ನಟರಾಜ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಲಿ

ಓಂ ಶ್ರೀಚಿದಂಬರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಶಂಭವೇ ನಮಃ .
ಓಂ ನಟೇಶಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ನಟನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಅಪಸ್ಮಾರಹಾರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಹಂಸಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ನೃತ್ತರಾಜಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಸಭಾಪತಯೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಪುಂಡರೀಕಪುರಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಶ್ರೀಮದ್ಧೇಮಸಭೇಶಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಚಿದಂಬರಮನವೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಹರಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ದ್ವಾದಶಾಂತಃಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ನೃತ್ತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ನೃತ್ತಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಪರಾತ್ಪರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಪರಾನಂದಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಆನಂದಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ವಿಬುಧೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಪರಪ್ರಕಾಶಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ನೃತ್ತಾಂಗಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ನೃತ್ತಪಾದಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಚನಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ವ್ಯಾಘ್ರಪಾದಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಮಂತ್ರರಾಜಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ತಿಲ್ವವನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಹರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ರತ್ನಸಭಾನಾಥಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಪತಂಜಲಿವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಮಂತ್ರವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ .
ಓಂಓಂಕಾರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಶಂಕರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ನೀಲಕಂಠಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಲಲಾಟಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ವಹ್ನಿಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಆನಂದತಾಂಡವಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಶ್ವೇತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಗಂಗಾಧರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಜಟಾಧರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಚಕ್ರೇಶಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಕುಂಚಿತಪಾದಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರಾಂಗಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಅಭಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಮಣಿನೂಪುರಪಾದಾಬ್ಜಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾವಲ್ಲಭೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಬೀಜಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಚಕ್ರನಾಥಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಬಿಂದುತ್ರಿಕೋಣವಾಸಕಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಪಾಂಚಭೌತಿಕದೇಹಾಂಕಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಪರಮಾನಂದತಾಂಡವಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಭುಜಂಗಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಮನೋಹರಾಯಪಂಚದಶಾಕ್ಷರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ವಿಶ್ವಾತೀತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ .
ಓಂ ತ್ರಿಚತ್ವಾರಿಂಶತ್ಕೋಣಾಂಗಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಪ್ರಭಾಚಕ್ರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ .
ಓಂ ನವಾವರಣಚಕ್ರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ನವಚಕ್ರೇಶ್ವರೀಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ನಾಟ್ಯೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಸಭಾನಥಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಸಿಂಹವರ್ಮಾಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಭೀಮಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಕ್ಲೀಂಕಾರನಾಯಕಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಐಂಕಾರರುದ್ರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ತ್ರಿಶಿವಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ತತ್ತ್ವಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ರಾಮಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ತತ್ತ್ವಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ .
ಓಂ ರುದ್ರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಕಾಲಾಂತಕಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಓಂಕಾರಶಂಭವೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಚಿತ್ಪ್ರಕಾಶಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಸೌಂಕಾರಸೋಮಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಅಘೋರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ದಕ್ಷಾಧ್ವರಾಂತಕಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಕಾಮಾರಯೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಗಜಸಂಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ .
ಓಂ ವೀರಭದ್ರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಾಂಬರಧರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಸದಾಶಿವಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಭಿಕ್ಷಾಟನಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಕೃಚ್ಛ್ರಗತಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಕಂಕಾಲಭೈರವಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ನೃಸಿಂಹಗರ್ವಹರಣಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಭದ್ರಕಾಲೀಮದಾಂತಕಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ನಿರಾಕಾರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ನಿರ್ಮಲಾಂಗಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ನಿರಾಮಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಆನಂದನಟೇಶಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ತತ್ಪರಸಭಾನಾಥಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಶಿವಕಾಮೀಮನೋಹರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಚಿದೇಕರಸಸಂಪೂರ್ಣಾಯ ಶ್ರೀಶಿವಾಯ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ .

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |