ಅಮರನಾಥ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರ

ಭಾಗೀರಥೀಸಲಿಲಸಾಂದ್ರಜಟಾಕಲಾಪಂ
ಶೀತಾಂಶುಕಾಂತಿರಮಣೀಯವಿಶಾಲಭಾಲಂ.
ಕರ್ಪೂರದುಗ್ಧಹಿಮಹಂಸನಿಭಂ ಸ್ವತೋಜಂ
ನಿತ್ಯಂ ಭಜಾಮ್ಯಽಮರನಾಥಮಹಂ ದಯಾಲುಂ.
ಗೌರೀಪತಿಂ ಪಶುಪತಿಂ ವರದಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ
ಭೂತಾಧಿಪಂ ಸಕಲಲೋಕಪತಿಂ ಸುರೇಶಂ.
ಶಾರ್ದೂಲಚರ್ಮಚಿತಿಭಸ್ಮವಿಭೂಷಿತಾಂಗಂ
ನಿತ್ಯಂ ಭಜಾಮ್ಯಽಮರನಾಥಮಹಂ ದಯಾಲುಂ.
ಗಂಧರ್ವಯಕ್ಷರಸುರಕಿನ್ನರಸಿದ್ಧಸಂಘೈಃ
ಸಂಸ್ತೂಯಮಾನಮನಿಶಂ ಶ್ರುತಿಪೂತಮಂತ್ರೈಃ.
ಸರ್ವತ್ರಸರ್ವಹೃದಯೈಕನಿವಾಸಿನಂ ತಂ
ನಿತ್ಯಂ ಭಜಾಮ್ಯಽಮರನಾಥಮಹಂ ದಯಾಲುಂ.
ವ್ಯೋಮಾನಿಲಾನಲಜಲಾವನಿಸೋಮಸೂರ್ಯ-
ಹೋತ್ರೀಭಿರಷ್ಟತನುಭಿರ್ಜಗದೇಕನಾಥಃ.
ಯಸ್ತಿಷ್ಠತೀಹ ಜನಮಂಗಲಧಾರಣಾಯ
ತಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಮ್ಯಽಮರನಾಥಮಹಂ ದಯಾಲುಂ.
ಶೈಲೇಂದ್ರತುಂಗಶಿಖರೇ ಗಿರಿಜಾಸಮೇತಂ
ಪ್ರಾಲೇಯದುರ್ಗಮಗುಹಾಸು ಸದಾ ವಸಂತಂ.
ಶ್ರೀಮದ್ಗಜಾನನವಿರಾಜಿತ ದಕ್ಷಿಣಾಂಕಂ
ನಿತ್ಯಂ ಭಜಾಮ್ಯಽಮರನಾಥಮಹಂ ದಯಾಲುಂ.
ವಾಗ್ಬುದ್ಧಿಚಿತ್ತಕರಣೈಶ್ಚ ತಪೋಭಿರುಗ್ರೈಃ
ಶಕ್ಯಂ ಸಮಾಕಲಯಿತುಂ ನ ಯದೀಯರೂಪಂ.
ತಂ ಭಕ್ತಿಭಾವಸುಲಭಂ ಶರಣಂ ನತಾನಾಂ
ನಿತ್ಂಯ ಭಜಾಮ್ಯಽಮರನಾಥಮಹಂ ದಯಾಲುಂ.
ಆದ್ಯಂತಹೀನಮಖಿಲಾಧಿಪತಿಂ ಗಿರೀಶಂ
ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಂ ಹಿತಕರಂ ಪ್ರಭುಮದ್ವಯೈಕಂ.
ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಪ್ರಲಯಲೀಲಮನಂತಶಕ್ತಿಂ
ನಿತ್ಯಂ ಭಜಾಮ್ಯಽಮರನಾಥಮಹಂ ದಯಾಲುಂ.
ಹೇ ಪಾರ್ವತೀಶ ವೃಷಭಧ್ವಜ ಶೂಲಪಾಣೇ
ಹೇ ನೀಲಕಂಠ ಮದನಾಂತಕ ಶುಭ್ರಮೂರ್ತೇ .
ಹೇ ಭಕ್ತಕಲ್ಪತರುರೂಪ ಸುಖೈಕಸಿಂಧೋ
ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಭವತೋಽಮರನಾಥ ನಿತ್ಯಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |