ಅಘೋರ ರುದ್ರ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಕಾಲಾಭ್ರೋತ್ಪಲಕಾಲ- ಗಾತ್ರಮನಲಜ್ವಾಲೋರ್ಧ್ವ- ಕೇಶೋಜ್ಜ್ವಲಂ
ದಂಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಸ್ಫುಟದೋಷ್ಠ- ಬಿಂಬಮನಲಜ್ವಾಲೋಗ್ರ- ನೇತ್ರತ್ರಯಂ.
ರಕ್ತಾಕೋರಕ- ರಕ್ತಮಾಲ್ಯರುಚಿರಂ ರಕ್ತಾನುಲೇಪಪ್ರಿಯಂ
ವಂದೇಽಭೀಷ್ಟಫಲಾಪ್ತಯೇ- ಽಙ್ಘ್ರಿಕಮಲೇಽಘೋರಾಸ್ತ್ರ- ಮಂತ್ರೇಶ್ವರಂ.
ಜಂಘಾಲಂಬಿತಕಿಂಕಿಣೀ- ಮಣಿಗಣಪ್ರಾಲಂಬಿ- ಮಾಲಾಂಚಿತಂ
ದಕ್ಷಾಂತ್ರಂ ಡಮರುಂ ಪಿಶಾಚಮನಿಶಂ ಶೂಲಂ ಚ ಮೂಲಂ ಕರೈಃ.
ಘಂಟಾಖೇಟಕ- ಪಾಲಶೂಲಕಯುತಂ ವಾಮಸ್ಥಿತೇ ಬಿಭ್ರತಂ
ವಂದೇಽಭೀಷ್ಟಫಲಾಪ್ತಯೇ- ಽಙ್ಘ್ರಿಕಮಲೇಽಘೋರಾಸ್ತ್ರ- ಮಂತ್ರೇಶ್ವರಂ.
ನಾಗೇಂದ್ರಾವೃತಮೂರ್ಧ್ನಿಜ- ಸ್ಥಿತಗಲಶ್ರೀಹಸ್ತ- ಪಾದಾಂಬುಜಂ
ಶ್ರೀಮದ್ದೋಃಕಟಿಕುಕ್ಷಿ- ಪಾರ್ಶ್ವಮಭಿತೋ ನಾಗೋಪವೀತಾವೃತಂ.
ಲೂತಾವೃಶ್ಚಿಕ- ರಾಜರಾಜಿತಮಹಾ- ಹಾರಾಂಕಿತೋರಃಸ್ಸ್ಥಲಂ
ವಂದೇಽಭೀಷ್ಟಫಲಾಪ್ತಯೇ- ಽಙ್ಘ್ರಿಕಮಲೇಽಘೋರಾಸ್ತ್ರ- ಮಂತ್ರೇಶ್ವರಂ.
ಧೃತ್ವಾ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರನಾಮ ಕೃಪಯಾ ಯತ್ಕುಂಡಲಿ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ
ಪಾಶಾನ್ಯೇ ಕ್ಷುರಿಕಾಸ್ತ್ರಪಾಶ- ದಲಿತಗ್ರಂಥಿಂ ಶಿವಾಸ್ತ್ರಾಹ್ವಯಂ.
ವಿಘ್ನಾಕಾಂಕ್ಷಿಪದಂ ಪ್ರಸಾದನಿರತಂ ಸರ್ವಾಪದಾಂ ತಾರಕಂ
ವಂದೇಽಭೀಷ್ಟಫಲಾಪ್ತಯೇ- ಽಙ್ಘ್ರಿಕಮಲೇಽಘೋರಾಸ್ತ್ರ- ಮಂತ್ರೇಶ್ವರಂ.
ಘೋರಾಘೋರತರಾನನಂ ಸ್ಫುಟದೃಶಂ ಸಂಪ್ರಸ್ಫುರಚ್ಛೂಲಕಂ
ಪ್ರಾಜ್ಯಂ ನೃತ್ತಸುರೂಪಕಂ ಚಟಚಟಜ್ವಾಲಾಗ್ನಿ- ತೇಜಃಕಚಂ.
ಜಾನುಭ್ಯಾಂ ಪ್ರಚಟತ್ಕೃತಾರಿನಿಕರಂ ಸ್ತ್ರಗ್ರುಂಡಮಾಲಾನ್ವಿತಂ
ವಂದೇಽಭೀಷ್ಟಫಲಾಪ್ತಯೇ- ಽಙ್ಘ್ರಿಕಮಲೇಽಘೋರಾಸ್ತ್ರ- ಮಂತ್ರೇಶ್ವರಂ.
ಭಕ್ತಾನಿಷ್ಟಕ- ದುಷ್ಟಸರ್ಪದುರಿತ- ಪ್ರಧ್ವಂಸನೋದ್ಯೋಗಯುಕ್
ಹಸ್ತಾಗ್ರಂ ಫಣಿಬದ್ಧಹಸ್ತಚರಣಂ ಪ್ರಾರಬ್ಧಯಾತ್ರಾಪರಂ.
ಸ್ವಾವೃತ್ತ್ಯಾಸ್ಥಿತ- ಭೀಷಣಾಂಕನಿಕರ- ಪ್ರಾರಬ್ಧಸೌಭಾಗ್ಯಕಂ
ವಂದೇಽಭೀಷ್ಟಫಲಾಪ್ತಯೇ- ಽಙ್ಘ್ರಿಕಮಲೇಽಘೋರಾಸ್ತ್ರ- ಮಂತ್ರೇಶ್ವರಂ.
ಯನ್ಮಂತ್ರಾಕ್ಷರಲಾಂಛಿತಾಪ- ಘನವನ್ಮರ್ತ್ಯಾಶ್ಚ ವಜ್ರಾರ್ಚಿಷೋ
ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚರಾಕ್ಷಸ- ಕಲಾನಿರ್ಘಾತಪಾತಾ ಇವ.
ಉತ್ಸನ್ನಾಶ್ಚ ಭವಂತಿ ಸರ್ವದುರಿತ- ಪ್ರೋಚ್ಚಾಟನೋತ್ಪಾದಕಂ
ವಂದೇಽಭೀಷ್ಟಫಲಾಪ್ತಯೇ- ಽಙ್ಘ್ರಿಕಮಲೇಽಘೋರಾಸ್ತ್ರ- ಮಂತ್ರೇಶ್ವರಂ.
ಯದ್ಧ್ಯಾನೋದ್ಯತ- ಪೂರುಷೋಷಿತಗೃಹಗ್ರಾಮ- ಸ್ಥಿರಾಸ್ಥಾಯಿನೋ
ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚ- ರಾಕ್ಷಸಹತಾ ನಿರ್ಘಾತಪಾತಾ ಇವ.
ಯದ್ರೂಪಂ ವಿಧಿನಾ ಸ್ಮರನ್ ಹಿ ವಿಜಯೀ ಶತ್ರುಕ್ಷಯಂ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾದ್
ವಂದೇಽಭೀಷ್ಟಫಲಾಪ್ತಯೇ- ಽಙ್ಘ್ರಿಕಮಲೇಽಘೋರಾಸ್ತ್ರ- ಮಂತ್ರೇಶ್ವರಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

15.0K

Comments Kannada

dvfdt
ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾಹಿತಿ -ಮಂಜುಳಾ ಪಾಟೀಲ

ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 👌 -ಕೇಶವ ಕುಮಾರ್

ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾಹಿತಿ -ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ್

ಸುಂದರವಾದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 🌸 -ಅನಿಲ್ ಹೆಗ್ಡೆ

ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೂಲ -ಚಂದ್ರಿಕಾ ಜೋಶಿ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |