മഹാലക്ഷ്മീ അഷ്ടകം

Other languages: EnglishHindiTamilTeluguKannada

Click here for audio

നമസ്തേഽസ്തു മഹാമായേ ശ്രീപീഠേ സുരപൂജിതേ।
ശംഖചക്രഗദാഹസ്തേ മഹാലക്ഷ്മി നമോഽസ്തു തേ।
നമസ്തേ ഗരുഡാരൂഢേ കോലാസുരഭയങ്കരി।
സർവപാപഹരേ ദേവി മഹാലക്ഷ്മി നമോഽസ്തു തേ।
സർവജ്ഞേ സർവവരദേ സർവദുഷ്ടഭയങ്കരി।
സർവദുഃഖഹരേ ദേവി മഹാലക്ഷ്മി നമോഽസ്തു തേ।
സിദ്ധിബുദ്ധിപ്രദേ ദേവി ഭുക്തിമുക്തിപ്രദായിനി।
മന്ത്രമൂർതേ സദാ ദേവി മഹാലക്ഷ്മി നമോഽസ്തു തേ।
ആദ്യന്തരഹിതേ ദേവി ആദിശക്തി മഹേശ്വരി।
യോഗജേ യോഗസംഭൂതേ മഹാലക്ഷ്മി നമോഽസ്തു തേ।
സ്ഥൂലസൂക്ഷ്മമഹാരൗദ്രേ മഹാശക്തി മഹോദരേ।
മഹാപാപഹരേ ദേവി മഹാലക്ഷ്മി നമോഽസ്തു തേ।
പദ്മാസനസ്ഥിതേ ദേവി പരബ്രഹ്മസ്വരൂപിണി।
പരമേശി ജഗന്മാതർമഹാലക്ഷ്മി നമോഽസ്തു തേ।
ശ്വേതാംബരധരേ ദേവി നാനാലങ്കാരഭൂഷിതേ।
ജഗത്സ്ഥിതേ ജഗന്മാതർമഹാലക്ഷ്മി നമോഽസ്തു തേ।

Other stotras

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
2627773