ರಸೇಶ್ವರ ಸ್ತುತಿ

ಭಾನುಸಮಾನಸುಭಾಸ್ವರಲಿಂಗಂ ಸಜ್ಜನಮಾನಸಭಾಸ್ಕರಲಿಂಗಂ|
ಸುರವರದಾತೃಸುರೇಶ್ವರಲಿಂಗಂ ತತ್ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ರಸೇಶ್ವರಲಿಂಗಂ|
ಛತ್ರಪತೀಂದ್ರಸುಪೂಜಿತಲಿಂಗಂ ರೌಪ್ಯಫಣೀಂದ್ರವಿಭೂಷಿತಲಿಂಗಂ|
ಗ್ರಾಮ್ಯಜನಾಶ್ರಿತಪೋಷಕಲಿಂಗಂ ತತ್ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ರಸೇಶ್ವರಲಿಂಗಂ|
ಬಿಲ್ವತರುಚ್ಛದನಪ್ರಿಯಲಿಂಗಂ ಕಿಲ್ಬಿಷದುಷ್ಫಲದಾಹಕಲಿಂಗಂ|
ಸೇವಿತಕಷ್ಟವಿನಾಶನಲಿಂಗಂ ತತ್ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ರಸೇಶ್ವರಲಿಂಗಂ|
ಅಬ್ಜಭಗಾಗ್ನಿಸುಲೋಚನಲಿಂಗಂ ಶಬ್ದಸಮುದ್ಭವಹೇತುಕಲಿಂಗಂ|
ಪಾರ್ವತಿಜಾಹ್ನವಿಸಂಯುತಲಿಂಗಂ ತತ್ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ರಸೇಶ್ವರಲಿಂಗಂ|
ಗಂಧಿತಚಂದನಚರ್ಚಿತಲಿಂಗಂ ವಂದಿತಪಾದಸರೋರುಹಲಿಂಗಂ|
ಸ್ಕಂದಗಣೇಶ್ವರಭಾವಿತಲಿಂಗಂ ತತ್ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ರಸೇಶ್ವರಲಿಂಗಂ|
ಪಾಮರಮಾನವಮೋಚಕಲಿಂಗಂ ಸಕಲಚರಾಚರಪಾಲಕಲಿಂಗಂ|
ವಾಜಿಜಚಾಮರವೀಜಿತಲಿಂಗಂ ತತ್ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ರಸೇಶ್ವರಲಿಂಗಂ|
ಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ಪ್ರಣಿಪತ್ಯ ರಸೇಶಂ ಯಃ ಪಠತಿ ಪ್ರತಿಘಸ್ರಮಜಸ್ರಂ|
ಸೋ ಮನುಜಃ ಶಿವಭಕ್ತಿಮವಾಪ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಪದಂ ಲಭತೇಽಪ್ಯಪವರ್ಗಂ|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

22.7K

Comments

d5t4y

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |