வடுக பைரவ அஷ்டோத்தர ஸத நாமாவளி

ௐ பைரவாய நம꞉.
ௐ பூதநாதாய நம꞉.
ௐ பூதாத்மனே நம꞉.
ௐ பூதபாவனாய நம꞉.
ௐ க்ஷேத்ரஜ்ஞாய நம꞉.
ௐ க்ஷேத்ரபாலாய நம꞉.
ௐ க்ஷேத்ரதாய நம꞉.
ௐ க்ஷத்ரியாய நம꞉.
ௐ விராஜே நம꞉.
ௐ ஶ்மஶானவாஸினே நம꞉.
ௐ மாம்ஸாஶினே நம꞉.
ௐ கர்பராஶினே நம꞉.
ௐ ஸ்மராந்தகாய நம꞉.
ௐ ரக்தபாய நம꞉.
ௐ பானபாய நம꞉.
ௐ ஸித்தாய நம꞉.
ௐ ஸித்திதாய நம꞉.
ௐ ஸித்திஸேவிதாய நம꞉.
ௐ கங்காலாய நம꞉.
ௐ காலஶமனாய நம꞉.
ௐ கலாகாஷ்டாதனவே நம꞉.
ௐ கவயே நம꞉.
ௐ த்ரிநேத்ராய நம꞉.
ௐ பஹுநேத்ராய நம꞉.
ௐ பிங்கலலோசனாய நம꞉.
ௐ ஶூலபாணயே நம꞉.
ௐ கட்கபாணயே நம꞉.
ௐ கங்காலினே நம꞉.
ௐ தூம்ரலோசனாய நம꞉.
ௐ அபீரவே நம꞉.
ௐ பைரவீநாதாய நம꞉.
ௐ பூதபாய நம꞉.
ௐ யோகினீபதயே நம꞉.
ௐ தனதாய நம꞉.
ௐ தனஹாரிணே நம꞉.
ௐ தனவதே நம꞉.
ௐ ப்ரதிபானவதே நம꞉.
ௐ நாகஹாராய நம꞉.
ௐ நாககேஶாய நம꞉.
ௐ வ்யோமகேஶாய நம꞉.
ௐ கபாலப்ருதே நம꞉.
ௐ காலாய நம꞉.
ௐ கபாலமாலினே நம꞉.
ௐ கமனீயாய நம꞉.
ௐ காலநிதயே நம꞉.
ௐ த்ரிலோசனாய நம꞉.
ௐ ஜ்வலந்நேத்ராய நம꞉.
ௐ த்ரிஶிகினே நம꞉.
ௐ த்ரிலோகபாய நம꞉.
ௐ த்ரிநேத்ரதனயாய நம꞉.
ௐ டிம்பாய நம꞉.
ௐ ஶாந்தாய நம꞉.
ௐ ஶாந்தஜனப்ரியாய நம꞉.
ௐ படுகாய நம꞉.
ௐ பஹுவேஷாய நம꞉.
ௐ கட்வாங்கவரதாரகாய நம꞉.
ௐ பூதாத்யக்ஷாய நம꞉.
ௐ பஶுபதயே நம꞉.
ௐ பிக்ஷுகாய நம꞉.
ௐ பரிசாரகாய நம꞉.
ௐ தூர்தாய நம꞉.
ௐ திகம்பராய நம꞉.
ௐ ஶௌரிணே நம꞉.
ௐ ஹரிணாய நம꞉.
ௐ பாண்டுலோசனாய நம꞉.
ௐ ப்ரஶாந்தாய நம꞉.
ௐ ஶாந்திதாய நம꞉.
ௐ ஸித்தாய நம꞉.
ௐ ஶங்கரப்ரியபாந்தவாய நம꞉.
ௐ அஷ்டமூர்தயே நம꞉.
ௐ நிதீஶாய நம꞉.
ௐ ஜ்ஞானசக்ஷுஷே நம꞉.
ௐ தபோமயாய நம꞉.
ௐ அஷ்டதாராய நம꞉.
ௐ ஷடாதாராய நம꞉.
ௐ ஸர்பயுக்தாய நம꞉.
ௐ ஶிகீஸக்யே நம꞉.
ௐ பூதராய நம꞉.
ௐ பூதராதீஶாய நம꞉.
ௐ பூபதயே நம꞉.
ௐ பூதராத்மஜாய நம꞉.
ௐ கங்காலதாரிணே நம꞉.
ௐ முண்டினே நம꞉.
ௐ நாகயஜ்ஞோபவீதகாய நம꞉.
ௐ ஜ்ரும்பனாய நம꞉.
ௐ மோஹனாய நம꞉.
ௐ ஸ்தம்பினே நம꞉.
ௐ மாரணாய நம꞉.
ௐ க்ஷோபணாய நம꞉.
ௐ ஶுத்தாய நம꞉.
ௐ நீலாஞ்ஜனப்ரக்யாய நம꞉.
ௐ தைத்யக்னே நம꞉.
ௐ முண்டபூஷிதாய நம꞉.
ௐ பலிபுஜே நம꞉.
ௐ பலிபுங்நாதாய நம꞉.
ௐ பாலாய நம꞉.
ௐ பாலபராக்ரமாய நம꞉.
ௐ ஸர்வாபத்தாரணாய நம꞉.
ௐ துர்காய நம꞉.
ௐ துஷ்டபூதநிஷேவிதாய நம꞉.
ௐ காமினே நம꞉.
ௐ கலாநிதயே நம꞉.
ௐ காந்தாய நம꞉.
ௐ காமினீவஶக்ருத்வஶினே நம꞉.
ௐ ஸர்வஸித்திப்ரதாய நம꞉.
ௐ வைத்யாய நம꞉.
ௐ ப்ரபவே நம꞉.
ௐ விஷ்ணவே நம꞉.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |