ചന്ദ്ര കവചം

അസ്യ ശ്രീചന്ദ്രകവചസ്തോത്രമന്ത്രസ്യ. ഗൗതം ഋഷിഃ.
അനുഷ്ടുപ് ഛന്ദഃ. ശ്രീചന്ദ്രോ ദേവതാ. ചന്ദ്രപ്രീത്യർഥം ജപേ വിനിയോഗഃ.
സമം ചതുർഭുജം വന്ദേ കേയൂരമുകുടോജ്ജ്വലം.
വാസുദേവസ്യ നയനം ശങ്കരസ്യ ച ഭൂഷണം.
ഏവം ധ്യാത്വാ ജപേന്നിത്യം ശശിനഃ കവചം ശുഭം.
ശശീ പാതു ശിരോദേശം ഭാലം പാതു കലാനിധിഃ.
ചക്ഷുഷീ ചന്ദ്രമാഃ പാതു ശ്രുതീ പാതു നിശാപതിഃ.
പ്രാണം ക്ഷപാകരഃ പാതു മുഖം കുമുദബാന്ധവഃ.
പാതു കണ്ഠം ച മേ സോമഃ സ്കന്ധേ ജൈവാതൃകസ്തഥാ.
കരൗ സുധാകരഃ പാതു വക്ഷഃ പാതു നിശാകരഃ.
ഹൃദയം പാതു മേ ചന്ദ്രോ നാഭിം ശങ്കരഭൂഷണഃ.
മധ്യം പാതു സുരശ്രേഷ്ഠഃ കടിം പാതു സുധാകരഃ.
ഊരൂ താരാപതിഃ പാതു മൃഗാങ്കോ ജാനുനീ സദാ.
അബ്ധിജഃ പാതു മേ ജംഘേ പാതു പാദൗ വിധുഃ സദാ.
സർവാണ്യന്യാനി ചാംഗാനി പാതു ചന്ദൂഽഖിലം വപുഃ.
ഏതദ്ധി കവചം ദിവ്യം ഭുക്തിമുക്തിപ്രദായകം.
യഃ പഠേച്ഛൃണുയാദ്വാപി സർവത്ര വിജയീ ഭവേത്.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

13.6K

Comments Malayalam

zhk5b
വേദധാരയുടെ സ്വാധീനം ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നു. നന്ദി. 🙏🏻 -Prateeksha

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം അറിയാത്ത വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് . നന്ദി 🌈 -സുധീർ വർമ്മ

ഈ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായതും ജ്ഞാനവർ ദ്ധകവുമാണ്.🌞 -രേഷ്മ നായർ

വളരെ സുന്ദരവും വിവരസമ്പന്നമായിരിക്കുന്നു.🙏 -മനോജ്

കൊള്ളാം . നല്ല വെബ്സൈറ്റ് 👍👍👍 -ഗീത മേനോൻ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |