அகோர ருத்ர அஷ்டக ஸ்தோத்திரம்

காலாப்ரோத்பலகால- காத்ரமனலஜ்வாலோர்த்வ- கேஶோஜ்ஜ்வலம்
தம்ஷ்ட்ராத்யஸ்புடதோஷ்ட- பிம்பமனலஜ்வாலோக்ர- நேத்ரத்ரயம்.
ரக்தாகோரக- ரக்தமால்யருசிரம் ரக்தானுலேபப்ரியம்
வந்தே(அ)பீஷ்டபலாப்தயே- (அ)ங்க்ரிகமலே(அ)கோராஸ்த்ர- மந்த்ரேஶ்வரம்.
ஜங்காலம்பிதகிங்கிணீ- மணிகணப்ராலம்பி- மாலாஞ்சிதம்
தக்ஷாந்த்ரம் டமரும் பிஶாசமநிஶம் ஶூலம் ச மூலம் கரை꞉.
கண்டாகேடக- பாலஶூலகயுதம் வாமஸ்திதே பிப்ரதம்
வந்தே(அ)பீஷ்டபலாப்தயே- (அ)ங்க்ரிகமலே(அ)கோராஸ்த்ர- மந்த்ரேஶ்வரம்.
நாகேந்த்ராவ்ருதமூர்த்நிஜ- ஸ்திதகலஶ்ரீஹஸ்த- பாதாம்புஜம்
ஶ்ரீமத்தோ꞉கடிகுக்ஷி- பார்ஶ்வமபிதோ நாகோபவீதாவ்ருதம்.
லூதாவ்ருஶ்சிக- ராஜராஜிதமஹா- ஹாராங்கிதோர꞉ஸ்ஸ்தலம்
வந்தே(அ)பீஷ்டபலாப்தயே- (அ)ங்க்ரிகமலே(அ)கோராஸ்த்ர- மந்த்ரேஶ்வரம்.
த்ருத்வா பாஶுபதாஸ்த்ரநாம க்ருபயா யத்குண்டலி ப்ராணினாம்
பாஶான்யே க்ஷுரிகாஸ்த்ரபாஶ- தலிதக்ரந்திம் ஶிவாஸ்த்ராஹ்வயம்.
விக்னாகாங்க்ஷிபதம் ப்ரஸாதநிரதம் ஸர்வாபதாம் தாரகம்
வந்தே(அ)பீஷ்டபலாப்தயே- (அ)ங்க்ரிகமலே(அ)கோராஸ்த்ர- மந்த்ரேஶ்வரம்.
கோராகோரதரானனம் ஸ்புடத்ருஶம் ஸம்ப்ரஸ்புரச்சூலகம்
ப்ராஜ்யம் ந்ருத்தஸுரூபகம் சடசடஜ்வாலாக்னி- தேஜ꞉கசம்.
ஜானுப்யாம் ப்ரசடத்க்ருதாரிநிகரம் ஸ்த்ரக்ருண்டமாலான்விதம்
வந்தே(அ)பீஷ்டபலாப்தயே- (அ)ங்க்ரிகமலே(அ)கோராஸ்த்ர- மந்த்ரேஶ்வரம்.
பக்தாநிஷ்டக- துஷ்டஸர்பதுரித- ப்ரத்வம்ஸனோத்யோகயுக்
ஹஸ்தாக்ரம் பணிபத்தஹஸ்தசரணம் ப்ராரப்தயாத்ராபரம்.
ஸ்வாவ்ருத்த்யாஸ்தித- பீஷணாங்கநிகர- ப்ராரப்தஸௌபாக்யகம்
வந்தே(அ)பீஷ்டபலாப்தயே- (அ)ங்க்ரிகமலே(அ)கோராஸ்த்ர- மந்த்ரேஶ்வரம்.
யன்மந்த்ராக்ஷரலாஞ்சிதாப- கனவன்மர்த்யாஶ்ச வஜ்ரார்சிஷோ
பூதப்ரேதபிஶாசராக்ஷஸ- கலாநிர்காதபாதா இவ.
உத்ஸந்நாஶ்ச பவந்தி ஸர்வதுரித- ப்ரோச்சாடனோத்பாதகம்
வந்தே(அ)பீஷ்டபலாப்தயே- (அ)ங்க்ரிகமலே(அ)கோராஸ்த்ர- மந்த்ரேஶ்வரம்.
யத்த்யானோத்யத- பூருஷோஷிதக்ருஹக்ராம- ஸ்திராஸ்தாயினோ
பூதப்ரேதபிஶாச- ராக்ஷஸஹதா நிர்காதபாதா இவ.
யத்ரூபம் விதினா ஸ்மரன் ஹி விஜயீ ஶத்ருக்ஷயம் ப்ராப்னுயாத்
வந்தே(அ)பீஷ்டபலாப்தயே- (அ)ங்க்ரிகமலே(அ)கோராஸ்த்ர- மந்த்ரேஶ்வரம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

58.9K

Comments

dn78e
Vedadhara, you are doing an amazing job preserving our sacred texts! 🌸🕉️ -Ramji Sheshadri

😊😊😊 -Abhijeet Pawaskar

Remarkable! ✨🌟👏 -User_se91ur

Praying for Health wealth and peace -Bhavesh Mahendra Dave

Thanking you for spreading knowledge selflessly -Purushottam Ojha

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |