ധ്യാനം തു തേ പ്രവക്ഷ്യാമി യേന സ്വാമിമയോ ഭവേത്.
ഓങ്കാരരൂപിണം ദേവം സർവദേവാത്മകം പ്രഭും.
ദേവസേനാപതിം ശാന്തം ബ്രഹ്മവിഷ്ണുശിവാത്മകം.
ഭക്തപ്രിയം ഭക്തിഗമ്യം ഭക്താനാമാർതിഭഞ്ജനം.
ഭവാനീപ്രിയപുത്രം ച മഹാഭയനിവാരകം.
ശങ്കരം സർവലോകാനാം ശങ്കരാത്മാനമവ്യയം.
സർവസമ്പത്പ്രദം വീരം സർവലോകൈകപൂജിതം.
ഏവം ധ്യാത്വാ മഹാസേനം കവചം വജ്രപഞ്ജരം.
പഠേന്നിത്യം പ്രയത്നേന ത്രികാലം ശുദ്ധിസംയുതഃ.
സത്യജ്ഞാനപ്രദം ദിവ്യം സർവമംഗലദായകം.
അസ്യ ശ്രീസുബ്രഹ്മണ്യകവചസ്തോത്രമഹാമന്ത്രസ്യ പരബ്രഹ്മ-ഋഷിഃ.
ദേവീ ഗായത്രീ ഛന്ദഃ. പ്രസന്നജ്ഞാനസുബ്രഹ്മണ്യോ ദേവതാ. ഓം ബീജം.
ശ്രീം ശക്തിഃ. സൗം കീലകം. പ്രസന്നജ്ഞാനസുബ്രഹ്മണ്യപ്രസാദസിദ്ധ്യർഥേ
ജപേ വിനിയോഗഃ.
ശ്രീസുബ്രഹ്മണ്യായ അംഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ.
ശക്തിധരായ തർജനീഭ്യാം നമഃ.
ഷണ്മുഖായ മധ്യമാഭ്യാം നമഃ.
ഷട്ത്രിംശത്കോണസംസ്ഥിതായ അനാമികാഭ്യാം നമഃ.
സർവതോമുഖായ കനിഷ്ഠികാഭ്യാം നമഃ.
താരകാന്തകായ കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ.
ഏവം ഹൃദയാദിന്യാസഃ. ഭൂർഭുവസ്സുവരോം ഇതി ദിഗ്ബന്ധഃ.
ധ്യാനം -
ഷഡ്വക്ത്രം ശിഖിവാഹനം ത്രിയനം ചിത്രാംബരാലങ്കൃതം
ശക്തിം വജ്രമയീം ത്രിശൂലമഭയം ഖേടം ധനുശ്ചക്രകം.
പാശം കുക്കുടമങ്കുശം ച വരദം ദോർഭിർദധാനം സദാ
ധ്യായാമീപ്സിതസിദ്ധയേ ശിവസുതം സ്കന്ദം സുരാരാധിതം.
ദ്വിഷഡ്ഭുജം ഷണ്മുഖമംബികാസുതം
കുമാരമാദിത്യസമാനതേജസം.
വന്ദേ മയൂരാസനമഗ്നിസംഭവം
സേനാന്യമദ്യാഹമഭീഷ്ടസിദ്ധയേ.
ഗാംഗേയം വഹ്നിഗർഭം ശരവണജനിതം ജ്ഞാനശക്തിം കുമാരം
ബ്രഹ്മേശാനാമരേഡ്യം ഗുഹമചലസുതം രുദ്രതേജഃ സ്വരൂപം.
സോനാന്യം താരകഘ്നം സകലഭയഹരം കാർതികേയം ഷഡാസ്യം
സുബ്രഹ്മണ്യം മയൂരധ്വജരഥസഹിതം ദേവദേവം നമാമി.
കനകകുണ്ഡലമണ്ഡിതഷണ്മുഖം വനജരാജിവിരാജിതലോചനം.
നിശിതശസ്ത്രശരാസനധാരിണം ശരവണോദ്ഭവമീശസുതം ഭജേ.
അഥ കവചം.
സുബ്രഹ്മണ്യഃ ശിരഃ പാതു ശിഖാം പാതു ശിവാത്മജഃ.
ശിവഃ പാതു ലലാടം മേ ഭ്രൂമധ്യം ക്രൗഞ്ചദാരണഃ.
ഭുവൗ പാതു കുമാരോ മേ നേത്രേ പാതു ത്രിനേത്രകഃ.
പായാദ്ഗൗരീസുതഃ ശ്രോത്രേ ഗണ്ഡയുഗ്മം ഹരാത്മജഃ.
ദക്ഷനാസാപുടദ്വാരം പ്രാണരൂപീ മഹേശ്വരഃ.
സർവദേവാത്മകഃ പാതു ജിഹ്വാം സാരസ്വതപ്രദഃ.
ദന്താൻ രക്ഷതു ദേവേശഃ താലുയുഗ്മം ശിവാത്മജഃ.
ദേവസേനാപതിഃ പാതു ചുബുകം ചാദ്രിജാസുതഃ.
പാർവതീനന്ദനഃ പാതു ദ്വാവോഷ്ഠൗ മമ സർവദാ.
ഷണ്മുഖോ മേ മുഖം പാതു സർവദേവശിഖാമണിഃ.
സിംഹഗർവാപഹന്താ മേ ഗ്രീവാം പാതു സനാതനഃ.
താരകാസുരസംഹന്താ കണ്ഠം ദുഷ്ടാന്തകോഽവതു.
സുഭുജോ മേ ഭുജൗ പാതു സ്കന്ധമഗ്നിസുതോ മമ.
സന്ധിയുഗ്മം ഗുഹഃ പാതു കരൗ മേ പാതു പാവനഃ.
കരാംഗുലീഃ ശ്രീകരോഽവ്യാത് സുരരക്ഷണദീക്ഷിതഃ.
വക്ഷഃസ്ഥലം മഹാസേനഃ താരകാസുരസൂദനഃ.
കുക്ഷിം പാതു സദാ ദേവഃ സുബ്രഹ്മണ്യഃ സുരേശ്വരഃ.
ഉദരം പാതു രക്ഷോഹാ നാഭിം മേ വിശ്വപാലകഃ.
ലോകേശഃ പാതു പൃഷ്ഠം മേ കടിം പാതു ധരാധരഃ.
ഗുഹ്യം ജിതേന്ദ്രിയഃ പാതു ശിശ്നം പാതു പ്രജാപതിഃ.
അണ്ഡദ്വയം മഹാദേവ ഊരുയുഗ്മം സദാ മമ.
സർവഭൂതേശ്വരഃ പാതു ജാനുയുഗ്മമഘാപഹഃ.
ജംഘേ മേ വിശ്വഭുക്പാതു ഗുൽഫൗ പാതു സനാതനഃ.
വല്ലീശ്വരഃ പാതു മമ മണിബന്ധൗ മഹാബലഃ.
പാതു വല്ലീപതിഃ പാദൗ പാദപൃഷ്ഠം മഹാപ്രഭുഃ.
പാദാംഗുലീഃ ശ്രീകരോ മേ ഇന്ദ്രിയാണി സുരേശ്വരഃ.
ത്വചം മഹീപതിഃ പാതു രോമകൂപാംസ്തു ശാങ്കരിഃ.
ഷാണ്മാതുരഃ സദാ പാതു സർവദാ ച ഹരപ്രിയഃ.
കാർതികേയസ്തു ശുക്ലം മേ രക്തം ശരവണോദ്ഭവഃ.
വാചം വാഗീശ്വരഃ പാതു നാദം മേഽവ്യാത്കുമാരകഃ.
പൂർവസ്യാം ദിശി സേനാനീർമാം പാതു ജഗദീശ്വരഃ.
ആഗ്നേയ്യാമഗ്നിദേവശ്ച ക്രതുരൂപീ പരാത്പരഃ.
ദക്ഷിണസ്യാമുഗ്രരൂപഃ സർവപാപവിനാശനഃ.
ഖഡ്ഗധാരീ ച നൈരൃത്യാം സർവരക്ഷോനിയാമകഃ.
പശ്ചിമാസ്യാം ദിശി സദാ ജലാധാരോ ജിതേന്ദ്രിയഃ.
വായവ്യാം പ്രാണരൂപോഽവ്യാന്മഹാസേനോ മഹാബലഃ.
ഉത്തരസ്യാം ദിശി സദാ നിധികർതാ സ പാതു മാം.
ശംഭുപുത്രഃ സദാ പാതു ദിശ്യൈശാന്യാം മഹാദ്യുതിഃ.
ഊർധ്വം ബ്രഹ്മപതിഃ പാതു ചതുർമുഖനിഷേവിതഃ.
അധസ്താത്പാതു വിശ്വാത്മാ സദാ ബ്രഹ്മാണ്ഡഭൃത്പരഃ.
മധ്യം പാതു മഹാസേനഃ ശൂരസംഹാരകൃത്സദാ.
അഹങ്കാരം മനോ ബുദ്ധിം സ്കന്ദഃ പാതു സദാ മമ.
ഗംഗാതീരനിവാസീ മാമാദിയാമേ സദാഽവതു.
മധ്യയാമേ സുരശ്രേഷ്ഠസ്തൃതീയേ പാതു ശാംഭവഃ.
ദിനാന്തേ ലോകനാഥോ മാം പുർവരാത്ര്യാം പുരാരിജഃ.
അർധരാത്രേ മഹായോഗീ നിശാന്തേ കാലരൂപധൃത്.
മൃത്യുഞ്ജയഃ സർവകാലമന്തസ്തു ശിഖിവാഹനഃ.
ബഹിഃ സ്ഥിതം ശക്തിധരഃ പാതു മാം യോഗിപൂജിതഃ.
സർവത്ര മാം സദാ പാതു യോഗവിദ്യോ നിരഞ്ജനഃ.
പാതു മാം പഞ്ചഭൂതേഭ്യഃ പഞ്ചഭൂതാത്മകസ്തദാ.
തിഷ്ഠന്തമഗ്നിഭൂഃ പാതു ഗച്ഛന്തം ശൂരസൂദനഃ.
വിശാഖോഽവ്യാച്ഛയാനം മാം നിഷണ്ണം തു സുരേശ്വരഃ.
മാർഗേ മേ നീലകണ്ഠശ്ച ശൈലദുർഗേഷു നായകഃ.
അരണ്യദേശേ ദുർഗേ ചാഭയം ദദ്യാദ്ഭയാപഹഃ.
ഭാര്യാം പുത്രപ്രദഃ പാതു പുത്രാൻ രക്ഷേത് ഹരാത്മജഃ.
പശൂൻ രക്ഷേന്മഹാതേജാ ധനം ധനപതിർമമ.
രാജരാജാർചിതഃ പാതു ഹ്രസ്വദേഹം മഹാബലഃ.
ജീവനം പാതു സർവേശോ മഹാമണിവിഭൂഷണഃ.
സൂര്യോദയേ തു മാം സർവോ ഹ്യശ്വിന്യാദ്യാശ്ച താരകാഃ.
മേഷാദ്യാ രാശയശ്ചൈവ പ്രഭവാദ്യാശ്ച വത്സരാഃ.
അയനേ ദ്വേ ഷഡൃതവോ മാസാശ്ചൈത്രമുഖാസ്തഥാ.
ശുക്ലകൃഷ്ണൗ തഥാ പക്ഷൗ തിഥയഃ പ്രതിപന്മുഖാഃ.
അഹോരാത്രേ ച യാമാദി മുഹൂർതാ ഘടികാസ്തഥാ.
കലാഃ കാഷ്ഠാദയശ്ചൈവ യേ ചാന്യേ കാലഭേദകാഃ.
തേ സർവേ ഗുണസമ്പന്നാഃ സന്തു സൗമ്യാസ്തദാജ്ഞയാ.
യേ പക്ഷിണോ മഹാക്രൂരാഃ ഉരഗാഃ ക്രൂരദൃഷ്ടയഃ.
ഉലൂകാഃ കാകസംഘാശ്ച ശ്യേനാഃ കങ്കാദിസഞ്ജ്ഞകാഃ.
ശുകാശ്ച സാരികാശ്ചൈവ ഗൃധ്രാഃ കങ്കാ ഭയാനകാഃ.
തേ സർവേ സ്കന്ദദേവസ്യ ഖഡ്ഗജാലേന ഖണ്ഡിതാഃ.
ശതശോ വിലയം യാന്തു ഭിന്നപക്ഷാ ഭയാതുരാഃ.
യേ ദ്രവ്യഹാരിണശ്ചൈവ യേ ച ഹിംസാപരാ ദ്വിഷഃ.
യേ പ്രത്യൂഹകരാ മർത്യാ ദുഷ്ടമർത്യാ ദുരാശയാഃ.
ദുഷ്ടാ ഭൂപാലസന്ദോഹാഃ യേ ഭൂഭാരകരാഃ സദാ.
കായവിഘ്നകരാ യേ ച യേ ഖലാ ദുഷ്ടബുദ്ധയഃ.
യേ ച മായാവിനഃ ക്രൂരാഃ സർവദ്രവ്യാപഹാരിണഃ.
യേ ചാപി ദുഷ്ടകർമാണോ മ്ലേച്ഛാശ്ച യവനാദയഃ.
നിത്യം ക്ഷുദ്രകരാ യേ ച ഹ്യസ്മദ്ബാധാകരാഃ പരേ.
ദാനവാ യേ മഹാദൈത്യാഃ പിശാചാ യേ മഹാബലാഃ.
ശാകിനീഡാകിനീഭേദാഃ വേതാലാ ബ്രഹ്മരാക്ഷസാഃ.
കൂഷ്മാണ്ഡഭൈരവാദ്യാ യേ കാമിനീ മോഹിനീ തഥാ.
അപസ്മാരഗ്രഹാ യേ ച രക്തമാംസഭുജോ ഹി യേ.
ഗന്ധർവാപ്സരസഃ സിദ്ധാ യേ ച ദേവസ്യ യോനയഃ.
യേ ച പ്രേതാഃ ക്ഷേത്രപാലാഃ യേ വിനായകസഞ്ജ്ഞകാഃ.
മഹാമേഷാ മഹാവ്യാഘ്രാ മഹാതുരഗസഞ്ജ്ഞകാഃ.
മഹാഗോവൃഷസിംഹാദ്യാഃ സൈന്ധവാ യേ മഹാഗജാഃ.
വാനരാഃ ശുനകാ യേ ച വരാഹാ വനചാരിണഃ.
വൃകോഷ്ട്രഖരമാർജാരാഃ യേ ചാതിക്ഷുദ്രജന്തവഃ.
അഗാധഭൂതാ ഭൂതാംഗഗ്രഹഗ്രാഹ്യപ്രദായകാഃ.
ജ്വാലാമാലാശ്ച തഡിതോ ദുരാത്മാനോഽതിദുഃഖദാഃ.
നാനാരോഗകരാ യേ ച ക്ഷുദ്രവിദ്യാ മഹാബലാഃ.
മന്ത്രയന്ത്രസമുദ്ഭൂതാഃ തന്ത്രകല്പിതവിഗ്രഹാഃ.
യേ സ്ഫോടകാ മഹാരോഗാഃ വാതികാഃ പൈത്തികാശ്ച യേ.
സന്നിപാതശ്ലേഷ്മകാശ്ച മഹാദുഃഖകരാസ്തഥാ.
മാഹേശ്വരാ വൈഷ്ണവാശ്ച വൈരിഞ്ചാശ്ച മഹാജ്വരാഃ.
ചാതുർഥികാഃ പാക്ഷികാശ്ച മാസഷാണ്മാസികാശ്ച യേ.
സാംവത്സരാ ദുർനിവാര്യാ ജ്വരാഃ പരമദാരുണാഃ.
സൃഷ്ടകാ യേ മഹോത്പാതാ യേ ജാഗ്രത്സ്വപ്നദൂഷകാഃ.
യേ ഗ്രഹാഃ ക്രൂരകർതാരോ യേ വാ ബാലഗ്രഹാദയഃ.
മഹാശിനോ മാംസഭുജോ മനോബുദ്ധീന്ദ്രിയാപഹാഃ.
സ്ഫോടകാശ്ച മഹാഘോരാഃ ചർമമാംസാദിസംഭവാഃ.
ദിവാചോരാ രാത്രിചോരാ യേ സന്ധ്യാസു ച ദാരുണാഃ.
ജലജാഃ സ്ഥലജാശ്ചൈവ സ്ഥാവരാ ജംഗമാശ്ച യേ.
വിഷപ്രദാഃ കൃത്രിമാശ്ച മന്ത്രതന്ത്രക്രിയാകരാഃ.
മാരണോച്ചാടനോന്മൂലദ്വേഷമോഹനകാരിണഃ.
ഗരുഡാദ്യാഃ പക്ഷിജാതാ ഉദ്ഭിദശ്ചാണ്ഡജാശ്ച യേ.
കൂടയുദ്ധകരാ യേ ച സ്വാമിദ്രോഹകരാശ്ച യേ.
ക്ഷേത്രഗ്രാമഹരാ യേ ച ബന്ധനോപദ്രവപ്രദാഃ.
മന്ത്രാ യേ വിവിധാകാരാഃ യേ ച പീഡാകരാസ്തഥാ.
യോ ചോക്താ യേ ഹ്യനുക്താശ്ച ഭൂപാതാലാന്തരിക്ഷഗാഃ.
തേ സർവേ ശിവപുത്രസ്യ കവചോത്താരണാദിഹ.
സഹസ്രധാ ലയം യാന്തു ദൂരാദേവ തിരോഹിതാഃ.
ഫലശ്രുതിഃ.
ഇത്യേതത്കവചം ദിവ്യം ഷണ്മുഖസ്യ മഹാത്മനഃ.
സർവസമ്പത്പ്രദം നൃണാം സർവകായാർഥസാധനം.
സർവവശ്യകരം പുണ്യം പുത്രപൗത്രപ്രദായകം.
രഹസ്യാതിരഹസ്യം ച ഗുഹ്യാദ്ഗുഹ്യതരം മഹത്.
സർവേദേവപ്രിയകരം സർവാനന്ദപ്രദായകം.
അഷ്ടൈശ്വര്യപ്രദം നിത്യം സർവരോഗനിവാരണം.
അനേന സദൃശം വർമ നാസ്തി ബ്രഹ്മാണ്ഡഗോലകേ.
സത്യം സത്യം പുനഃ സത്യം ശൃണു പുത്ര മഹാമുനേ.
ഏകവാരം ജപന്നിത്യം മുനിതുല്യോ ഭവിഷ്യതി.
ത്രിവാരം യഃ പഠേന്നിത്യം ഗുരുധ്യാനപരായണഃ.
സ ഏവ ഷണ്മുഖഃ സത്യം സർവദേവാത്മകോ ഭവേത്.
പഠതാം യോ ഭേദകൃത്സ്യാത് പാപകൃത്സ ഭവേദ്ധ്രുവം.
കോടിസംഖ്യാനി വർമാണി നാനേന സദൃശാനി ഹി.
കല്പവൃക്ഷസമം ചേദം ചിന്താമണിസമം മുനേ.
സകൃത്പഠനമാത്രേണ മഹാപാപൈഃ പ്രമുച്യതേ.
സപ്തവാരം പഠേദ്യസ്തു രാത്രൗ പശ്ചിമദിങ്മുഖഃ.
മണ്ഡലാന്നിഗഡഗ്രസ്തോ മുച്യതേ ന വിചാരണാ.
വിദ്വേഷീ ച ഭവേദ്വശ്യഃ പഠനാദസ്യ വൈ മുനേ.
കൃത്രിമാണി ച സർവാണി നശ്യന്തി പഠനാദ്ധ്രുവം.
യം യം ച യാചതേ കാമം തം തമാപ്നോതി പൂരുഷഃ.
നിത്യം ത്രിവാരം പഠനാത്ഖണ്ഡയേച്ഛത്രുമണ്ഡലം.
ദശവാരം ജപന്നിത്യം ത്രികാലജ്ഞോ ഭവേന്നരഃ.
ഇന്ദ്രസ്യേന്ദ്രത്വമേതേന ബ്രഹ്മണോ ബ്രഹ്മതാഽഭവത്.
ചക്രവർതിത്വമേതേന സർവേഷാം ചൈവ ഭൂഭൃതാം.
വജ്രസാരതമം ചൈതത്കവചം ശിവഭാഷിതം.
പഠതാം ശൃണ്വതാം ചൈവ സർവപാപഹരം പരം.
ഗുരുപൂജാപരോ നിത്യം കവചം യഃ പഠേദിദം.
മാതുഃ സ്തന്യം പുനഃ സോഽപി ന പിബേന്മുനിസത്തമ.
കുമാരകവചം ചേദം യഃ പഠേത്സ്വാമിസന്നിധൗ.
സകൃത്പഠനമാത്രേണ സ്കന്ദസായുജ്യമാപ്നുയാത്.
സേനാനീരഗ്നിഭൂഃ സ്കന്ദസ്താരകാരിർഗുണപ്രിയഃ.
ഷാണ്മാതുരോ ബാഹുലേയഃ കൃത്തികാപ്രിയപുത്രകഃ.
മയൂരവാഹനഃ ശ്രീമാൻ കുമാരഃ ക്രൗഞ്ചദാരണഃ.
വിശാഖഃ പാർവതീപുത്രഃ സുബ്രഹ്മണ്യോ ഗുഹസ്തഥാ.
ഷോഡശൈതാനി നാമാനി ശൃണുയാത് ശ്രാവയേത്സദാ.
തസ്യ ഭക്തിശ്ച മുക്തിശ്ച കരസ്ഥൈവ ന സംശയഃ.
ഗോമൂത്രേണ തു പക്ത്വാന്നം ഭുക്ത്വാ ഷണ്മാസതോ മുനേ.
സഹസ്രം മൂലമന്ത്രം ച ജപ്ത്വാ നിയമതന്ത്രിതഃ.
സപ്തവിംശതിവാരം തു നിത്യം യഃ പ്രപഠേദിദം.
വായുവേഗമനോവേഗൗ ലഭതേ നാത്ര സംശയഃ.
യ ഏവം വർഷപര്യന്തം പൂജയേദ്ഭക്തിസംയുതഃ.
ബ്രഹ്മലോകം ച വൈകുണ്ഠം കൈലാസം സമവാപ്സ്യതി.
തസ്മാദനേന സദൃശം കവചം ഭുവി ദുർലഭം.
യസ്യ കസ്യ ന വക്തവ്യം സർവഥാ മുനിസത്തമ.
പഠന്നിത്യം ച പൂതാത്മാ സർവസിദ്ധിമവാപ്സ്യതി.
സുബ്രഹ്മണ്യസ്യ സായുജ്യം സത്യം ച ലഭതേ ധ്രുവം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

21.2K
1.1K

Comments Malayalam

q7sb7
വേദധാര ഒരു അനുഗ്രഹം ആണ്. ജീവിതം കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ആയി. 🙏🏻 -Vinil

സനാതന ധർമ്മം പരിപാലിക്കാനായി ഇത്രയേറെ പ്രയത് നിക്കുന്ന വേദധാര ഒരു അത്ഭുതം തന്നെ. ഗുരുകുലം, ഗോശാലകൾ , വേദങ്ങൾ, .... എല്ലാം പരിരക്ഷി.ക്കപ്പെടാനായി അവതരിച്ച പുണ്യാത്മാക്കൾ , മഹാത്മാക്കൾ... എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ ശിരസ്സ് നമിക്കുന്നു. -

ഈ വെബ്സൈറ്റ് സനാതന ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ നിധിയാണ്.👍 -അനിൽ രാജ്

ഇനി വരുന്ന തലമുറകൾക്കും ഈ അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന വേദധാര അതിനുള്ള ശക്തിയും കഴിവും ഭഗവാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രണാമം ഓം.🙏 -krishnan kutty

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം അറിയാത്ത വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് . നന്ദി 🌈 -സുധീർ വർമ്മ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |