ഗണേശ ആരതി

Add to Favorites

Other languages: EnglishHindiTamilTeluguKannada

ജയ ഗണേശ ജയ ഗണേശ ജയ ഗണേശ ദേവാ.
മാതാ ജാകീ പാർവതീ പിതാ മഹാദേവാ.
പാന ചഢേം ഫൂല ചഢേം ഔര ചഢേം മേവാ.
ലഡുവന കാ ഭോഗ ലഗേ സന്ത കരേ സേവാ.
ഏകദന്ത ദയാവന്ത ചാര ഭുജാ ധാരീ.
മസ്തക സിന്ദൂര സോഹേ മൂസേ കീ സവാരീ.
അന്ധന കോ ആംഖ ദേത കോഢിന കോ കായാ.
ബാംഝന കോ പുത്ര ദേത നിർധന കോ മായാ.
ദീനന കീ ലാജ രാഖോ ശംഭു സുത വാരീ.
കാമനാ കോ പൂരാ കരോ ജഗ ബലിഹാരീ .
ജയ ഗണേശ ജയ ഗണേശ ജയ ഗണേശ ദേവാ.
സൂരശ്യാമ ശരണ ആയേ സുഫല കീജേ സേവാ.

Other stotras

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
3357512