ವೀರಭದ್ರ ಭುಜಂಗ ಸ್ತೋತ್ರ

ಗುಣಾದೋಷಭದ್ರಂ ಸದಾ ವೀರಭದ್ರಂ
ಮುದಾ ಭದ್ರಕಾಲ್ಯಾ ಸಮಾಶ್ಲಿಷ್ಟಮುಗ್ರಂ.
ಸ್ವಭಕ್ತೇಷು ಭದ್ರಂ ತದನ್ಯೇಷ್ವಭದ್ರಂ
ಕೃಪಾಂಭೋಧಿಮುದ್ರಂ ಭಜೇ ವೀರಭದ್ರಂ.
ಮಹಾದೇವಮೀಶಂ ಸ್ವದೀಕ್ಷಾಗತಾಶಂ
ವಿಬೋಧ್ಯಾಶುದಕ್ಷಂ ನಿಯಂತುಂ ಸಮಕ್ಷೇ.
ಪ್ರಮಾರ್ಷ್ಟುಂ ಚ ದಾಕ್ಷಾಯಣೀದೈನ್ಯಭಾವಂ
ಶಿವಾಂಗಾಂಬುಜಾತಂ ಭಜೇ ವೀರಭದ್ರಂ.
ಸದಸ್ಯಾನುದಸ್ಯಾಶು ಸೂರ್ಯೇಂದುಬಿಂಬೇ
ಕರಾಂಘ್ರಿಪ್ರಪಾತೈರದಂತಾಸಿತಾಂಗೇ.
ಕೃತಂ ಶಾರದಾಯಾ ಹೃತಂ ನಾಸಭೂಷಂ
ಪ್ರಕೃಷ್ಟಪ್ರಭಾವಂ ಭಜೇ ವೀರಭದ್ರಂ.
ಸತಂದ್ರಂ ಮಹೇಂದ್ರಂ ವಿಧಾಯಾಶು ರೋಷಾತ್
ಕೃಶಾನುಂ ನಿಕೃತ್ತಾಗ್ರಜಿಹ್ವಂ ಪ್ರಧಾವ್ಯ.
ಕೃಷ್ಣವರ್ಣಂ ಬಲಾದ್ಭಾಸಭಾನಂ
ಪ್ರಚಂಡಾಟ್ಟಹಾಸಂ ಭಜೇ ವೀರಭದ್ರಂ.
ತಥಾನ್ಯಾನ್ ದಿಗೀಶಾನ್ ಸುರಾನುಗ್ರದೃಷ್ಟ್ಯಾ
ಋಷೀನಲ್ಪಬುದ್ಧೀನ್ ಧರಾದೇವವೃಂದಾನ್.
ವಿನಿರ್ಭರ್ತ್ಸ್ಯ ಹುತ್ವಾನಲೇ ತ್ರಿರ್ಗಣೌಘೈ-
ರಘೋರಾವತಾರಂ ಭಜೇ ವೀರಭದ್ರಂ.
ವಿಧಾತುಃ ಕಪಾಲಂ ಕೃತಂ ಪಾನಪಾತ್ರಂ
ನೃಸಿಂಹಸ್ಯ ಕಾಯಂ ಚ ಶೂಲಾಂಗಭೂಷಂ.
ಗಲೇ ಕಾಲಕೂಟಂ ಸ್ವಚಿಹ್ನಂ ಚ ಧೃತ್ವಾ
ಮಹೌದ್ಧತ್ಯಭೂಷಂ ಭಜೇ ವೀರಭದ್ರಂ.
ಮಹಾದೇವ ಮದ್ಭಾಗ್ಯದೇವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ
ಪ್ರಕೃಷ್ಟಾರಿಬಾಧಾಮಲಂ ಸಂಹರಾಶು.
ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಮಾಂ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷೇತಿ ಯೋ ವೈ
ವದೇತ್ತಸ್ಯ ದೇವಂ ಭಜೇ ವೀರಭದ್ರಂ.
ಮಹಾಹೇತಿಶೈಲೇಂದ್ರಧಿಕಾಸ್ತೇ
ಕರಾಸಕ್ತಶೂಲಾಸಿಬಾಣಾಸನಾನಿ.
ಶರಾಸ್ತೇ ಯುಗಾಂತಾಶನಿಪ್ರಖ್ಯಶೌರ್ಯಾ
ಭವಂತೀತ್ಯುಪಾಸ್ಯಂ ಭಜೇ ವೀರಭದ್ರಂ.
ಯದಾ ತ್ವತ್ಕೃಪಾಪಾತ್ರಜಂತುಸ್ವಚಿತ್ತೇ
ಮಹಾದೇವ ವೀರೇಶ ಮಾಂ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ.
ವಿಪಕ್ಷಾನಮೂನ್ ಭಕ್ಷ ಭಕ್ಷೇತಿ ಯೋ ವೈ
ವದೇತ್ತಸ್ಯ ಮಿತ್ರಂ ಭಜೇ ವೀರಭದ್ರಂ.
ಅನಂತಶ್ಚ ಶಂಖಸ್ತಥಾ ಕಂಬಲೋಽಸೌ
ವಮತ್ಕಾಲಕೂಟಶ್ಚ ಕರ್ಕೋಟಕಾಹಿಃ.
ತಥಾ ತಕ್ಷಕಶ್ಚಾರಿಸಂಘಾನ್ನಿಹನ್ಯಾ-
ದಿತಿ ಪ್ರಾರ್ಥ್ಯಮಾನಂ ಭಜೇ ವೀರಭದ್ರಂ.
ಗಲಾಸಕ್ತರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಾವಿರಾಜ-
ದ್ವಿಭೂತಿತ್ರಿಪುಂಡ್ರಾಂಕಭಾಲಪ್ರದೇಶಃ.
ಸದಾ ಶೈವಪಂಚಾಕ್ಷರೀಮಂತ್ರಜಾಪೀ
ಭವೇ ಭಕ್ತವರ್ಯಃ ಸ್ಮರನ್ ಸಿದ್ಧಿಮೇತಿ.
ಭುಜಂಗಪ್ರಯಾತರ್ಮಹಾರುದ್ರಮೀಶಂ
ಸದಾ ತೋಷಯೇದ್ಯೋ ಮಹೇಶಂ ಸುರೇಶಂ.
ಸ ಭೂತ್ವಾಧರಾಯಾಂ ಸಮಗ್ರಂ ಚ ಭುಕ್ತ್ವಾ
ವಿಪದ್ಭಯೋ ವಿಮುಕ್ತಃ ಸುಖೀ ಸ್ಯಾತ್ಸುರಃ ಸ್ಯಾತ್.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

45.3K

Comments

v6y66

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |