ഹയാനന പഞ്ചക സ്തോത്രം

ഉരുക്രമമുദുത്തമം ഹയമുഖസ്യ ശത്രും ചിരം
ജഗത്സ്ഥിതികരം വിഭും സവിതൃമണ്ഡലസ്ഥം സുരം.
ഭയാപഹമനാമയം വികസിതാക്ഷമുഗ്രോത്തമം
ഹയാനനമുപാസ്മഹേ മതികരം ജഗദ്രക്ഷകം.
ശ്രുതിത്രയവിദാം വരം ഭവസമുദ്രനൗരൂപിണം
മുനീന്ദ്രമനസി സ്ഥിതം ബഹുഭവം ഭവിഷ്ണും പരം.
സഹസ്രശിരസം ഹരിം വിമലലോചനം സർവദം
ഹയാനനമുപാസ്മഹേ മതികരം ജഗദ്രക്ഷകം.
സുരേശ്വരനതം പ്രഭും നിജജനസ്യ മോക്ഷപ്രദം
ക്ഷമാപ്രദമഥാഽഽശുഗം മഹിതപുണ്യദേഹം ദ്വിജൈഃ.
മഹാകവിവിവർണിതം സുഭഗമാദിരൂപം കവിം
ഹയാനനമുപാസ്മഹേ മതികരം ജഗദ്രക്ഷകം.
കമണ്ഡലുധരം മുരദ്വിഷമനന്ത- മാദ്യച്യുതം
സുകോമലജനപ്രിയം സുതിലകം സുധാസ്യന്ദിതം.
പ്രകൃഷ്ടമണിമാലികാധരമുരം ദയാസാഗരം
ഹയാനനമുപാസ്മഹേ മതികരം ജഗദ്രക്ഷകം.
ശരച്ഛശിനിഭച്ഛവിം ദ്യുമണിതുല്യതേജസ്വിനം
ദിവസ്പതിഭവച്ഛിദം കലിഹരം മഹാമായിനം.
ബലാന്വിതമലങ്കൃതം കനകഭൂഷണൈർനിർമലൈ-
ര്ഹയാനനമുപാസ്മഹേ മതികരം ജഗദ്രക്ഷകം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

94.7K

Comments

umu4n

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |