കാമാക്ഷീ സ്തോത്രം

കാമാക്ഷി മാതർനമസ്തേ। കാമദാനൈകദക്ഷേ സ്ഥിതേ ഭക്തപക്ഷേ। കാമാക്ഷിമാതർനമസ്തേ।
കാമാരികാന്തേ കുമാരി। കാലകാലസ്യ ഭർതുഃ കരേ ദത്തഹസ്തേ।
കാമായ കാമപ്രദാത്രി। കാമകോടിസ്ഥപൂജ്യേ ഗിരം ദേഹി മഹ്യം। കാമാക്ഷി മാതർനമസ്തേ।
ശ്രീചക്രമധ്യേ വസന്തീം। ഭൂതരക്ഷഃപിശാചാദിദുഃഖാൻ ഹരന്തീം।
ശ്രീകാമകോട്യാം ജ്വലന്തീം। കാമഹീനൈഃ സുഗമ്യാം ഭജേ ദേഹി വാചം। കാമാക്ഷി മാതർനമസ്തേ।
ഇന്ദ്രാദിമാന്യേ സുധന്യേ। ബ്രഹ്മവിഷ്ണ്വാദിവന്ദ്യേ ഗിരീന്ദ്രസ്യ കന്യേ।
മാന്യാം ന മന്യേ ത്വദന്യാം। മാനിതാംഘ്രിം മുനീന്ദ്രൈർഭജേ മാതരം ത്വാം। കാമാക്ഷി മാതർനമസ്തേ।
സിംഹാധിരൂഢേ നമസ്തേ। സാധുഹൃത്പദ്മഗൂഢേ ഹതാശേഷമൂഢേ।
രൂഢം ഹര ത്വം ഗദം മേ। കണ്ഠശബ്ദം ദൃഢം ദേഹി വാഗ്വാദിനി ത്വം। കാമാക്ഷി മാതർനമസ്തേ।
കല്യാണദാത്രീം ജനിത്രീം। കഞ്ജപത്രാഭനേത്രാം കലാനാദവക്ത്രാം।
ശ്രീസ്കന്ദപുത്രാം സുവക്ത്രാം। സച്ചരിത്രാം ശിവാം ത്വാം ഭജേ ദേഹി വാചം। കാമാക്ഷി മാതർനമസ്തേ।
ശ്രീശങ്കരേന്ദ്രാദിവന്ദ്യാം। ശങ്കരാം സാധുചിത്തേ വസന്തീം സുരൂപാം।
സദ്ഭാവനേത്രീം സുനേത്രാം। സർവയജ്ഞസ്വരൂപാം ഭജേ ദേഹി വാചം। കാമാക്ഷി മാതർനമസ്തേ।
ഭക്ത്യാ കൃതം സ്തോത്രരത്നം। ഈപ്സിതാനന്ദരാഗേന ദേവീപ്രസാദാത്।
നിത്യം പഠേദ്ഭക്തിപൂർണം। തസ്യ സർവാർഥസിദ്ധിർഭവേദേവ നൂനം। കാമാക്ഷി മാതർനമസ്തേ।
ദേവി കാമാക്ഷി മാതർനമസ്തേ। ദേവി കാമാക്ഷി മാതർനമസ്തേ।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

16.8K

Comments Malayalam

afbwi
വേദധാരയുടെ സ്വാധീനം ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നു. നന്ദി. 🙏🏻 -Prateeksha

ധാരാളം പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് 🙏🙏 -ശ്വേത

വേദധാരാ വളരെ അപൂർവവും വിവരസമ്പന്നവുമാണ്. -അനു

ഒത്തിരി ഒത്തിരി അറിവ് ലഭിക്കുന്നു -വിനയ് മേനോൻ

വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു . നന്ദി 🙏🙏🙏🙏 -മനു

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |