నటరాజ అష్టోత్తర శతనామావలి

ఓం శ్రీచిదంబరేశ్వరాయ నమః .
ఓం శంభవే నమః .
ఓం నటేశాయ నమః .
ఓం నటనప్రియాయ నమః .
ఓం అపస్మారహారాయ నమః .
ఓం హంసాయ నమః .
ఓం నృత్తరాజాయ నమః .
ఓం సభాపతయే నమః .
ఓం పుండరీకపురాధీశాయ నమః .
ఓం శ్రీమద్ధేమసభేశాయ నమః .
ఓం శివాయ నమః .
ఓం చిదంబరమనవే నమః .
ఓం మంత్రమూర్తయే నమః .
ఓం హరిప్రియాయ నమః .
ఓం ద్వాదశాంతఃస్థితాయ నమః .
ఓం నృత్తాయ నమః .
ఓం నృత్తమూర్తయే నమః .
ఓం పరాత్పరాయ నమః .
ఓం పరానందాయ నమః .
ఓం పరంజ్యోతిషే నమః .
ఓం ఆనందాయ నమః .
ఓం విబుధేశ్వరాయ నమః .
ఓం పరప్రకాశాయ నమః .
ఓం నృత్తాంగాయ నమః .
ఓం నృత్తపాదాయ నమః .
ఓం త్రిలోచనాయ నమః .
ఓం వ్యాఘ్రపాదప్రియాయ నమః .
ఓం మంత్రరాజాయ నమః .
ఓం తిల్వవనేశ్వరాయ నమః .
ఓం హరాయ నమః .
ఓం రత్నసభానాథాయ నమః .
ఓం పతంజలివరప్రదాయ నమః .
ఓం మంత్రవిగ్రహాయ నమః .
ఓంఓంకారాయ నమః .
ఓం శంకరాయ నమః .
ఓం చంద్రశేఖరాయ నమః .
ఓం నీలకంఠాయ నమః .
ఓం లలాటాక్షాయ నమః .
ఓం వహ్నిహస్తాయ నమః .
ఓం మహేశ్వరాయ నమః .
ఓం ఆనందతాండవాయ నమః .
ఓం శ్వేతాయ నమః .
ఓం గంగాధరాయ నమః .
ఓం జటాధరాయ నమః .
ఓం చక్రేశాయ నమః .
ఓం కుంచితపాదాయ నమః .
ఓం శ్రీచక్రాంగాయ నమః .
ఓం అభయప్రదాయ నమః .
ఓం మణినూపురపాదాబ్జాయ నమః .
ఓం త్రిపురావల్లభేశ్వరాయ నమః .
ఓం బీజహస్తాయ నమః .
ఓం చక్రనాథాయ నమః .
ఓం బిందుత్రికోణవాసకాయ నమః .
ఓం పాంచభౌతికదేహాంకాయ నమః .
ఓం పరమానందతాండవాయ నమః .
ఓం భుజంగభూషణాయ నమః .
ఓం మనోహరాయపంచదశాక్షరాయ నమః .
ఓం విశ్వేశ్వరాయ నమః .
ఓం విరూపాక్షాయ నమః .
ఓం విశ్వాతీతాయ నమః .
ఓం జగద్గురవే నమః .
ఓం త్రిచత్వారింశత్కోణాంగాయ నమః .
ఓం ప్రభాచక్రేశ్వరాయ నమః .
ఓం ప్రభవే నమః .
ఓం నవావరణచక్రేశ్వరాయ నమః .
ఓం నవచక్రేశ్వరీప్రియాయ నమః .
ఓం నాట్యేశ్వరాయ నమః .
ఓం సభానథాయ నమః .
ఓం సింహవర్మాప్రపూజితాయ నమః .
ఓం భీమాయ నమః .
ఓం క్లీంకారనాయకాయ నమః .
ఓం ఐంకారరుద్రాయ నమః .
ఓం త్రిశివాయ నమః .
ఓం తత్త్వాధీశాయ నమః .
ఓం నిరంజనాయ నమః .
ఓం రామాయ నమః .
ఓం అనంతాయ నమః .
ఓం తత్త్వమూర్తయే నమః .
ఓం రుద్రాయ నమః .
ఓం కాలాంతకాయ నమః .
ఓం అవ్యయాయ నమః .
ఓం ఓంకారశంభవే నమః .
ఓం అవ్యక్తాయ నమః .
ఓం త్రిగుణాయ నమః .
ఓం చిత్ప్రకాశాయ నమః .
ఓం సౌంకారసోమాయ నమః .
ఓం తత్త్వజ్ఞాయ నమః .
ఓం అఘోరాయ నమః .
ఓం దక్షాధ్వరాంతకాయ నమః .
ఓం కామారయే నమః .
ఓం గజసంహర్త్రే నమః .
ఓం వీరభద్రాయ నమః .
ఓం వ్యాఘ్రచర్మాంబరధరాయ నమః .
ఓం సదాశివాయ నమః .
ఓం భిక్షాటనాయ నమః .
ఓం కృచ్ఛ్రగతప్రియాయ నమః .
ఓం కంకాలభైరవాయ నమః .
ఓం నృసింహగర్వహరణాయ నమః .
ఓం భద్రకాలీమదాంతకాయ నమః .
ఓం నిర్వికల్పాయ నమః .
ఓం నిరాకారాయ నమః .
ఓం నిర్మలాంగాయ నమః .
ఓం నిరామయాయ నమః .
ఓం బ్రహ్మవిష్ణుప్రియాయ నమః .
ఓం ఆనందనటేశాయ నమః .
ఓం భక్తవత్సలాయ నమః .
ఓం శ్రీమత్తత్పరసభానాథాయ నమః .
ఓం శివకామీమనోహరాయ నమః .
ఓం చిదేకరససంపూర్ణాయ శ్రీశివాయ మహేశ్వరాయ నమః .

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |