ವಟುಕ ಭೈರವ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಲಿ

ಓಂ ಭೈರವಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಭೂತನಾಥಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಭೂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಭೂತಭಾವನಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ವಿರಾಜೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಶ್ಮಶಾನವಾಸಿನೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಮಾಂಸಾಶಿನೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಖರ್ಪರಾಶಿನೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಸ್ಮರಾಂತಕಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ರಕ್ತಪಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಪಾನಪಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸಿದ್ಧಿದಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸಿದ್ಧಿಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಂಕಾಲಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಾಲಶಮನಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಲಾಕಾಷ್ಠಾತನವೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಕವಯೇ ನಮಃ.
ಓಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಬಹುನೇತ್ರಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಪಿಂಗಲಲೋಚನಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಶೂಲಪಾಣಯೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಖಡ್ಗಪಾಣಯೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಂಕಾಲಿನೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಧೂಮ್ರಲೋಚನಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಅಭೀರವೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಭೈರವೀನಾಥಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಭೂತಪಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಯೋಗಿನೀಪತಯೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಧನದಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಧನಹಾರಿಣೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಧನವತೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಪ್ರತಿಭಾನವತೇ ನಮಃ.
ಓಂ ನಾಗಹಾರಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ನಾಗಕೇಶಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ವ್ಯೋಮಕೇಶಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಪಾಲಭೃತೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಾಲಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಪಾಲಮಾಲಿನೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಮನೀಯಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಾಲನಿಧಯೇ ನಮಃ.
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಚನಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಜ್ವಲನ್ನೇತ್ರಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ತ್ರಿಶಿಖಿನೇ ನಮಃ.
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕಪಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ತ್ರಿನೇತ್ರತನಯಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಡಿಂಭಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಶಾಂತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಶಾಂತಜನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಬಟುಕಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಬಹುವೇಷಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಖಡ್ವಾಂಗವರಧಾರಕಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಭೂತಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಪಶುಪತಯೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಭಿಕ್ಷುಕಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಪರಿಚಾರಕಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಧೂರ್ತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ದಿಗಂಬರಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಶೌರಿಣೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಹರಿಣಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಪಾಂಡುಲೋಚನಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಪ್ರಶಾಂತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಶಾಂತಿದಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಶಂಕರಪ್ರಿಯಬಾಂಧವಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ.
ಓಂ ನಿಧೀಶಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಜ್ಞಾನಚಕ್ಷುಷೇ ನಮಃ.
ಓಂ ತಪೋಮಯಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಅಷ್ಟಧಾರಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಷಡಾಧಾರಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸರ್ಪಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಶಿಖೀಸಖ್ಯೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಭೂಧರಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಭೂಧರಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಭೂಪತಯೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಭೂಧರಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಂಕಾಲಧಾರಿಣೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಮುಂಡಿನೇ ನಮಃ.
ಓಂ ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಕಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಜೃಂಭನಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಮೋಹನಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸ್ತಂಭಿನೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಮಾರಣಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಕ್ಷೋಭಣಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಶುದ್ಧಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ನೀಲಾಂಜನಪ್ರಖ್ಯಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ದೈತ್ಯಘ್ನೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಮುಂಡಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಬಲಿಭುಜೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಬಲಿಭುಙ್ನಾಥಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಬಾಲಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಬಾಲಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸರ್ವಾಪತ್ತಾರಣಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ದುರ್ಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ದುಷ್ಟಭೂತನಿಷೇವಿತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಾಮಿನೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಲಾನಿಧಯೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಾಂತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಾಮಿನೀವಶಕೃದ್ವಶಿನೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ವೈದ್ಯಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ.
ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |