ಶಿವ ತಿಲಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಕ್ಷಿತೀಶಪರಿಪಾಲಂ ಹೃತೈಕಘನಕಾಲಂ.
ಭಜೇಽಥ ಶಿವಮೀಶಂ ಶಿವಾಯ ಸುಜನಾನಾಂ.
ಸುದೈವತರುಮೂಲಂ ಭುಜಂಗವರಮಾಲಂ.
ಭಜೇಽಥ ಶಿವಮೀಶಂ ಶಿವಾಯ ಸುಜನಾನಾಂ.
ಪ್ರಪಂಚಧುನಿಕೂಲಂ ಸುತೂಲಸಮಚಿತ್ತಂ.
ಭಜೇಽಥ ಶಿವಮೀಶಂ ಶಿವಾಯ ಸುಜನಾನಾಂ.
ವರಾಂಗಪೃಥುಚೂಲಂ ಕರೇಽಪಿ ಧೃತಶೂಲಂ.
ಭಜೇಽಥ ಶಿವಮೀಶಂ ಶಿವಾಯ ಸುಜನಾನಾಂ.
ಸುರೇಷು ಮೃದುಶೀಲಂ ಧರಾಸಕಲಹಾಲಂ.
ಭಜೇಽಥ ಶಿವಮೀಶಂ ಶಿವಾಯ ಸುಜನಾನಾಂ.
ಶಿವಸ್ಯ ನುತಿಮೇನಾಂ ಪಠೇದ್ಧಿ ಸತತಂ ಯಃ.
ಲಭೇತ ಕೃಪಯಾ ವೈ ಶಿವಸ್ಯ ಪದಪದ್ಮಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |