ഗോരി സ്തുതി

അഭിനവ- നിത്യാമമരസുരേന്ദ്രാം
വിമലയശോദാം സുഫലധരിത്രീം.
വികസിതഹസ്താം ത്രിനയനയുക്താം
നയഭഗദാത്രീം ഭജ സരസാംഗീം.
അമൃതസമുദ്രസ്ഥിത- മുനിനമ്യാം
ദിവിഭവപദ്മായത- രുചിനേത്രാം.
കുസുമവിചിത്രാർചിത- പദപദ്മാം
ശ്രുതിരമണീയാം ഭജ നര ഗൗരീം.
പ്രണവമയീം താം പ്രണതസുരേന്ദ്രാം
വികലിതബിംബാം കനകവിഭൂഷാം.
ത്രിഗുണവിവർജ്യാം ത്രിദിവജനിത്രീം
ഹിമധരപുത്രീം ഭജ ജഗദംബാം.
സ്മരശതരൂപാം വിധിഹരവന്ദ്യാം
ഭവഭയഹത്രീം സവനസുജുഷ്ടാം.
നിയതപവിത്രാമസി- വരഹസ്താം
സ്മിതവദനാഢ്യാം ഭജ ശിവപത്നീം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

62.1K

Comments

xacsn

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |