விஸ்வநாத அஷ்டகம்

கங்காதரங்க- ரமணீயஜடாகலாபம்
கௌரீநிரந்தர- விபூஷிதவாமபாகம்.
நாராயணப்ரியமனங்க- மதாபஹாரம்
வாராணஸீபுரபதிம் பஜ விஶ்வநாதம்.
வாசாமகோசரமனேக- குணஸ்வரூபம்
வாகீஶவிஷ்ணு- ஸுரஸேவிதபாதபீடம்.
வாமேன விக்ரஹவரேண கலத்ரவந்தம்
வாராணஸீபுரபதிம் பஜ விஶ்வநாதம்.
பூதாதிபம் புஜகபூஷணபூஷிதாங்கம்
வ்யாக்ராஜினாம்பரதரம் ஜடிலம் த்ரிநேத்ரம்.
பாஶாங்குஶாபய- வரப்ரதஶூலபாணிம்
வாராணஸீபுரபதிம் பஜ விஶ்வநாதம்.
ஶீதாம்ஶுஶோபித- கிரீடவிராஜமானம்
பாலேக்ஷணானல- விஶோஷிதபஞ்சபாணம்.
நாகாதிபாரசி- தபாஸுரகர்ணபூரம்
வாராணஸீபுரபதிம் பஜ விஶ்வநாதம்.
பஞ்சானனம் துரிதமத்தமதங்கஜானாம்
நாகாந்தகம் தனுஜபுங்கவபன்னகானாம்.
தாவானலம் மரணஶோகஜராடவீனாம்
வாராணஸீபுரபதிம் பஜ விஶ்வநாதம்.
தேஜோமயம் ஸகுணநிர்குணமத்விதீய-
மானந்தகந்தம- பராஜிதமப்ரமேயம்.
நாகாத்மகம் ஸகலநிஷ்கலமாத்மரூபம்
வாராணஸீபுரபதிம் பஜ விஶ்வநாதம்.
ராகாதிதோஷரஹிதம் ஸ்வஜனானுராகம்
வைராக்யஶாந்திநிலயம் கிரிஜாஸஹாயம்.
மாதுர்யதைர்யஸுபகம் கரலாபிராமம்
வாராணஸீபுரபதிம் பஜ விஶ்வநாதம்.
ஆஶாம் விஹாய பரிஹ்ருத்ய பரஸ்ய நிந்தாம்
பாபே ரதிம் ச ஸுநிவார்ய மன꞉ ஸமாதௌ.
ஆதாய ஹ்ருத்கமலமத்யகதம் பரேஶம்
வாராணஸீபுரபதிம் பஜ விஶ்வநாதம்.
வாராணஸீபுரபதே꞉ ஸ்தவனம் ஶிவஸ்ய
வ்யாக்யாதமஷ்டகமிதம் படதே மனுஷ்ய꞉.
வித்யாம் ஶ்ரியம் விபுலஸௌக்யமனந்தகீர்திம்
ஸம்ப்ராப்ய தேஹவிலயே லபதே ச மோக்ஷம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

16.6K

Comments

7k5dd

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |