മഹാലക്ഷ്മീ അഷ്ടകം

നമസ്തേഽസ്തു മഹാമായേ ശ്രീപീഠേ സുരപൂജിതേ।
ശംഖചക്രഗദാഹസ്തേ മഹാലക്ഷ്മി നമോഽസ്തു തേ।
നമസ്തേ ഗരുഡാരൂഢേ കോലാസുരഭയങ്കരി।
സർവപാപഹരേ ദേവി മഹാലക്ഷ്മി നമോഽസ്തു തേ।
സർവജ്ഞേ സർവവരദേ സർവദുഷ്ടഭയങ്കരി।
സർവദുഃഖഹരേ ദേവി മഹാലക്ഷ്മി നമോഽസ്തു തേ।
സിദ്ധിബുദ്ധിപ്രദേ ദേവി ഭുക്തിമുക്തിപ്രദായിനി।
മന്ത്രമൂർതേ സദാ ദേവി മഹാലക്ഷ്മി നമോഽസ്തു തേ।
ആദ്യന്തരഹിതേ ദേവി ആദിശക്തി മഹേശ്വരി।
യോഗജേ യോഗസംഭൂതേ മഹാലക്ഷ്മി നമോഽസ്തു തേ।
സ്ഥൂലസൂക്ഷ്മമഹാരൗദ്രേ മഹാശക്തി മഹോദരേ।
മഹാപാപഹരേ ദേവി മഹാലക്ഷ്മി നമോഽസ്തു തേ।
പദ്മാസനസ്ഥിതേ ദേവി പരബ്രഹ്മസ്വരൂപിണി।
പരമേശി ജഗന്മാതർമഹാലക്ഷ്മി നമോഽസ്തു തേ।
ശ്വേതാംബരധരേ ദേവി നാനാലങ്കാരഭൂഷിതേ।
ജഗത്സ്ഥിതേ ജഗന്മാതർമഹാലക്ഷ്മി നമോഽസ്തു തേ।

 

Click below to listen to Mahalakshmi Ashtakam 

 

Mahalakshmi Ashtakam

Recommended for you

ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്തോത്രം

ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്തോത്രം

വിശ്വം ദർപണദൃശ്യമാനനഗരീതുല്യം നിജാന്തർഗതം പശ്യന്നാത്മനി മായയാ ബഹിരിവോദ്ഭൂതം യഥാ നിദ്രയാ. യഃ സാക്ഷാത്കുരുതേ പ്രബോധസമയേ സ്വാത്മാനമേവാദ്വയം തസ്മൈ ശ്രീഗുരുമൂർതയേ നമ ഇദം ശ്രീദക്ഷിണാമൂർതയേ. ബീജസ്യാന്തരിവാങ്കുരോ ജഗദിദം പ്രാങ്നിർവികല്പം പുനഃ മായാകല്പിതദേശകാല- കലന

Click here to know more..

ഹരിഹരപുത്ര അഷ്ടക സ്തോത്രം

ഹരിഹരപുത്ര അഷ്ടക സ്തോത്രം

ഹരിവരാസനം വിശ്വമോഹനം ഹരിദധീശ്വര- മാരാധ്യപാദുകം. അരിവിമർദനം നിത്യനർതനം ഹരിഹരാത്മജം ദേവമാശ്രയേ. ശരണകീർതനം ഭക്തമാനസം ഭരണലോലുപം നർതനാലസം. അരുണഭാസുരം ഭൂതനായകം ഹരിഹരാത്മജം ദേവമാശ്രയേ. പ്രണയസത്യകം പ്രാണനായകം പ്രണതകല്പകം സുപ്രഭാഞ്ചിതം. പ്രണവമന്ദിരം കീർതനപ്രിയം ഹര

Click here to know more..

ജ്ഞാനദൃഷ്ടിക്കായി മന്ത്രം

ജ്ഞാനദൃഷ്ടിക്കായി മന്ത്രം

സദാശിവായ വിദ്മഹേ സഹസ്രാക്ഷായ ധീമഹി തന്നഃ സാംബഃ പ്രചോദയാത്

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |