சிவ பஞ்சரத்ன ஸ்தோத்திரம்

மத்தஸிந்துரமஸ்தகோபரி ந்ருத்யமானபதாம்புஜம்
பக்தசிந்திதஸித்தி- தானவிசக்ஷணம் கமலேக்ஷணம்.
புக்திமுக்திபலப்ரதம் பவபத்மஜா(அ)ச்யுதபூஜிதம்
க்ருத்திவாஸஸமாஶ்ரயே மம ஸர்வஸித்திதமீஶ்வரம்.
வித்ததப்ரியமர்சிதம் க்ருதக்ருச்ச்ரதீவ்ரதபஶ்சரை-
ர்முக்திகாமிபிராஶ்ரிதை- ர்முனிபிர்த்ருடாமலபக்திபி꞉.
முக்திதம் நிஜபாதபங்கஜ- ஸக்தமானஸயோகினாம்
க்ருத்திவாஸஸமாஶ்ரயே மம ஸர்வஸித்திதமீஶ்வரம்.
க்ருத்ததக்ஷமகாதிபம் வரவீரபத்ரகணேன வை
யக்ஷராக்ஷஸமர்த்யகின்னர- தேவபன்னகவந்திதம்.
ரக்தபுக்கணநாதஹ்ருத்ப்ரம- ராஞ்சிதாங்க்ரிஸரோருஹம்
க்ருத்திவாஸஸமாஶ்ரயே மம ஸர்வஸித்திதமீஶ்வரம்.
நக்தநாதகலாதரம் நகஜாபயோதரநீரஜா-
லிப்தசந்தனபங்ககுங்கும- பங்கிலாமலவிக்ரஹம்.
ஶக்திமந்தமஶேஷ- ஸ்ருஷ்டிவிதாயகம் ஸகலப்ரபும்
க்ருத்திவாஸஸமாஶ்ரயே மம ஸர்வஸித்திதமீஶ்வரம்.
ரக்தநீரஜதுல்யபாதப- யோஜஸன்மணிநூபுரம்
பத்தனத்ரயதேஹபாடன- பங்கஜாக்ஷஶிலீமுகம்.
வித்தஶைலஶராஸனம் ப்ருதுஶிஞ்ஜினீக்ருததக்ஷகம்
க்ருத்திவாஸஸமாஶ்ரயே மம ஸர்வஸித்திதமீஶ்வரம்.
ய꞉ படேச்ச தினே தினே ஸ்தவபஞ்சரத்னமுமாபதே꞉
ப்ராதரேவ மயா க்ருதம் நிகிலாகதூலமஹானலம்.
தஸ்ய புத்ரகலத்ரமித்ரதனானி ஸந்து க்ருபாபலாத்
தே மஹேஶ்வர ஶங்கராகில விஶ்வநாயக ஶாஶ்வத.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |