പഞ്ചമുഖ ഹനുമാൻ പഞ്ചരത്ന സ്തോത്രം

ശ്രീരാമപാദസരസീ- രുഹഭൃംഗരാജ-
സംസാരവാർധി- പതിതോദ്ധരണാവതാര.
ദോഃസാധ്യരാജ്യധന- യോഷിദദഭ്രബുദ്ധേ
പഞ്ചാനനേശ മമ ദേഹി കരാവലംബം.
ആപ്രാതരാത്രിശകുനാഥ- നികേതനാലി-
സഞ്ചാരകൃത്യ പടുപാദയുഗസ്യ നിത്യം.
മാനാഥസേവിജന- സംഗമനിഷ്കൃതം നഃ
പഞ്ചാനനേശ മമ ദേഹി കരാവലംബം.
ഷഡ്വർഗവൈരിസുഖ- കൃദ്ഭവദുർഗുഹായാ-
മജ്ഞാനഗാഢതിമിരാതി- ഭയപ്രദായാം.
കർമാനിലേന വിനിവേശിതദേഹധർതുഃ
പഞ്ചാനനേശ മമ ദേഹി കരാവലംബം.
സച്ഛാസ്ത്രവാർധിപരി- മജ്ജനശുദ്ധചിത്താ-
സ്ത്വത്പാദപദ്മപരി- ചിന്തനമോദസാന്ദ്രാഃ.
പശ്യന്തി നോ വിഷയദൂഷിതമാനസം മാം
പഞ്ചാനനേശ മമ ദേഹി കരാവലംബം.
പഞ്ചേന്ദ്രിയാർജിത- മഹാഖിലപാപകർമാ
ശക്തോ ന ഭോക്തുമിവ ദീനജനോ ദയാലോ.
അത്യന്തദുഷ്ടമനസോ ദൃഢനഷ്ടദൃഷ്ടേഃ
പഞ്ചാനനേശ മമ ദേഹി കരാവലംബം.
ഇത്ഥം ശുഭം ഭജകവേങ്കട- പണ്ഡിതേന
പഞ്ചാനനസ്യ രചിതം ഖലു പഞ്ചരത്നം.
യഃ പാപഠീതി സതതം പരിശുദ്ധഭക്ത്യാ
സന്തുഷ്ടിമേതി ഭഗവാനഖിലേഷ്ടദായീ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

36.8K

Comments

4ncq2

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |