മൈത്രീം ഭജത

 

 

മൈത്രീം ഭജത അഖിലഹൃജ്ജേത്രീം.
ആത്മവദേവ പരാനപി പശ്യത.
യുദ്ധം ത്യജത, സ്പർധാം ത്യജത.
ത്യജത പരേഷ്വക്രമമാക്രമണം.

ജനനീ പൃഥിവീ കാമദുഘാഽഽസ്തേ.
ജനകോ ദേവഃ സകലദയാലുഃ.
ദാമ്യത ദത്ത ദയധ്വം ജനതാഃ .
ശ്രേയോ ഭൂയാത് സകലജനാനാം .

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

80.5K

Comments Malayalam

cu6x7
ee websitil ullath oru janmam kontum theerilla👍🙏🙏🙏🙏🙏 -chandrika

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം അറിയാത്ത വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് . നന്ദി 🌈 -സുധീർ വർമ്മ

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് അറിവിന്റെയും വിവരത്തിന്റെയും നിധിയാണ്. ഇതുപോലൊന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല . നന്ദി -മഞ്ജു നായർ

വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു . നന്ദി 🙏🙏🙏🙏 -മനു

ഈ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായതും ജ്ഞാനവർ ദ്ധകവുമാണ്.🌞 -രേഷ്മ നായർ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |