നാരായണ അഷ്ടാക്ഷര മാഹാത്മ്യ സ്തോത്രം

ഓം നമോ നാരായണായ . അഥ അഷ്ടാക്ഷരമാഹാത്മ്യം -
ശ്രീശുക ഉവാച -
കിം ജപൻ മുച്യതേ താത സതതം വിഷ്ണുതത്പരഃ.
സംസാരദുഃഖാത് സർവേഷാം ഹിതായ വദ മേ പിതഃ.
വ്യാസ ഉവാച -
അഷ്ടാക്ഷരം പ്രവക്ഷ്യാമി മന്ത്രാണാം മന്ത്രമുത്തമം.
യം ജപൻ മുച്യതേ മർത്യോ ജന്മസംസാരബന്ധനാത്.
ഹൃത്പുണ്ഡരീകമധ്യസ്ഥം ശംഖചക്രഗദാധരം.
ഏകാഗ്രമനസാ ധ്യാത്വാ വിഷ്ണും കുര്യാജ്ജപം ദ്വിജഃ.
ഏകാന്തേ നിർജനസ്ഥാനേ വിഷ്ണവഗ്രേ വാ ജലാന്തികേ.
ജപേദഷ്ടാക്ഷരം മന്ത്രം ചിത്തേ വിഷ്ണും നിധായ വൈ.
അഷ്ടാക്ഷരസ്യ മന്ത്രസ്യ ഋഷിർനാരായണഃ സ്വയം.
ഛന്ദശ്ച ദൈവീ ഗായത്രീ പരമാത്മാ ച ദേവതാ.
ശുക്ലവർണം ച ഓങ്കാരം നകാരം രക്തമുച്യതേ.
മോകാരം വർണതഃ കൃഷ്ണം നാകാരം രക്തമുച്യതേ.
രാകാരം കുങ്കുമാഭം തു യകാരം പീതമുച്യതേ.
ണാകാരമഞ്ജനാഭം തു യകാരം ബഹുവർണകം.
ഓം നമോ നാരായണായേതി മന്ത്രഃ സർവാർഥസാധകഃ.
ഭക്താനാം ജപതാം താത സ്വർഗമോക്ഷഫലപ്രദഃ.
വേദാനാം പ്രണവേനൈഷ സിദ്ധോ മന്ത്രഃ സനാതനഃ.
സർവപാപഹരഃ ശ്രീമാൻ സർവമന്ത്രേഷു ചോത്തമഃ.
ഏനമഷ്ടാക്ഷരം മന്ത്രം ജപന്നാരായണം സ്മരേത്.
സന്ധ്യാവസാനേ സതതം സർവപാപൈഃ പ്രമുച്യതേ.
ഏഷ ഏവ പരോ മന്ത്ര ഏഷ ഏവ പരം തപഃ.
ഏഷ ഏവ പരോ മോക്ഷ ഏഷ സ്വർഗ ഉദാഹൃതഃ.
സർവവേദരഹസ്യേഭ്യഃ സാര ഏഷ സമുദ്ധൄതഃ.
വിഷ്ണുനാ വൈഷ്ണവാനാം ഹി ഹിതായ മനുജാം പുരാ.
ഏവം ജ്ഞാത്വാ തതോ വിപ്രോ ഹ്യഷ്ടാക്ഷരമിമം സ്മരേത്.
സ്നാത്വാ ശുചിഃ ശുചൗ ദേശേ ജപേത് പാപവിശുദ്ധയേ.
ജപേ ദാനേ ച ഹോമേ ച ഗമനേ ധ്യാനപർവസു.
ജപേന്നാരായണം മന്ത്രം കർമപൂർവേ പരേ തഥാ.
ജപേത്സഹസ്രം നിയുതം ശുചിർഭൂത്വാ സമാഹിതഃ.
മാസി മാസി തു ദ്വാദശ്യാം വിഷ്ണുഭക്തോ ദ്വിജോത്തമഃ.
സ്നാത്വാ ശുചിർജപേദ്യസ്തു നമോ നാരായണം ശതം.
സ ഗച്ഛേത് പരമം ദേവം നാരായണമനാമയം.
ഗന്ധപുഷ്പാദിഭിർവിഷ്ണുമനേനാരാധ്യ യോ ജപേത്.
മഹാപാതകയുക്തോഽപി മുച്യതേ നാത്ര സംശയഃ.
ഹൃദി കൃത്വാ ഹരിം ദേവം മന്ത്രമേനം തു യോ ജപേത്.
സർവപാപവിശുദ്ധാത്മാ സ ഗച്ഛേത് പരമാം ഗതിം.
പ്രഥമേന തു ലക്ഷേണ ആത്മശുദ്ധിർഭവിഷ്യതി.
ദ്വിതീയേന തു ലക്ഷേണ മനുസിദ്ധിമവാപ്നുയാത്.
തൃതീയേന തു ലക്ഷേണ സ്വർഗലോകമവാപ്നുയാത്.
ചതുർഥേന തു ലക്ഷേണ ഹരേഃ സാമീപ്യമാപ്നുയാത്.
പഞ്ചമേന തു ലക്ഷേണ നിർമലം ജ്ഞാനമാപ്നുയാത്.
തഥാ ഷഷ്ഠേന ലക്ഷേണ ഭവേദ്വിഷ്ണൗ സ്ഥിരാ മതിഃ .
സപ്തമേന തു ലക്ഷേണ സ്വരൂപം പ്രതിപദ്യതേ.
അഷ്ടമേന തു ലക്ഷേണ നിർവാണമധിഗച്ഛതി.
സ്വസ്വധർമസമായുക്തോ ജപം കുര്യാദ് ദ്വിജോത്തമഃ.
ഏതത് സിദ്ധികരം മന്ത്രമഷ്ടാക്ഷരമതന്ദ്രിതഃ .
ദുഃസ്വപ്നാസുരപൈശാചാ ഉരഗാ ബ്രഹ്മരാക്ഷസാഃ.
ജാപിനം നോപസർപന്തി ചൗരക്ഷുദ്രാധയസ്തഥാ.
ഏകാഗ്രമനസാവ്യഗ്രോ വിഷ്ണുഭക്തോ ദൃഢവ്രതഃ.
ജപേന്നാരായണം മന്ത്രമേതന്മൃത്യുഭയാപഹം.
മന്ത്രാണാം പരമോ മന്ത്രോ ദേവതാനാം ച ദൈവതം.
ഗുഹ്യാനാം പരമം ഗുഹ്യമോങ്കാരാദ്യക്ഷരാഷ്ടകം.
ആയുഷ്യം ധനപുത്രാംശ്ച പശൂൻ വിദ്യാം മഹദ്യശഃ.
ധർമാർഥകാമമോക്ഷാംശ്ച ലഭതേ ച ജപന്നരഃ.
ഏതത് സത്യം ച ധർമ്യം ച വേദശ്രുതിനിദർശനാത്.
ഏതത് സിദ്ധികരം നൃണാം മന്ത്രരൂപം ന സംശയഃ.
ഋഷയഃ പിതരോ ദേവാഃ സിദ്ധാസ്ത്വസുരരാക്ഷസാഃ.
ഏതദേവ പരം ജപ്ത്വാ പരാം സിദ്ധിമിതോ ഗതാഃ.
ജ്ഞാത്വാ യസ്ത്വാത്മനഃ കാലം ശാസ്ത്രാന്തരവിധാനതഃ.
അന്തകാലേ ജപന്നേതി തദ്വിഷ്ണോഃ പരമം പദം.
നാരായണായ നമ ഇത്യയമേവ സത്യം
സംസാരഘോരവിഷസംഹരണായ മന്ത്രഃ.
ശൃണ്വന്തു ഭവ്യമതയോ മുദിതാസ്ത്വരാഗാ
ഉച്ചൈസ്തരാമുപദിശാമ്യഹമൂർധ്വബാഹുഃ.
ഭൂത്വോർധ്വബാഹുരദ്യാഹം സത്യപൂർവം ബ്രവീമ്യഹം.
ഹേ പുത്ര ശിഷ്യാഃ ശൃണുത ന മന്ത്രോഽഷ്ടാക്ഷരാത്പരഃ.
സത്യം സത്യം പുനഃ സത്യമുത്ക്ഷിപ്യ ഭുജമുച്യതേ.
വേദാച്ഛാസ്ത്രം പരം നാസ്തി ന ദേവഃ കേശവാത് പരഃ.
ആലോച്യ സർവശാസ്ത്രാണി വിചാര്യ ച പുനഃ പുനഃ.
ഇദമേകം സുനിഷ്പന്നം ധ്യേയോ നാരായണഃ സദാ.
ഇത്യേതത് സകലം പ്രോക്തം ശിഷ്യാണാം തവ പുണ്യദം.
കഥാശ്ച വിവിധാഃ പ്രോക്താ മയാ ഭജ ജനാർദനം.
അഷ്ടാക്ഷരമിമം മന്ത്രം സർവദുഃഖവിനാശനം.
ജപ പുത്ര മഹാബുദ്ധേ യദി സിദ്ധിമഭീപ്സസി.
ഇദം സ്തവം വ്യാസമുഖാത്തു നിസ്സൃതം
സന്ധ്യാത്രയേ യേ പുരുഷാഃ പഠന്തി.
തേ ധൗതപാണ്ഡുരപടാ ഇവ രാജഹംസാഃ
സംസാരസാഗരമപേതഭയാസ്തരന്തി.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |