అఘోర రుద్ర అష్టక స్తోత్రం

కాలాభ్రోత్పలకాల- గాత్రమనలజ్వాలోర్ధ్వ- కేశోజ్జ్వలం
దంష్ట్రాద్యస్ఫుటదోష్ఠ- బింబమనలజ్వాలోగ్ర- నేత్రత్రయం.
రక్తాకోరక- రక్తమాల్యరుచిరం రక్తానులేపప్రియం
వందేఽభీష్టఫలాప్తయే- ఽఙ్ఘ్రికమలేఽఘోరాస్త్ర- మంత్రేశ్వరం.
జంఘాలంబితకింకిణీ- మణిగణప్రాలంబి- మాలాంచితం
దక్షాంత్రం డమరుం పిశాచమనిశం శూలం చ మూలం కరైః.
ఘంటాఖేటక- పాలశూలకయుతం వామస్థితే బిభ్రతం
వందేఽభీష్టఫలాప్తయే- ఽఙ్ఘ్రికమలేఽఘోరాస్త్ర- మంత్రేశ్వరం.
నాగేంద్రావృతమూర్ధ్నిజ- స్థితగలశ్రీహస్త- పాదాంబుజం
శ్రీమద్దోఃకటికుక్షి- పార్శ్వమభితో నాగోపవీతావృతం.
లూతావృశ్చిక- రాజరాజితమహా- హారాంకితోరఃస్స్థలం
వందేఽభీష్టఫలాప్తయే- ఽఙ్ఘ్రికమలేఽఘోరాస్త్ర- మంత్రేశ్వరం.
ధృత్వా పాశుపతాస్త్రనామ కృపయా యత్కుండలి ప్రాణినాం
పాశాన్యే క్షురికాస్త్రపాశ- దలితగ్రంథిం శివాస్త్రాహ్వయం.
విఘ్నాకాంక్షిపదం ప్రసాదనిరతం సర్వాపదాం తారకం
వందేఽభీష్టఫలాప్తయే- ఽఙ్ఘ్రికమలేఽఘోరాస్త్ర- మంత్రేశ్వరం.
ఘోరాఘోరతరాననం స్ఫుటదృశం సంప్రస్ఫురచ్ఛూలకం
ప్రాజ్యం నృత్తసురూపకం చటచటజ్వాలాగ్ని- తేజఃకచం.
జానుభ్యాం ప్రచటత్కృతారినికరం స్త్రగ్రుండమాలాన్వితం
వందేఽభీష్టఫలాప్తయే- ఽఙ్ఘ్రికమలేఽఘోరాస్త్ర- మంత్రేశ్వరం.
భక్తానిష్టక- దుష్టసర్పదురిత- ప్రధ్వంసనోద్యోగయుక్
హస్తాగ్రం ఫణిబద్ధహస్తచరణం ప్రారబ్ధయాత్రాపరం.
స్వావృత్త్యాస్థిత- భీషణాంకనికర- ప్రారబ్ధసౌభాగ్యకం
వందేఽభీష్టఫలాప్తయే- ఽఙ్ఘ్రికమలేఽఘోరాస్త్ర- మంత్రేశ్వరం.
యన్మంత్రాక్షరలాంఛితాప- ఘనవన్మర్త్యాశ్చ వజ్రార్చిషో
భూతప్రేతపిశాచరాక్షస- కలానిర్ఘాతపాతా ఇవ.
ఉత్సన్నాశ్చ భవంతి సర్వదురిత- ప్రోచ్చాటనోత్పాదకం
వందేఽభీష్టఫలాప్తయే- ఽఙ్ఘ్రికమలేఽఘోరాస్త్ర- మంత్రేశ్వరం.
యద్ధ్యానోద్యత- పూరుషోషితగృహగ్రామ- స్థిరాస్థాయినో
భూతప్రేతపిశాచ- రాక్షసహతా నిర్ఘాతపాతా ఇవ.
యద్రూపం విధినా స్మరన్ హి విజయీ శత్రుక్షయం ప్రాప్నుయాద్
వందేఽభీష్టఫలాప్తయే- ఽఙ్ఘ్రికమలేఽఘోరాస్త్ర- మంత్రేశ్వరం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |