സുബ്രഹ്മണ്യ പഞ്ചരത്ന സ്തോത്രം

ശ്രുതിശതനുതരത്നം ശുദ്ധസത്ത്വൈകരത്നം
യതിഹിതകരരത്നം യജ്ഞസംഭാവ്യരത്നം.
ദിതിസുതരിപുരത്നം ദേവസേനേശരത്നം
ജിതരതിപതിരത്നം ചിന്തയേത്സ്കന്ദരത്നം.
സുരമുഖപതിരത്നം സൂക്ഷ്മബോധൈകരത്നം
പരമസുഖദരത്നം പാർവതീസൂനുരത്നം.
ശരവണഭവരത്നം ശത്രുസംഹാരരത്നം
സ്മരഹരസുതരത്നം ചിന്തയേത്സ്കന്ദരത്നം.
നിധിപതിഹിതരത്നം നിശ്ചിതാദ്വൈതരത്നം
മധുരചരിതരത്നം മാനിതാംഘ്ര്യബ്ജരത്നം.
വിധുശതനിഭരത്നം വിശ്വസന്ത്രാണരത്നം
ബുധമുനിഗുരുരത്നം ചിന്തയേത്സ്കന്ദരത്നം.
അഭയവരദരത്നം ചാപ്തസന്താനരത്നം
ശുഭകരമുഖരത്നം ശൂരസംഹാരരത്നം.
ഇഭമുഖയുതരത്നം സ്വീശശക്ത്യേകരത്നം
ഹ്യുഭയഗതിദരത്നം ചിന്തയേത്സ്കന്ദരത്നം.
സുജനസുലഭരത്നം സ്വർണവല്ലീശരത്നം
ഭജനസുഖദരത്നം ഭാനുകോട്യാഭരത്നം.
അജശിവഗുരുരത്നം ചാദ്ഭുതാകാരരത്നം
ദ്വിജഗണനുതരത്നം ചിന്തയേത്സ്കന്ദരത്നം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |