శివ మానస పూజా స్తోత్రం

రత్నైః కల్పితమాసనం హిమజలైః స్నానం చ దివ్యాంబరం
నానారత్నవిభూషితం మృగమదామోదాంకితం చందనం.
జాతీచంపక- బిల్వపత్రరచితం పుష్పం చ ధూపం తథా
దీపం దేవ దయానిధే పశుపతే హృత్కల్పితం గృహ్యతాం.
సౌవర్ణే నవరత్నఖండరచితే పాత్రే ఘృతం పాయసం
భక్ష్యం పంచవిధం పయోదధియుతం రంభాఫలం పానకం.
శాకానామయుతం జలం రుచికరం కర్పూరఖండోజ్జ్వలం
తాంబూలం మనసా మయా విరచితం భక్త్యా ప్రభో స్వీకురు.
ఛత్రం చామరయోర్యుగం వ్యజనకం చాదర్శకం నిర్మలం
వీణాభేరిమృదంగ- కాహలకలా గీతం చ నృత్యం తథా.
సాష్టాంగం ప్రణతిః స్తుతిర్బహువిధా హ్యేతత్సమస్తం మయా
సంకల్పేన సమర్పితం తవ విభో పూజాం గృహాణ ప్రభో.
ఆత్మా త్వం గిరిజా మతిః సహచరాః ప్రాణాః శరీరం గృహం
పూజా తే విషయోపభోగరచనా నిద్రా సమాధిస్థితిః.
సంచారః పదయోః ప్రదక్షిణవిధిః స్తోత్రాణి సర్వా గిరో
యద్యత్కర్మ కరోమి తత్తదఖిలం శంభో తవారాధనం.
కరచరణకృతం వాక్కాయజం కర్మజం వా
శ్రవణనయనజం వా మానసం వాఽపరాధం.
విహితమవిహితం వా సర్వమేతత్క్షమస్వ
శివ శివ కరుణాబ్ధే శ్రీమహాదేవ శంభో.
జయ జయ కరుణాబ్ధే శ్రీమహాదేవ శంభో.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

దక్షిణామూర్తి స్తవం

దక్షిణామూర్తి స్తవం

ఉపాసకానాం యదుపాసనీయ- ముపాత్తవాసం వటశాఖిమూలే. తద్ధామ దాక్షిణ్యజుషా స్వమూర్త్యా జాగర్త్తు చిత్తే మమ బోధరూపం. అద్రాక్షమక్షీణదయానిధాన- మాచార్యమాద్యం వటమూలభాగే. మౌనేన మందస్మితభూషితేన మహర్షిలోకస్య తమో నుదంతం. విద్రావితాశేషతమోగణేన

Click here to know more..

ఋణ మోచన గణేశ స్తుతి

ఋణ మోచన గణేశ స్తుతి

రక్తాంగం రక్తవస్త్రం సితకుసుమగణైః పూజితం రక్తగంధైః క్షీరాబ్ధౌ రత్నపీఠే సురతరువిమలే రత్నసింహాసనస్థం. దోర్భిః పాశాంకుశేష్టా- భయధరమతులం చంద్రమౌలిం త్రిణేత్రం ధ్యాయే్ఛాంత్యర్థమీశం గణపతిమమలం శ్రీసమేతం ప్రసన్నం. స్మరామి దేవదేవేశం వక్రతుండం మహాబలం. షడక్షరం కృపాస

Click here to know more..

గొప్ప విజయాలు కోరుతూ రాముడికి ప్రార్థన

గొప్ప విజయాలు కోరుతూ రాముడికి ప్రార్థన

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |