వీరభద్ర భుజంగ స్తోత్రం

గుణాదోషభద్రం సదా వీరభద్రం
ముదా భద్రకాల్యా సమాశ్లిష్టముగ్రం.
స్వభక్తేషు భద్రం తదన్యేష్వభద్రం
కృపాంభోధిముద్రం భజే వీరభద్రం.
మహాదేవమీశం స్వదీక్షాగతాశం
విబోధ్యాశుదక్షం నియంతుం సమక్షే.
ప్రమార్ష్టుం చ దాక్షాయణీదైన్యభావం
శివాంగాంబుజాతం భజే వీరభద్రం.
సదస్యానుదస్యాశు సూర్యేందుబింబే
కరాంఘ్రిప్రపాతైరదంతాసితాంగే.
కృతం శారదాయా హృతం నాసభూషం
ప్రకృష్టప్రభావం భజే వీరభద్రం.
సతంద్రం మహేంద్రం విధాయాశు రోషాత్
కృశానుం నికృత్తాగ్రజిహ్వం ప్రధావ్య.
కృష్ణవర్ణం బలాద్భాసభానం
ప్రచండాట్టహాసం భజే వీరభద్రం.
తథాన్యాన్ దిగీశాన్ సురానుగ్రదృష్ట్యా
ఋషీనల్పబుద్ధీన్ ధరాదేవవృందాన్.
వినిర్భర్త్స్య హుత్వానలే త్రిర్గణౌఘై-
రఘోరావతారం భజే వీరభద్రం.
విధాతుః కపాలం కృతం పానపాత్రం
నృసింహస్య కాయం చ శూలాంగభూషం.
గలే కాలకూటం స్వచిహ్నం చ ధృత్వా
మహౌద్ధత్యభూషం భజే వీరభద్రం.
మహాదేవ మద్భాగ్యదేవ ప్రసిద్ధ
ప్రకృష్టారిబాధామలం సంహరాశు.
ప్రయత్నేన మాం రక్ష రక్షేతి యో వై
వదేత్తస్య దేవం భజే వీరభద్రం.
మహాహేతిశైలేంద్రధికాస్తే
కరాసక్తశూలాసిబాణాసనాని.
శరాస్తే యుగాంతాశనిప్రఖ్యశౌర్యా
భవంతీత్యుపాస్యం భజే వీరభద్రం.
యదా త్వత్కృపాపాత్రజంతుస్వచిత్తే
మహాదేవ వీరేశ మాం రక్ష రక్ష.
విపక్షానమూన్ భక్ష భక్షేతి యో వై
వదేత్తస్య మిత్రం భజే వీరభద్రం.
అనంతశ్చ శంఖస్తథా కంబలోఽసౌ
వమత్కాలకూటశ్చ కర్కోటకాహిః.
తథా తక్షకశ్చారిసంఘాన్నిహన్యా-
దితి ప్రార్థ్యమానం భజే వీరభద్రం.
గలాసక్తరుద్రాక్షమాలావిరాజ-
ద్విభూతిత్రిపుండ్రాంకభాలప్రదేశః.
సదా శైవపంచాక్షరీమంత్రజాపీ
భవే భక్తవర్యః స్మరన్ సిద్ధిమేతి.
భుజంగప్రయాతర్మహారుద్రమీశం
సదా తోషయేద్యో మహేశం సురేశం.
స భూత్వాధరాయాం సమగ్రం చ భుక్త్వా
విపద్భయో విముక్తః సుఖీ స్యాత్సురః స్యాత్.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

72.0K

Comments

mtrbq

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |