വേങ്കടേശ കരാവലംബ സ്തോത്രം

ശ്രീശേഷശൈലസുനികേതന ദിവ്യമൂർതേ
നാരായണാച്യുത ഹരേ നലിനായതാക്ഷ.
ലീലാകടാക്ഷപരി- രക്ഷിതസർവലോക
ശ്രീവേങ്കടേശ മമ ദേഹി കരാവലംബം.
ബ്രഹ്മാദിവന്ദിത- പദാംബുജ ശംഖപാണേ
ശ്രീമത്സുദർശന- സുശോഭിതദിവ്യഹസ്ത.
കാരുണ്യസാഗര ശരണ്യ സുപുണ്യമൂർതേ
ശ്രീവേങ്കടേശ മമ ദേഹി കരാവലംബം.
വേദാന്തവേദ്യ ഭവസാഗരകർണധാര
ശ്രീപദ്മനാഭ കമലാർചിതപാദപദ്മ.
ലോകൈകപാവന പരാത്പര പാപഹാരിൻ
ശ്രീവേങ്കടേശ മമ ദേഹി കരാവലംബം.
ലക്ഷ്മീപതേ നിഗമലക്ഷ്യ നിജസ്വരൂപ
കാമാദിദോഷ- പരിഹാരക ബോധദായിൻ.
ദൈത്യാദിമർദന ജനാർദന വാസുദേവ
ശ്രീവേങ്കടേശ മമ ദേഹി കരാവലംബം.
താപത്രയം ഹര വിഭോ രഭസാന്മുരാരേ
സംരക്ഷ മാം കരുണയാ സരസീരുഹാക്ഷ.
മച്ഛിഷ്യമപ്യനുദിനം പരിരക്ഷ വിഷ്ണോ
ശ്രീവേങ്കടേശ മമ ദേഹി കരാവലംബം.
ശ്രീജാതരൂപനവരത്ന- ലസത്കിരീട-
കസ്തൂരികാതിലക- ശോഭിലലാടദേശ.
രാകേന്ദുബിംബ- വദനാംബുജ വാരിജാക്ഷ
ശ്രീവേങ്കടേശ മമ ദേഹി കരാവലംബം.
വന്ദാരുലോകവരദാന- വചോവിലാസ
രത്നാഢ്യഹാരപരിശോഭിത കംബുകണ്ഠ.
കേയൂരരത്ന സുവിഭാസിദിഗന്തരാല
ശ്രീവേങ്കടേശ മമ ദേഹി കരാവലംബം.
ദിവ്യാംഗദാങ്കിത- ഭുജദ്വയ മംഗലാത്മൻ
കേയൂരഭൂഷണ സുശോഭിത ദീർഘബാഹോ.
നാഗേന്ദ്രകങ്കണ- കരദ്വയകാമദായിൻ
ശ്രീവേങ്കടേശ മമ ദേഹി കരാവലംബം.
സ്വാമിൻ ജഗദ്ധരണ വാരിധിമധ്യമഗ്ന
മാമുദ്ധാരയ കൃപയാ കരുണാപയോധേ.
ലക്ഷ്മീംശ്ച ദേഹി മമ ധർമസമൃദ്ധിഹേതും
ശ്രീവേങ്കടേശ മമ ദേഹി കരാവലംബം.
ദിവ്യാംഗരാഗപരിചർചിത- കോമലാംഗ
പീതാംബരാവൃതതനോ തരുണാർകഭാസ.
സത്യാഞ്ചനാഭപരിധാന സുപത്തുബന്ധോ
ശ്രീവേങ്കടേശ മമ ദേഹി കരാവലംബം.
രത്നാഢ്യദാമ- സുനിബദ്ധകടിപ്രദേശ
മാണിക്യദർപണ- സുസന്നിഭജാനുദേശ.
ജംഘാദ്വയേന പരിമോഹിതസർവലോക
ശ്രീവേങ്കടേശ മമ ദേഹി കരാവലംബം.
ലോകൈകപാവന- സരിത്പരിശോഭിതാംഘ്രേ
ത്വത്പാദദർശനദിനേശ- മഹാപ്രസാദാത്.
ഹാർദം തമശ്ച സകലം ലയമാപ ഭൂമൻ
ശ്രീവേങ്കടേശ മമ ദേഹി കരാവലംബം.
കാമാദിവൈരി- നിവഹോഽപ്രിയതാം പ്രയാതോ
ദാരിദ്ര്യമപ്യപഗതം സകലം ദയാലോ.
ദീനം ച മാം സമവലോക്യ ദയാർദ്രദൃഷ്ട്യാ
ശ്രീവേങ്കടേശ മമ ദേഹി കരാവലംബം.
ശ്രീവേങ്കടേശപദ- പങ്കജഷട്പദേന
ശ്രീമന്നൃസിംഹയതിനാ രചിതം ജഗത്യാം.
ഏതത് പഠന്തി മനുജാഃ പുരുഷോത്തമസ്യ
തേ പ്രാപ്നുവന്തി പരമാം പദവീം മുരാരേഃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |