ಶಿವ ಲಹರೀ ಸ್ತೋತ್ರ

ಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧಿಪತಿಂ ವಂದೇ ಶ್ರೀಗಣಾಧೀಶ್ವರಂ ಮುದಾ.
ತಸ್ಯ ಯೋ ವಂದನಂ ಕುರ್ಯಾತ್ ಸ ಧೀನಾಂ ಯೋಗಮಿನ್ವತಿ.
ವಂದೇ ಕಾಶೀಪತಿಂ ಕಾಶೀ ಜಾತಾ ಯತ್ಕೃಪಯಾ ಪುರೀ.
ಪ್ರಕಾಶನಾರ್ಥಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಹೋತಾರಂ ರತ್ನಧಾತಮಂ.
ಭಕ್ತಾವನಂ ಕರೋಮೀತಿ ಮಾ ಗರ್ವಂ ವಹ ಶಂಕರ.
ತೇಭ್ಯಃ ಸ್ವಪೂಜಾಗ್ರಹಣಾತ್ತವೇತತ್ಸತ್ಯಮಂಗಿರಃ.
ಮುಧಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಕಾಮಯಂತೇ ಚಂಚಲಾಂ ಸಕಲಾ ಜನಾಃ.
ಕಾಶೀರೂಪಾಂ ಕಾಮಯೇಽಹಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮನಪಗಾಮಿನೀಂ.
ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತು ಜನಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಮದಾಂಧನೃಪಸೇವನಾತ್.
ಲಭೇ ವಿಶ್ವೇಶಸೇವಾತೋ ಗಾಮಶ್ವಂ ಪುರುಷಾನಹಂ.
ನ ಮತ್ಕುಟುಂಬರಕ್ಷಾರ್ಥಮಾಹೂಯಾಮಿ ಶ್ರಿಯಂ ಬುಧಾಃ.
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾರಾಧನಾರ್ಥಂ ಶ್ರಿಯಂ ದೇವೀಮುಪಾಹ್ವಯೇ.
ಆಪಾತರಮಣೀಯೇಯಂ ಶ್ರೀರ್ಮದಾಂಧಕರೀ ಚಲಾ.
ಅಸಾರಸಂಸೃತೌ ಕಾಶೀಂ ಸಾ ಹಿ ಶ್ರೀರಮೃತಾ ಸತಾಂ.
ಕಾಶೀ ಗಂಗಾನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಚ ವಿಶ್ವೇಶಾದ್ಯಾಶ್ಚ ದೇವತಾಃ.
ಅವಂತು ಬಾಲಮಜ್ಞಂ ಮಾಮುಶತೀರಿವ ಮಾತರಃ.
ಸದೈವ ದುಃಖಕಾರಿಣೀಂ ನ ಸಂಸೃತಿಂ ಹಿ ಕಾಮಯೇ
ಶಿವಪ್ರಿಯಾಂ ಸುಖಪ್ರದಾಂ ಪರಾಂ ಪುರೀಂ ಹಿ ಕಾಮಯೇ.
ಸ್ವಭಕ್ತದುಃಖಹಾರಕಂ ಮನೋರಥಪ್ರಪೂರಕಂ
ಶಿವಂ ಸದಾ ಮುದಾ ಭಜೇ ಮಹೇರಣಾಯ ಚಕ್ಷಸೇ.
ಸ್ವಸೇವಕಸುತಾದೀನಾಂ ಪಾಲನಂ ಕುರ್ವತೇ ನೃಪಾಃ.
ಪಾಸ್ಯೇವಾಸ್ಮಾಂಸ್ತು ವಿಶ್ವೇಶ ಗೀರ್ವಾಣಃ ಪಾಹಿ ನಃ ಸುತಾನ್.
ನಿಷೇವ್ಯ ಕಾಶಿಕಾಂ ಪುರೀಂ ಸದಾಶಿವಂ ಪ್ರಪೂಜ್ಯ ವೈ
ಗುರೋರ್ಮುಖಾರವಿಂದತಃ ಸದಾದಿರೂಪಮದ್ವಯಂ.
ವಿಚಾರ್ಯ ರೂಪಮಾತ್ಮನೋ ನಿಷೇಧ್ಯ ನಶ್ವರಂ ಜಡಂ
ಚಿದಾತ್ಮನಾ ತಮೋಭಿದಂ ಧನೇನ ಹನ್ಮಿ ವೃಚ್ಛಿಕಂ.
ಹೇ ಭಾಗೀರಥಿ ಹೇ ಕಾಶಿ ಹೇ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ತೇ ಸದಾ.
ಕಲಯಾಮಿ ಸ್ತವಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಮೇಷ ರಾರಂತು ತೇ ಹೃದಿ.
ವಿಶ್ವನಾಥ ಸದಾ ಕಾಶ್ಯಾಂ ದೇಹ್ಯಸ್ಮಭ್ಯಂ ಧನಂ ಪರಂ.
ಪುರಾ ಯುದ್ಧೇಷು ದೈತ್ಯಾನಾಂ ವಿದ್ಮಹೇ ತ್ವಾಂ ಧನಂಜಯಂ.
ಅವಿನಾಶಿ ಪುರಾ ದತ್ತಂ ಭಕ್ತೇಭ್ಯೋ ದ್ರವಿಣಂ ತ್ವಯಾ.
ಕಾಶಿವಿಶ್ವೇಶ ಗಂಗೇ ತ್ವಾಮಥ ತೇ ಸ್ತುಮ್ನಮೀಮಹೇ.
ಸಂಸಾರದಾವವಹ್ನೌ ಮಾಂ ಪತಿತಂ ದುಃಖಿತಂ ತವ.
ವಿಶ್ವೇಶ ಪಾಹಿ ಗಂಗಾದ್ಯೈರಾಗತ್ಯ ವೃಷಭಿಃ ಸುತಂ.
ಕಾಶೀಂ ಪ್ರತಿ ವಯಂ ಯಾಮ ದಯಯಾ ವಿಶ್ವನಾಥ ತೇ.
ತತ್ರೈವ ವಾಸಂ ಕುರ್ಯಾಮ ವೃಕ್ಷೇ ನ ವಸತಿಂ ವಯಃ.
ಹೇ ಸರಸ್ವತಿ ಹೇ ಗಂಗೇ ಹೇ ಕಾಲಿಂದಿ ಸದಾ ವಯಂ.
ಭಜಾಮಾಮೃತರೂಪಂ ತಂ ಯೋ ವಃ ಶಿವತಮೋ ರಸಃ.
ವಿಶ್ವನಾಥೇದಮೇವ ತ್ವಾಂ ಯಾಚಾಮ ಸತತಂ ವಯಂ.
ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಕಾಶ್ಯಾಮಧ್ವರೇ ತ್ವಾಂ ಹವಿಷ್ಮಂತೋ ಜರಾಮಹೇ.
ಸರ್ವಾಸು ಸೋಮಸಂಸ್ಥಾಸು ಕಾಶ್ಯಾಮಿಂದ್ರಸ್ವರೂಪಿಣೇ.
ಹೇ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ತೇ ನಿತ್ಯಂ ಸೋಮಂ ಚೋದಾಮಿ ಪೀತಯೇ.
ಕಾಶ್ಯಾಂ ರೌದ್ರೇಷು ಚಾನ್ಯೇಷು ಯಜಾಮ ತ್ವಾಂ ಮಖೇಷು ವೈ.
ಹೇ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ದೇವೈಸ್ತ್ವಂ ರಾರಂಧಿ ಸವನೇಷು ನಃ.
ಮಾಂ ಮೋಹಾದ್ಯಾ ದುರ್ಜನಾಶ್ಚ ಬಾಧಂತೇ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನಂ.
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ತತೋ ಮೇ ತ್ವಾಂ ವರೂತ್ರೀಂ ಧಿಷಣಾಂ ವಹ.
ರುದ್ರಾಕ್ಷಭಸ್ಮಧಾರೀ ತ್ವಾಂ ಕಾಶ್ಯಾಂ ಸ್ತೌಮೀಶ ಸಂಸ್ತವೈಃ.
ತ್ವತ್ಪಾದಾಂಬುಜಭೃಂಗಂ ಮಾಂ ನ ಸ್ತೋತಾರಂ ನಿದೇಕರಃ.
ವಿಹಾಯ ಚಂಚಲಂ ವಧೂಸುತಾದಿಕಂ ಹಿ ದುಃಖದಂ
ತ್ವದೀಯಕಾಮಸಂಯುತಾ ಭವೇಮ ಕಾಶಿಕಾಪುರೀ.
ಸ್ವಸೇವಕಾರ್ತಿನಾಶಕ ಪ್ರಕೃಷ್ಟಸಂವಿದರ್ಪಕ
ಭವೈವ ದೇವ ಸಂತತಂ ಹ್ಯುತತ್ವಭಸ್ಮಯುರ್ವಸಃ.
ವಿಶ್ವೇಶ ಕಾಶ್ಯಾಂ ಗಂಗಾಯಾಂ ಸ್ನಾತ್ವಾ ತ್ವಾಂ ರಮ್ಯವಸ್ತುಭಿಃ.
ಪೂಜಯಾಮ ವಯಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಕುಶಿಕಾಸೋ ಅವಸ್ಯವಃ.
ವಿಶ್ವೇಶ ನಿತ್ಯಮಸ್ಮಭ್ಯಂ ಭಯಮುತ್ಪಾದಯಂತಿ ಯೇ.
ತೇಷಾಂ ವಿಧಾಯೋಪಮರ್ದಂ ತತೋ ನೋ ಅಭಯಂ ಕೃಧಿ.
ರಾಕ್ಷಸಾನಾಂ ಸ್ವಭಾವೋಽಯಂ ಬಾಧ್ಯಾ ವಿಶ್ವೇಶ ಜೀವಕಾಃ.
ಭಕ್ತಾನುಕಂಪಯಾ ಶಂಭೋ ಸರ್ವಂ ರಕ್ಷೋ ನಿಬರ್ಹಯ.
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಸದಾ ಭೀತಃ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಾಜ್ಜನಾತ್.
ಮಾಂ ಪಾಲಯ ಸದೇತಿ ತ್ವಾಂ ಪುರುಹೂತಮುಪಬ್ರುವೇ.
ಇದಂ ವಿಮೃಶ್ಯ ನಶ್ವರಂ ಜಡಂ ಸದೈವ ದುಃಖದಂ
ಸಮರ್ಚಿತುಂ ಶಿವಂ ಗತಾಃ ಪರಾಂ ಪುರೀಂ ಯತೋ ದ್ವಿಜಾಃ.
ತತೋಽಭಿಗಮ್ಯ ತಾಂ ಪುರೀಂ ಸಮರ್ಚ್ಯ ವಸ್ತುಭಿಃ ಪರೈಃ
ಶಿವಂ ಸ್ವಭಕ್ತಮುಕ್ತಿದಂ ತಮಿಲ್ಯಖಿತ್ವ ಈಮಹೇ.
ಕಾಶ್ಯಾಂ ವಯಂ ಸದೈವ ತ್ವಾಂ ಯಜಾಮ ಸಕಲೈರ್ಮಖೈಃ.
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ತ್ವಂ ಸಮಸ್ತೈರ್ದೇವೈರಾಸತ್ಸಿ ಬರ್ಹಿಷಿ.
ಯಕ್ಷೇಶ್ವರೇಣ ರಕ್ಷಿತಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಧನಮಖೇಷು ತೇ.
ದೇಹಿ ವ್ಯಯಾಮ ಶಂಕರ ಹ್ಯಸ್ಮಭ್ಯಮಪ್ರತಿಷ್ಕೃತಃ.
ಮತ್ಪೂರ್ವಜಾ ಮಹಾಶೈವಾ ಭಸ್ಮರುದ್ರಾಕ್ಷಧಾರಿಣಃ.
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಸುರೇಷು ತ್ವಾಮದ್ವಶಮಿವ ಯೇಮಿರೇ.
ಶಂಭೋರ್ವಿಧಾಯ ಯೇಽರ್ಚನಂ ತಿಷ್ಠಂತಿ ತತ್ಪರಾ ಯದಾ.
ತಾನ್ ಶಂಕರೋ ಗಿರೇ ದ್ರುತಂ ಯೂಥೇನ ವೃಷ್ಣಿರೇಜತಿ.
ತ್ವಾಂ ಪೂಜಯಾಮೀಶ ಸುರಂ ಮಾನಸೈರ್ದಿವ್ಯವಸ್ತುಭಿಃ.
ಹೇ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ದೇವೈಸ್ತ್ವಂ ಸೋಮ ರಾರಂಧಿ ನೋ ಹೃದಿ.
ಪ್ರಾದುರ್ಭವಸಿ ಸದ್ಯಸ್ತ್ವಂ ಕ್ಲೇಶೋ ಭಕ್ತಜನೇ ಯದಾ.
ತತೋಽಹಂ ಕ್ಲೇಶವಾನ್ ಕುರ್ವೇ ಸದ್ಯೋಜಾತಾಯ ವೈ ನಮಃ.
ವಾಮದೇವೇತಿ ಮನೂ ರಮ್ಯತಾಂ ಯಸ್ಯ ಸಂಜಗೌ .
ಈಶಸ್ತಸ್ಮಾತ್ಕ್ರಿಯತೇ ವಮದೇವಾಯ ತೇ ನಮಃ.
ದಯಾಸಿಂಧೋ ದೀನಬಂಧೋ ಯೋಽಸ್ತೀಶ ವರದಃ ಕರಃ.
ಅಸ್ಮಾಕಂ ವರದಾನೇನ ಸ ಯುಕ್ತಸ್ತೇಽಸ್ತು ದಕ್ಷಿಣಃ.
ದುಷ್ಟಭೀತಸ್ಯ ಮೇ ನಿತ್ಯಂ ಕರಸ್ತೇಽಭಯದಾಯಕಃ.
ಮಹೇಶಾಭಯದಾನೇ ಸ್ಯಾದುತ ಸವ್ಯಃ ಶತಕ್ರತೋ.
ಮಹೇಶ್ವರೀಯಪದಪದ್ಮಸೇವಕಃ ಪುರಂದರಾದಿಪದನಿಃಸ್ಪೃಹಃ ಸದಾ.
ಜನೋಽಸ್ತಿ ಯಃ ಸತತದುರ್ಗತಃ ಪ್ರಭೋ ಪೃಣಕ್ಷಿ ವಸುನಾ ಭವೀಯಸಾ.
ರಕ್ಷಣಾಯ ನಾಸ್ತಿ ಮೇ ತ್ವಾಂ ವಿನೇಶ ಸಾಧನಂ.
ನಿಶ್ಚಯೇನ ಹೇ ಶಿವ ತ್ವಾಮವಸ್ಯುರಾಚಕೇ.
ರೋಗೈದುಃಖೈರ್ವೈರಿಗಣೈಶ್ಚ ಯುಕ್ತಾಸ್ತ್ವದ್ದಾಸತ್ವಾಚ್ಛಂಕರ ತತ್ಸಹಸ್ವ.
ರಮ್ಯಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ರೋಷಕರಂ ವಚೋ ವಾ ಯತ್ಕಿಂಚಾಹಂ ತ್ವಾಯುರಿದಂ ವದಾಮಿ.
ಧ್ಯಾಯಾಮ ವಸ್ತು ಶಂಕರಂ ಯಾಚಾಮ ಧಾಮ ಶಂಕರಂ.
ಕುರ್ಯಾಮ ಕರ್ಮ ಶಂಕರಂ ವೋಚೇಮ ಶಂತಮಂ ಹೃದೇ.
ಮಾತಾ ತಾತಃ ಸ್ವಾದಿಷ್ಠಂ ಚ ಪೌಷ್ಟಿಕಂ ಮನ್ವಾತೇ ವಾಕ್ಯಂ ಬಾಲಸ್ಯ ಕುತ್ಸಿತಂ.
ಯದ್ವತ್ತದ್ವಾಕ್ಯಂ ಮೇಽಸ್ತು ಶಂಭವೇ ಸ್ವಾದೋಃ ಸ್ವಾದೀಯೋ ರುದ್ರಾಯ ಬಂಧನಂ.
ಶಿವಂ ಸುಗಂಧಿಸಂಯುತಂ ಸ್ವಭಕ್ತಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ.
ಸುದೀನಭಕ್ತಪಾಲಕಂ ತ್ರಿಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ.
ದೇವ ದೇವ ಗಿರಿಜಾವಲ್ಲಭ ತ್ವಂ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಮಹೇಶ.
ಯದ್ವದಾಮಿ ಸತತಂ ಸ್ತೋತ್ರವಾಕ್ಯಂ ತಜ್ಜುಷಸ್ವ ಕೃಧಿ ಮಾ ದೇವವಂತಂ.
ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಸದಾ ನಿಷ್ಫಲಕಾರ್ಯಭಾರಂ ಧೃತ್ವಾ ಸದಾ ಶಂಕರನಾಮಸಾರಂ.
ಹೇ ಜೀವ ಜನ್ಮಾಂತಕನಾಶಕಾರಂ ಯಕ್ಷ್ಯಾಮಹೇ ಸೌಮನಸಾಯ ರುದ್ರಂ.
ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಕಾಶ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಲಗಂಗಾತೋಯೇ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಸಂಪೂಜ್ಯ ತ್ರಿದಶೇಶ್ವರಂ ವೈ.
ತಸ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಾಪಹರೈಸ್ತು ದೇವ ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇಭಿಃ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾಃ.
ವಾರಾಣಸ್ಯಾಂ ಶಂಕರಂ ಸುರಾಢ್ಯಂ ಸಪೂಜ್ಯೇಶಂ ವಸುಭಿಃ ಸುಕಾಂತೈಃ.
ಅಗ್ರೇ ನೃತ್ಯಂತಃ ಶಿವಸ್ಯ ರೂಪಂ ಭದ್ರ ಪಶ್ಯೇಮಾಕ್ಷಭಿರ್ಯಜತ್ರಾಃ.
ಇಚ್ಛಾಮಸ್ತ್ವಾಂ ಪೂಜಯಿತುಂ ವಯಂ ವಿಶ್ವೇಶ ಸಂತತಂ.
ಪ್ರಯಚ್ಛ ನೋ ಧನಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಯಶಸಂ ವೀರವತ್ತಮಂ.
ಕಾಶ್ಯಾಮುಷಿತ್ವಾ ಗಂಗಾಯಾಂ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಸಂಪೂಜ್ಯ ಶಂಕರಂ.
ಧ್ಯಾತ್ವಾ ತಚ್ಚರಣೌ ನಿತ್ಯಮಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ನಾಶಯಾಮ್ಯಹಂ.
ಅಸತ್ಪದಂ ಸ್ವಹರ್ಷದಂ ನ ಚಾನ್ಯಹರ್ಷದಾಯಕಂ
ಸದಾ ಮುದಾ ಪ್ರಸೂರ್ಯಥಾ ಶೃಣೋತಿ ಭಾಷಿತಂ ಶಿಶೋಃ.
ಶಿವಾಪಗಾಶಿವಾಬಲಾಶಿವಾಲಯಾಸಮನ್ವಿತಸ್ತಥಾ
ಶಿವೇಶ ನಃ ಸುರೈರ್ಗಿರಾಮುಪಶ್ರುತಿಂ ಚರ.
ಸಗರಸ್ಯಾತ್ಮಜಾ ಗಂಗೇ ಮತಾಃ ಸಂತಾರಿತಾಸ್ತ್ವಯಾ.
ಅಗರಸ್ಯಾತ್ಮಜಾ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಿಂ ನ ತಾರಯಸಿ ಧ್ರುವಂ.
ಪ್ರಾಯಿಕೋಽಯಂ ಪ್ರವಾದೋಽಸ್ತು ತರಂತಿ ತವ ಸನ್ನಿಧೌ.
ತಾರಕಂ ನಾಮ ತೇ ಗಂಗೇ ಸನ್ನಿಧೇಃ ಕಿಂ ಪ್ರಯೋಜನಂ.
ಮೀನೈರಾಯತಲೋಚನೇ ವಸುಮುಖೀವಾಬ್ಜೇನ ರೋಮಾವಲೀಯುಕ್ತೋ
ರಾಜವತೀವ ಪದ್ಮಮುಕುಲೈಃ ಶೈವಾಲವಲ್ಲ್ಯಾ ಯುತೈಃ.
ಉದ್ಭಾಸ್ವಜ್ಜಘನೇನ ವಾಲಪುಲಿನೈರುದ್ಯದ್ಭುಜೇವೋರ್ಮಿಭಿ-
ರ್ಗರ್ತೇನೋಜ್ಜ್ವಲನಾಭಿಕೇವ ವಿಲಸಸ್ಯೇಷಾ ಪರಂ ಜಾಹ್ನವೀ.
ಶೃಂಗಾರಿತಾಂ ಜಲಚರೈಃ ಶಿವಸುಂದರಾಂಗ-
ಸಂಗಾಂ ಸದಾಪಹೃತವಿಶ್ವಧವಾಂತರಂಗಾಂ.
ಭೃಂಗಾಕುಲಾಂಬುಜಗಲನ್ಮಕರಂದತುಂದ-
ಭೃಂಗಾವಲೀವಿಲಸಿತಾಂ ಕಲಯೇಽಥ ಗಂಗಾಂ.
ವಿಶ್ವೇಶೋಽಸಿ ಧನಾಧಿಪಪ್ರಿಯಸಖಾ ಕಿಂ ಚಾನ್ನಪೂರ್ಣಾಪತಿ-
ರ್ಜಾಮಾತಾ ಧರಣೀಭೃತೋ ನಿರುಪಮಾಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಯುಕ್ತಃ ಸ್ವಯಂ.
ಚತ್ವಾರ್ಯೇವ ತಥಾಪಿ ದಾಸ್ಯಸಿ ಫಲಾನ್ಯಾತ್ಮಾಶ್ರಯಾಂತೇ ಚಿರಂ
ತೇಭ್ಯೋಽತೋ ಬತ ಯುಜ್ಯತೇ ಪಶುಪತೇ ಲಬ್ಧಾವತಾರಸ್ತವ.
ದೋಷಾಕರಂ ವಹಸಿ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಕಲಂಕವಂತಂ
ಕಂಠೇ ದ್ವಿಜಿಹ್ವಮತಿವಕ್ರಗತಿಂ ಸುಘೋರಂ.
ಪಾಪೀತ್ಯಯಂ ಮಯಿ ಕುತೋ ನ ಕೃಪಾಂ ಕರೋಷಿ
ಯುಕ್ತೈವ ತೇ ವಿಷಮದೃಷ್ಟಿರತೋ ಮಹೇಶ.
ಅಸ್ತಿ ತ್ರಿನೇತ್ರಮುಡುರಾಜಕಲಾ ಮಮೇತಿ
ಗರ್ವಾಯತೇ ಹ್ಯತಿತರಾಂ ಬತ ವಿಶ್ವನಾಥ.
ತ್ವದ್ವಾಸಿನೋ ಜನನಕಾಶಿಶಶಾಂಕಚೂಡಾ-
ಭಾಲೇಕ್ಷಣಾಶ್ಚ ನ ಭವಂತಿ ಜನಾಃ ಕಿಯಂತಃ.
ಕಾಮಂ ಸಂತ್ಯಜ ನಶ್ವರೇಽತ್ರ ವಿಷಯೇ ವಾಮಂ ಪದಂ ಮಾ ವಿಶ
ಕ್ಷೇಮಂ ಚಾತ್ಮನ ಆಚರ ತ್ವಮದಯಂ ಕಾಮಂ ಸ್ಮರಸ್ವಾಂತಕಂ.
ಭೀಮಂ ದಂಡಧರಸ್ಯ ಯೋಗಿಹೃದಯಾರಾಮಂ ಶಿರಪ್ರೋಲ್ಲಸತ್ಸೋಮಂ
ಭಾವಯ ವಿಶ್ವನಾಥಮನಿಶಂ ಸೋಮಂ ಸಖೇ ಮಾನಸೇ.
ಸಂಪೂಜ್ಯ ತ್ರಿದಶವರಂ ಸದಾಶಿವಂ ಯೋ ವಿಶ್ವೇಶಸ್ತುತಿಲಹರೀಂ ಸದಾ ಪಠೇದ್ವೈ.
ಕೈಲಾಸೇ ಶಿವಪದಪಂಕಜರಾಜಹಂಸ ಆಕಲ್ಪಂ ಸ ಹಿ ನಿವಸೇಚ್ಛಿವಸ್ವರೂಪಃ.
ಅನೇನ ಪ್ರೀಯತಾಂ ದೇವೋ ಭಗವಾನ್ ಕಾಶಿಕಾಪತಿಃ.
ಶ್ರೀವಿಶ್ವನಾಥಃ ಪೂರ್ವೇಷಾಮಸ್ಮಾಕಂ ಕುಲದೈವತಂ.
ಇಯಂ ವಿಶ್ವೇಶಲಹರೀ ರಚಿತಾ ಖಂಡಯಜ್ವನಾ.
ವಿಶ್ವೇಶತುಷ್ಟಿದಾ ನಿತ್ಯಂ ವಸತಾಂ ಹೃದಯೇ ಸತಾಂ.
ನಾಮ್ನಾ ಗುಣೈಶ್ಚಾಪಿ ಶಿವೈವ ಮಾತಾ ತಾತಃ ಶಿವಸ್ತ್ರ್ಯಂಬಕಯಜ್ವನಾಮಾ.
ಮಲ್ಲಾರಿದೇವಃ ಕುಲದೈವತಂ ಮೇ ಶ್ರೀಕೌಶಿಕಸ್ಯಾಸ್ತಿ ಕುಲೇ ಚ ಜನ್ಮ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |