துவாதஸ ஜ்யோதிர்லிங்க புஜங்க ஸ்தோத்திரம்

ஸுஶாந்தம் நிதாந்தம் குணாதீதரூபம்
ஶரண்யம் ப்ரபும் ஸர்வலோகாதிநாதம்|
உமாஜானிமவ்யக்தரூபம் ஸ்வயம்பும்
பஜே ஸோமநாதம் ச ஸௌராஷ்ட்ரதேஶே|
ஸுராணாம் வரேண்யம் ஸதாசாரமூலம்
பஶூநாமதீஶம் ஸுகோதண்டஹஸ்தம்|
ஶிவம் பார்வதீஶம் ஸுராராத்யமூர்திம்
பஜே விஶ்வநாதம் ச காஶீப்ரதேஶே|
ஸ்வபக்தைகவந்த்யம் ஸுரம் ஸௌம்யரூபம்
விஶாலம் மஹாஸர்பமாலம் ஸுஶீலம்|
ஸுகாதாரபூதம் விபும் பூதநாதம்
மஹாகாலதேவம் பஜே(அ)வந்திகாயாம்|
அசிந்த்யம் லலாடாக்ஷமக்ஷோப்யரூபம்
ஸுரம் ஜாஹ்னவீதாரிணம் நீலகண்டம்|
ஜகத்காரணம் மந்த்ரரூபம் த்ரிநேத்ரம்
பஜே த்ர்யம்பகேஶம் ஸதா பஞ்சவட்யாம்
பவம் ஸித்திதாதாரமர்கப்ரபாவம்
ஸுகாஸக்தமூர்திம் சிதாகாஶஸம்ஸ்தம்|
விஶாமீஶ்வரம் வாமதேவம் கிரீஶம்
பஜே ஹ்யர்ஜுனம் மல்லிகாபூர்வமக்ர்யம்|
அனிந்த்யம் மஹாஶாஸ்த்ரவேதாந்தவேத்யம்
ஜகத்பாலகம் ஸர்வவேதஸ்வரூபம்|
ஜகத்வ்யஷபினம் வேதஸாரம் மஹேஶம்
பஜேஶம் ப்ரபும் ஶம்புமோங்காரரூபம்|
பரம் வ்யோமகேஶம் ஜகத்பீஜபூதம்
முனீனாம் மனோகேஹஸம்ஸ்தம் மஹாந்தம்|
ஸமக்ரப்ரஜாபாலனம் கௌரிகேஶம்
பஜே வைத்யநாதம் பரல்யாமஜஸ்ரம்|
க்ரஹஸ்வாமினம் கானவித்யானுரக்தம்
ஸுரத்வேஷிதஸ்யும் விதீந்த்ராதிவந்த்யம்|
ஸுகாஸீனமேகம் குரங்கம் தரந்தம்
மஹாராஷ்ட்ரதேஶே பஜே ஶங்கராக்யம்|
ஸுரேஜ்யம் ப்ரஸன்னம் ப்ரபன்னார்திநிக்னம்
ஸுபாஸ்வந்தமேகம் ஸுதாரஶ்மிசூடம்|
ஸமஸ்தேந்த்ரியப்ரேரகம் புண்யமூர்திம்
பஜே ராமநாதம் தனுஷ்கோடிதீரே
க்ரதுத்வம்ஸினம் லோககல்யாணஹேதும்
தரந்தம் த்ரிஶூலம் கரேண த்ரிநேத்ரம்|
ஶஶாங்கோஷ்ணரஶ்ம்யக்னிநேத்ரம் க்ருபாலும்
பஜே நாகநாதம் வனே தாருகாக்யே|
ஸுதீக்ஷாப்ரதம் மந்த்ரபூஜ்யம் முனீஶம்
மனீஷிப்ரியம் மோக்ஷதாதாரமீஶம்|
ப்ரபன்னார்திஹந்தாரமப்ஜாவதம்ஸம்
பஜே(அ)ஹம் ஹிமாத்ரௌ ஸுகேதாரநாதம்
ஶிவம் ஸ்தாவராணாம் பதிம் தேவதேவம்
ஸ்வபக்தைகரக்தம் விமுக்திப்ரதம் ச|
பஶூனாம் ப்ரபும் வ்யாக்ரசர்மாம்பரம் தம்
மஹாராஷ்ட்ரராஜ்யே பஜே திஷ்ண்யதேவம்|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |