ರಸೇಶ್ವರ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಭಕ್ತಾನಾಂ ಸರ್ವದುಃಖಜ್ಞಂ ತದ್ದುಃಖಾದಿನಿವಾರಕಂ|
ಪಾತಾಲಜಹ್ನುತನಯಾತೀರೇ ವಂದೇ ರಸೇಶ್ವರಂ|
ಭಸ್ಮಬಿಲ್ವಾರ್ಚಿತಾಂಗಂ ಚ ಭುಜಂಗೋತ್ತಮಭೂಷಣಂ|
ಪಾತಾಲಜಹ್ನುತನಯಾತೀರೇ ವಂದೇ ರಸೇಶ್ವರಂ|
ವಿಪತ್ಸು ಸುಜನತ್ರಾಣಂ ಸರ್ವಭೀತ್ಯಚಲಾಶನಿಂ|
ಪಾತಾಲಜಹ್ನುತನಯಾತೀರೇ ವಂದೇ ರಸೇಶ್ವರಂ|
ಶಿವರಾತ್ರಿದಿನೇ ಶಶ್ವದಾರಾತ್ರಂ ವಿಪ್ರಪೂಜಿತಂ|
ಪಾತಾಲಜಹ್ನುತನಯಾತೀರೇ ವಂದೇ ರಸೇಶ್ವರಂ|
ಅಭಿವಾದ್ಯಂ ಜನಾನಂದಕಂದಂ ವೃಂದಾರಕಾರ್ಚಿತಂ|
ಪಾತಾಲಜಹ್ನುತನಯಾತೀರೇ ವಂದೇ ರಸೇಶ್ವರಂ|
ಗುಡಾನ್ನಪ್ರೀತಚಿತ್ತಂ ಚ ಶಿವರಾಜಗಢಸ್ಥಿತಂ|
ಪಾತಾಲಜಹ್ನುತನಯಾತೀರೇ ವಂದೇ ರಸೇಶ್ವರಂ|
ಋಗ್ಯಜುಃಸಾಮವೇದಜ್ಞೈ ರುದ್ರಸೂಕ್ತೇನ ಸೇಚಿತಂ|
ಪಾತಾಲಜಹ್ನುತನಯಾತೀರೇ ವಂದೇ ರಸೇಶ್ವರಂ|
ಭಕ್ತವತ್ಸಲಮವ್ಯಕ್ತರೂಪಂ ವ್ಯಕ್ತಸ್ವರೂಪಿಣಂ|
ಪಾತಾಲಜಹ್ನುತನಯಾತೀರೇ ವಂದೇ ರಸೇಶ್ವರಂ|
ರಸೇಶ್ವರಸ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೇ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಸ್ತೋತ್ರಮುತ್ತಮಂ|
ರಸೇಶ್ವರಸ್ಯ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ ಭುಕ್ತಿಂ ಮುಕ್ತಿಂ ಚ ವಿಂದತಿ|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |