శివ పంచరత్న స్తోత్రం

మత్తసింధురమస్తకోపరి నృత్యమానపదాంబుజం
భక్తచింతితసిద్ధి- దానవిచక్షణం కమలేక్షణం.
భుక్తిముక్తిఫలప్రదం భవపద్మజాఽచ్యుతపూజితం
కృత్తివాససమాశ్రయే మమ సర్వసిద్ధిదమీశ్వరం.
విత్తదప్రియమర్చితం కృతకృచ్ఛ్రతీవ్రతపశ్చరై-
ర్ముక్తికామిభిరాశ్రితై- ర్మునిభిర్దృఢామలభక్తిభిః.
ముక్తిదం నిజపాదపంకజ- సక్తమానసయోగినాం
కృత్తివాససమాశ్రయే మమ సర్వసిద్ధిదమీశ్వరం.
కృత్తదక్షమఖాధిపం వరవీరభద్రగణేన వై
యక్షరాక్షసమర్త్యకిన్నర- దేవపన్నగవందితం.
రక్తభుగ్గణనాథహృద్భ్రమ- రాంచితాంఘ్రిసరోరుహం
కృత్తివాససమాశ్రయే మమ సర్వసిద్ధిదమీశ్వరం.
నక్తనాథకలాధరం నగజాపయోధరనీరజా-
లిప్తచందనపంకకుంకుమ- పంకిలామలవిగ్రహం.
శక్తిమంతమశేష- సృష్టివిధాయకం సకలప్రభుం
కృత్తివాససమాశ్రయే మమ సర్వసిద్ధిదమీశ్వరం.
రక్తనీరజతుల్యపాదప- యోజసన్మణినూపురం
పత్తనత్రయదేహపాటన- పంకజాక్షశిలీముఖం.
విత్తశైలశరాసనం పృథుశింజినీకృతతక్షకం
కృత్తివాససమాశ్రయే మమ సర్వసిద్ధిదమీశ్వరం.
యః పఠేచ్చ దినే దినే స్తవపంచరత్నముమాపతేః
ప్రాతరేవ మయా కృతం నిఖిలాఘతూలమహానలం.
తస్య పుత్రకలత్రమిత్రధనాని సంతు కృపాబలాత్
తే మహేశ్వర శంకరాఖిల విశ్వనాయక శాశ్వత.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |