സൂര്യ ദ്വാദശ നാമ സ്തോത്രം

ആദിത്യഃ പ്രഥമം നാമ ദ്വിതീയം തു ദിവാകരഃ.
തൃതീയം ഭാസ്കരഃ പ്രോക്തം ചതുർഥം തു പ്രഭാകരഃ.
പഞ്ചമം തു സഹസ്രാംശുഃ ഷഷ്ഠം ത്രൈലോക്യലോചനഃ.
സപ്തമം ഹരിദശ്വശ്ച ഹ്യഷ്ടമം ച വിഭാവസുഃ.
ദിനേശോ നവമം പ്രോക്തോ ദശമം ദ്വാദശാത്മകഃ.
ഏകാദശം ത്രയീമൂർതിർദ്വാദശം സൂര്യ ഏവ ച.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

40.4K

Comments

ia66d
Remarkable! 👏 -Prateeksha Singh

Truly grateful for your dedication to preserving our spiritual heritage😇 -Parul Gupta

Full of spiritual insights, 1000s of thme -Lakshya

Amazing! 😍🌟🙌 -Rahul Goud

Awesome! 😎🌟 -Mohit Shimpi

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |