കല്യാണ വൃഷ്ടി സ്തോത്രം

 

Video - Kalyana Vrishti Stotram 

 

Kalyana Vrishti Stotram

 

കല്യാണവൃഷ്ടിഭിരിവാമൃത-
പൂരിതാഭി-
ര്ലക്ഷ്മീസ്വയംവരണ-
മംഗലദീപികാഭിഃ.
സേവാഭിരംബ തവ പാദസരോജമൂലേ
നാകാരി കിം മനസി ഭാഗ്യവതാം ജനാനാം.
ഏതാവദേവ ജനനി സ്പൃഹണീമാസ്തേ
ത്വദ്വന്ദനേഷു സലിലസ്ഥഗിതേ ച നേത്രേ.
സാന്നിധ്യമുദ്യദരുണാ-
യുതസോദരസ്യ
ത്വദ്വിഗ്രഹസ്യ സുധയാ പരയാ പ്ലുതസ്യ.
ഈശത്വനാമകലുഷാഃ കതി വാ ന സന്തി
ബ്രഹ്മാദയഃ പ്രതിഭവം പ്രലയാഭിഭൂതാഃ|
ഏകഃ സ ഏവ ജനനി സ്ഥിരസിദ്ധിരാസ്തേ
യഃ പാദയോസ്തവ സകൃത് പ്രണതിം കരോതി|
ലബ്ധ്വാ സകൃത് ത്രിപുരസുന്ദരി താവകീനം
കാരുണ്യകന്ദലിതകാന്തിഭരം കടാക്ഷം|
കന്ദർപകോടിസുഭഗാസ്ത്വയി ഭക്തിഭാജഃ
സമ്മോഹയന്തി തരുണീർഭുവനത്രയേഽപി|
ഹ്രീങ്കാരമേവ തവ നാമ ഗൃണന്തി വേദാ
മാതസ്ത്രികോണനിലയേ ത്രിപുരേ ത്രിനേത്രേ|
ത്വത്സംസ്മൃതൗ യമഭടാഭിഭവം വിഹായ
ദീവ്യന്തി നന്ദനവനേ സഹ ലോകപാലൈഃ|
ഹന്തു പുരാമധിഗലം പരിപീയമാനഃ
ക്രൂരഃ കഥം ന ഭവിതാ ഗരലസ്യ വേഗഃ|
നാശ്വാസനായ യദി മാതരിദം തവാർധം
ദേഹസ്യ ശശ്വദമൃതാപ്ലുതശീതലസ്യ|
സർവജ്ഞതാം സദസി വാക്പടുതാം പ്രസൂതേ
ദേവി ത്വദംഘ്രിസരസീരുഹയോഃ പ്രണാമഃ.
കിഞ്ച സ്ഫുരന്മകുടമുജ്ജ്വലമാതപത്രം
ദ്വേ ചാമരേ ച മഹതീം വസുധാം ദധാതി.
കല്പദ്രുമൈരഭിമതപ്രതിപാദനേഷു
കാരുണ്യവാരിധിഭിരംബ ഭവത്കടാക്ഷൈഃ.
ആലോകയ ത്രിപുരസുന്ദരി മാമനാഥം
ത്വയ്യൈവ ഭക്തിഭരിതം ത്വയി ബദ്ധതൃഷ്ണം.
അന്തേതരേഷ്വപി മനാംസി നിധായ ചാന്യേ
ഭക്തിം വഹന്തി കില പാമരദൈവതേഷു.
ത്വാമേവ ദേവി മനസാ സമനുസ്മരാമി
ത്വാമേവ നൗമി ശരണം ജനനി ത്വമേവ.
ലക്ഷ്യേഷു സത്സ്വപി കടാക്ഷനിരീക്ഷണാനാ-
മാലോകയ ത്രിപുരസുന്ദരി മാം കദാചിത്.
നൂനം മയാ തു സദൃശഃ കരുണൈകപാത്രം
ജാതോ ജനിഷ്യതി ജനോ ന ച ജായതേ വാ.
ഹ്രീം ഹ്രീമിതി പ്രതിദിനം ജപതാം തവാഖ്യാം
കിന്നാമ ദുർലഭമിഹ ത്രിപുരാധിവാസേ.
മാലാകിരീടമദവാരണമാനനീയാ
താൻ സേവതേവ സുമതീഃ സ്വയമേവ ലക്ഷ്മീഃ.
സമ്പത്കരാണി സകലേന്ദ്രിയനന്ദനാനി
സാമ്രാജ്യദാനനിരതാനി സരോരുഹാക്ഷി.
ത്വദ്വന്ദനാനി ദുരിതാഹരണോദ്യതാനി.
മാമേവ മാനരനിശം കലയന്തു നാന്യം.
കല്പോപസംഹൃതിഷു കല്പിതതാണ്ഡവസ്യ
ദേവസ്യ ഖണ്ഡപരശോഃ പരഭൈരവസ്യ.
പാശാങ്കുശൈക്ഷവ-
ശരാസനപുഷ്പബാണാ
സാ സാക്ഷിണീ വിജയതേ തവ മൂർതിരേകാ.
ലഗ്നം സദാ ഭവതു മാതരിദം തവാർഥം
തേജഃപരം ബഹുലകുങ്കുമപങ്കശോണം.
ഭാസ്വത്കിരീടമമൃതാം-
ശുകലാവതംസം
മധ്യേ ത്രികോണനിലയം പരമാമൃതാർദ്രം.
ഹ്രീങ്കാരമേവ തവ നാമ തദേവ രൂപം
ത്വന്നാമ ദുർലഭമിഹ ത്രിപുരേ ഗൃണന്തി.
ത്വത്തേജസാ പരിണതം വിയദാദിഭൂതം
സൗഖ്യം തനോതി സരസീരുഹസംഭവാദേഃ.

 

 

 

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

68.9K

Comments

5nsmi
Remarkable! 👏 -Prateeksha Singh

Thanks preserving and sharing our rich heritage! 👏🏽🌺 -Saurav Garg

🙏🙏🙏 -Geetha Raman

Superrrrrr..thanks.. -Sakshi Sthul

Every pagr isa revelation..thanks -H Purandare

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |