வீரபத்ர புஜங்க ஸ்தோத்திரம்

குணாதோஷபத்ரம் ஸதா வீரபத்ரம்
முதா பத்ரகால்யா ஸமாஶ்லிஷ்டமுக்ரம்.
ஸ்வபக்தேஷு பத்ரம் ததன்யேஷ்வபத்ரம்
க்ருபாம்போதிமுத்ரம் பஜே வீரபத்ரம்.
மஹாதேவமீஶம் ஸ்வதீக்ஷாகதாஶம்
விபோத்யாஶுதக்ஷம் நியந்தும் ஸமக்ஷே.
ப்ரமார்ஷ்டும் ச தாக்ஷாயணீதைன்யபாவம்
ஶிவாங்காம்புஜாதம் பஜே வீரபத்ரம்.
ஸதஸ்யானுதஸ்யாஶு ஸூர்யேந்துபிம்பே
கராங்க்ரிப்ரபாதைரதந்தாஸிதாங்கே.
க்ருதம் ஶாரதாயா ஹ்ருதம் நாஸபூஷம்
ப்ரக்ருஷ்டப்ரபாவம் பஜே வீரபத்ரம்.
ஸதந்த்ரம் மஹேந்த்ரம் விதாயாஶு ரோஷாத்
க்ருஶானும் நிக்ருத்தாக்ரஜிஹ்வம் ப்ரதாவ்ய.
க்ருஷ்ணவர்ணம் பலாத்பாஸபானம்
ப்ரசண்டாட்டஹாஸம் பஜே வீரபத்ரம்.
ததான்யான் திகீஶான் ஸுரானுக்ரத்ருஷ்ட்யா
ருஷீனல்பபுத்தீன் தராதேவவ்ருந்தான்.
விநிர்பர்த்ஸ்ய ஹுத்வானலே த்ரிர்கணௌகை-
ரகோராவதாரம் பஜே வீரபத்ரம்.
விதாது꞉ கபாலம் க்ருதம் பானபாத்ரம்
ந்ருஸிம்ஹஸ்ய காயம் ச ஶூலாங்கபூஷம்.
கலே காலகூடம் ஸ்வசிஹ்னம் ச த்ருத்வா
மஹௌத்தத்யபூஷம் பஜே வீரபத்ரம்.
மஹாதேவ மத்பாக்யதேவ ப்ரஸித்த
ப்ரக்ருஷ்டாரிபாதாமலம் ஸம்ஹராஶு.
ப்ரயத்னேன மாம் ரக்ஷ ரக்ஷேதி யோ வை
வதேத்தஸ்ய தேவம் பஜே வீரபத்ரம்.
மஹாஹேதிஶைலேந்த்ரதிகாஸ்தே
கராஸக்தஶூலாஸிபாணாஸனானி.
ஶராஸ்தே யுகாந்தாஶனிப்ரக்யஶௌர்யா
பவந்தீத்யுபாஸ்யம் பஜே வீரபத்ரம்.
யதா த்வத்க்ருபாபாத்ரஜந்துஸ்வசித்தே
மஹாதேவ வீரேஶ மாம் ரக்ஷ ரக்ஷ.
விபக்ஷானமூன் பக்ஷ பக்ஷேதி யோ வை
வதேத்தஸ்ய மித்ரம் பஜே வீரபத்ரம்.
அனந்தஶ்ச ஶங்கஸ்ததா கம்பலோ(அ)ஸௌ
வமத்காலகூடஶ்ச கர்கோடகாஹி꞉.
ததா தக்ஷகஶ்சாரிஸங்கான்னிஹன்யா-
திதி ப்ரார்த்யமானம் பஜே வீரபத்ரம்.
கலாஸக்தருத்ராக்ஷமாலாவிராஜ-
த்விபூதித்ரிபுண்ட்ராங்கபாலப்ரதேஶ꞉.
ஸதா ஶைவபஞ்சாக்ஷரீமந்த்ரஜாபீ
பவே பக்தவர்ய꞉ ஸ்மரன் ஸித்திமேதி.
புஜங்கப்ரயாதர்மஹாருத்ரமீஶம்
ஸதா தோஷயேத்யோ மஹேஶம் ஸுரேஶம்.
ஸ பூத்வாதராயாம் ஸமக்ரம் ச புக்த்வா
விபத்பயோ விமுக்த꞉ ஸுகீ ஸ்யாத்ஸுர꞉ ஸ்யாத்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |