శివ తిలక స్తోత్రం

క్షితీశపరిపాలం హృతైకఘనకాలం.
భజేఽథ శివమీశం శివాయ సుజనానాం.
సుదైవతరుమూలం భుజంగవరమాలం.
భజేఽథ శివమీశం శివాయ సుజనానాం.
ప్రపంచధునికూలం సుతూలసమచిత్తం.
భజేఽథ శివమీశం శివాయ సుజనానాం.
వరాంగపృథుచూలం కరేఽపి ధృతశూలం.
భజేఽథ శివమీశం శివాయ సుజనానాం.
సురేషు మృదుశీలం ధరాసకలహాలం.
భజేఽథ శివమీశం శివాయ సుజనానాం.
శివస్య నుతిమేనాం పఠేద్ధి సతతం యః.
లభేత కృపయా వై శివస్య పదపద్మం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |