മൈത്രീം ഭജത

 

 

മൈത്രീം ഭജത അഖിലഹൃജ്ജേത്രീം.
ആത്മവദേവ പരാനപി പശ്യത.
യുദ്ധം ത്യജത, സ്പർധാം ത്യജത.
ത്യജത പരേഷ്വക്രമമാക്രമണം.

ജനനീ പൃഥിവീ കാമദുഘാഽഽസ്തേ.
ജനകോ ദേവഃ സകലദയാലുഃ.
ദാമ്യത ദത്ത ദയധ്വം ജനതാഃ .
ശ്രേയോ ഭൂയാത് സകലജനാനാം .

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |