ഹരി കാരുണ്യ സ്തോത്രം

യാ ത്വരാ ജലസഞ്ചാരേ യാ ത്വരാ വേദരക്ഷണേ.
മയ്യാർത്തേ കരുണാമൂർതേ സാ ത്വരാ ക്വ ഗതാ ഹരേ.
യാ ത്വരാ മന്ദരോദ്ധാരേ യാ ത്വരാഽമൃതരക്ഷണേ.
മയ്യാർത്തേ കരുണാമൂർതേ സാ ത്വരാ ക്വ ഗതാ ഹരേ.
യാ ത്വരാ ക്രോഡവേഷസ്യ വിധൃതൗ ഭൂസമൃദ്ധൃതൗ.
മയ്യാർത്തേ കരുണാമൂർതേ സാ ത്വരാ ക്വ ഗതാ ഹരേ.
യാ ത്വരാ ചാന്ദ്രമാലായാ ധാരണേ പോഥരക്ഷണേ.
മയ്യാർത്തേ കരുണാമൂർതേ സാ ത്വരാ ക്വ ഗതാ ഹരേ.
യാ ത്വരാ വടുവേഷസ്യ ധാരണേ ബലിബന്ധനേ.
മയ്യാർത്തേ കരുണാമൂർതേ സാ ത്വരാ ക്വ ഗതാ ഹരേ.
യാ ത്വരാ ക്ഷത്രദലനേ യാ ത്വരാ മാതൃരക്ഷണേ.
മയ്യാർത്തേ കരുണാമൂർതേ സാ ത്വരാ ക്വ ഗതാ ഹരേ.
യാ ത്വരാ കപിരാജസ്യ പോഷണേ സേതുബന്ധനേ.
മയ്യാർത്തേ കരുണാമൂർതേ സാ ത്വരാ ക്വ ഗതാ ഹരേ.
യാ ത്വരാ രക്ഷഹനനേ യാ ത്വരാ ഭ്രാതൃരക്ഷണേ.
മയ്യാർത്തേ കരുണാമൂർതേ സാ ത്വരാ ക്വ ഗതാ ഹരേ.
യാ ത്വരാ ഗോപകന്യാനാം രക്ഷണേ കംസവാരണേ.
മയ്യാർത്തേ കരുണാമൂർതേ സാ ത്വരാ ക്വ ഗതാ ഹരേ.
യാ ത്വരാ ഭൈഷ്മിഹരണേ യാ ത്വരാ രുക്മിബന്ധനേ.
മയ്യാർത്തേ കരുണാമൂർതേ സാ ത്വരാ ക്വ ഗതാ ഹരേ.
യാ ത്വരാ ബൗദ്ധസിദ്ധാന്തകഥനേ ബൗദ്ധമോഹനേ.
മയ്യാർത്തേ കരുണാമൂർതേ സാ ത്വരാ ക്വ ഗതാ ഹരേ.
യാ ത്വരാ തുരഗാരോഹേ യാ ത്വരാ മ്ലേച്ഛവാരണേ.
മയ്യാർത്തേ കരുണാമൂർതേ സാ ത്വരാ ക്വ ഗതാ ഹരേ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

30.3K
1.0K

Comments Malayalam

jzbyf
ee websitil ullath oru janmam kontum theerilla👍🙏🙏🙏🙏🙏 -chandrika

നന്നായിരിക്കുന്നു🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -പ്രണയ്

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |