അഖിലാണ്ഡേശ്വരീ സ്തോത്രം

സമഗ്രഗുപ്തചാരിണീം പരന്തപഃപ്രസാധികാം
മനഃസുഖൈക- വർദ്ധിനീമശേഷ- മോഹനാശിനീം.
സമസ്തശാസ്ത്രസന്നുതാം സദാഽഷ്ചസിദ്ധിദായിനീം
ഭജേഽഖിലാണ്ഡരക്ഷണീം സമസ്തലോകപാവനീം.
തപോധനപ്രപൂജിതാം ജഗദ്വശീകരാം ജയാം
ഭുവന്യകർമസാക്ഷിണീം ജനപ്രസിദ്ധിദായിനീം.
സുഖാവഹാം സുരാഗ്രജാം സദാ ശിവേന സംയുതാം
ഭജേഽഖിലാണ്ഡരക്ഷണീം ജഗത്പ്രധാനകാമിനീം.
മനോമയീം ച ചിന്മയാം മഹാകുലേശ്വരീം പ്രഭാം
ധരാം ദരിദ്രപാലിനീം ദിഗംബരാം ദയാവതീം.
സ്ഥിരാം സുരമ്യവിഗ്രഹാം ഹിമാലയാത്മജാം ഹരാം
ഭജേഽഖിലാണ്ഡരക്ഷണീം ത്രിവിഷ്ടപപ്രമോദിനീം.
വരാഭയപ്രദാം സുരാം നവീനമേഘകുന്തലാം
ഭവാബ്ധിരോഗനാശിനീം മഹാമതിപ്രദായിനീം.
സുരമ്യരത്നമാലിനീം പുരാം ജഗദ്വിശാലിനീം
ഭജേഽഖിലാണ്ഡരക്ഷണീം ത്രിലോകപാരഗാമിനീം.
ശ്രുതീജ്യസർവ- നൈപുണാമജയ്യ- ഭാവപൂർണികാം
ഗെഭീരപുണ്യദായികാം ഗുണോത്തമാം ഗുണാശ്രയാം.
ശുഭങ്കരീം ശിവാലയസ്ഥിതാം ശിവാത്മികാം സദാ
ഭജേഽഖിലാണ്ഡരക്ഷണീം ത്രിദേവപൂജിതാം സുരാം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |