ಶಿವ ಪಂಚರತ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ

ಮತ್ತಸಿಂಧುರಮಸ್ತಕೋಪರಿ ನೃತ್ಯಮಾನಪದಾಂಬುಜಂ
ಭಕ್ತಚಿಂತಿತಸಿದ್ಧಿ- ದಾನವಿಚಕ್ಷಣಂ ಕಮಲೇಕ್ಷಣಂ.
ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಫಲಪ್ರದಂ ಭವಪದ್ಮಜಾಽಚ್ಯುತಪೂಜಿತಂ
ಕೃತ್ತಿವಾಸಸಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿದಮೀಶ್ವರಂ.
ವಿತ್ತದಪ್ರಿಯಮರ್ಚಿತಂ ಕೃತಕೃಚ್ಛ್ರತೀವ್ರತಪಶ್ಚರೈ-
ರ್ಮುಕ್ತಿಕಾಮಿಭಿರಾಶ್ರಿತೈ- ರ್ಮುನಿಭಿರ್ದೃಢಾಮಲಭಕ್ತಿಭಿಃ.
ಮುಕ್ತಿದಂ ನಿಜಪಾದಪಂಕಜ- ಸಕ್ತಮಾನಸಯೋಗಿನಾಂ
ಕೃತ್ತಿವಾಸಸಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿದಮೀಶ್ವರಂ.
ಕೃತ್ತದಕ್ಷಮಖಾಧಿಪಂ ವರವೀರಭದ್ರಗಣೇನ ವೈ
ಯಕ್ಷರಾಕ್ಷಸಮರ್ತ್ಯಕಿನ್ನರ- ದೇವಪನ್ನಗವಂದಿತಂ.
ರಕ್ತಭುಗ್ಗಣನಾಥಹೃದ್ಭ್ರಮ- ರಾಂಚಿತಾಂಘ್ರಿಸರೋರುಹಂ
ಕೃತ್ತಿವಾಸಸಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿದಮೀಶ್ವರಂ.
ನಕ್ತನಾಥಕಲಾಧರಂ ನಗಜಾಪಯೋಧರನೀರಜಾ-
ಲಿಪ್ತಚಂದನಪಂಕಕುಂಕುಮ- ಪಂಕಿಲಾಮಲವಿಗ್ರಹಂ.
ಶಕ್ತಿಮಂತಮಶೇಷ- ಸೃಷ್ಟಿವಿಧಾಯಕಂ ಸಕಲಪ್ರಭುಂ
ಕೃತ್ತಿವಾಸಸಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿದಮೀಶ್ವರಂ.
ರಕ್ತನೀರಜತುಲ್ಯಪಾದಪ- ಯೋಜಸನ್ಮಣಿನೂಪುರಂ
ಪತ್ತನತ್ರಯದೇಹಪಾಟನ- ಪಂಕಜಾಕ್ಷಶಿಲೀಮುಖಂ.
ವಿತ್ತಶೈಲಶರಾಸನಂ ಪೃಥುಶಿಂಜಿನೀಕೃತತಕ್ಷಕಂ
ಕೃತ್ತಿವಾಸಸಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿದಮೀಶ್ವರಂ.
ಯಃ ಪಠೇಚ್ಚ ದಿನೇ ದಿನೇ ಸ್ತವಪಂಚರತ್ನಮುಮಾಪತೇಃ
ಪ್ರಾತರೇವ ಮಯಾ ಕೃತಂ ನಿಖಿಲಾಘತೂಲಮಹಾನಲಂ.
ತಸ್ಯ ಪುತ್ರಕಲತ್ರಮಿತ್ರಧನಾನಿ ಸಂತು ಕೃಪಾಬಲಾತ್
ತೇ ಮಹೇಶ್ವರ ಶಂಕರಾಖಿಲ ವಿಶ್ವನಾಯಕ ಶಾಶ್ವತ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |