சிவ லஹரி ஸ்தோத்திரம்

ஸித்திபுத்திபதிம்ʼ வந்தே ஶ்ரீகணாதீஶ்வரம்ʼ முதா.
தஸ்ய யோ வந்தனம்ʼ குர்யாத் ஸ தீனாம்ʼ யோகமின்வதி.
வந்தே காஶீபதிம்ʼ காஶீ ஜாதா யத்க்ருʼபயா புரீ.
ப்ரகாஶனார்தம்ʼ பக்தானாம்ʼ ஹோதாரம்ʼ ரத்னதாதமம்.
பக்தாவனம்ʼ கரோமீதி மா கர்வம்ʼ வஹ ஶங்கர.
தேப்ய꞉ ஸ்வபூஜாக்ரஹணாத்தவேதத்ஸத்யமங்கிர꞉.
முதா லக்ஷ்மீம்ʼ காமயந்தே சஞ்சலாம்ʼ ஸகலா ஜனா꞉.
காஶீரூபாம்ʼ காமயே(அ)ஹம்ʼ லக்ஷ்மீமனபகாமினீம்.
ப்ராப்னுவந்து ஜனா லக்ஷ்மீம்ʼ மதாந்தந்ருʼபஸேவனாத்.
லபே விஶ்வேஶஸேவாதோ காமஶ்வம்ʼ புருஷானஹம்.
ந மத்குடும்பரக்ஷார்தமாஹூயாமி ஶ்ரியம்ʼ புதா꞉.
விஶ்வேஶ்வராராதனார்தம்ʼ ஶ்ரியம்ʼ தேவீமுபாஹ்வயே.
ஆபாதரமணீயேயம்ʼ ஶ்ரீர்மதாந்தகரீ சலா.
அஸாரஸம்ʼஸ்ருʼதௌ காஶீம்ʼ ஸா ஹி ஶ்ரீரம்ருʼதா ஸதாம்.
காஶீ கங்கான்னபூர்ணா ச விஶ்வேஶாத்யாஶ்ச தேவதா꞉.
அவந்து பாலமஜ்ஞம்ʼ மாமுஶதீரிவ மாதர꞉.
ஸதைவ து꞉ககாரிணீம்ʼ ந ஸம்ʼஸ்ருʼதிம்ʼ ஹி காமயே
ஶிவப்ரியாம்ʼ ஸுகப்ரதாம்ʼ பராம்ʼ புரீம்ʼ ஹி காமயே.
ஸ்வபக்தது꞉கஹாரகம்ʼ மனோரதப்ரபூரகம்ʼ
ஶிவம்ʼ ஸதா முதா பஜே மஹேரணாய சக்ஷஸே.
ஸ்வஸேவகஸுதாதீனாம்ʼ பாலனம்ʼ குர்வதே ந்ருʼபா꞉.
பாஸ்யேவாஸ்மாம்ʼஸ்து விஶ்வேஶ கீர்வாண꞉ பாஹி ந꞉ ஸுதான்.
நிஷேவ்ய காஶிகாம்ʼ புரீம்ʼ ஸதாஶிவம்ʼ ப்ரபூஜ்ய வை
குரோர்முகாரவிந்தத꞉ ஸதாதிரூபமத்வயம்.
விசார்ய ரூபமாத்மனோ நிஷேத்ய நஶ்வரம்ʼ ஜடம்ʼ
சிதாத்மனா தமோபிதம்ʼ தனேன ஹன்மி வ்ருʼச்சிகம்.
ஹே பாகீரதி ஹே காஶி ஹே விஶ்வேஶ்வர தே ஸதா.
கலயாமி ஸ்தவம்ʼ ஶ்ரேஷ்டமேஷ ராரந்து தே ஹ்ருʼதி.
விஶ்வநாத ஸதா காஶ்யாம்ʼ தேஹ்யஸ்மப்யம்ʼ தனம்ʼ பரம்.
புரா யுத்தேஷு தைத்யானாம்ʼ வித்மஹே த்வாம்ʼ தனஞ்ஜயம்.
அவிநாஶி புரா தத்தம்ʼ பக்தேப்யோ த்ரவிணம்ʼ த்வயா.
காஶிவிஶ்வேஶ கங்கே த்வாமத தே ஸ்தும்னமீமஹே.
ஸம்ʼஸாரதாவவஹ்னௌ மாம்ʼ பதிதம்ʼ து꞉கிதம்ʼ தவ.
விஶ்வேஶ பாஹி கங்காத்யைராகத்ய வ்ருʼஷபி꞉ ஸுதம்.
காஶீம்ʼ ப்ரதி வயம்ʼ யாம தயயா விஶ்வநாத தே.
தத்ரைவ வாஸம்ʼ குர்யாம வ்ருʼக்ஷே ந வஸதிம்ʼ வய꞉.
ஹே ஸரஸ்வதி ஹே கங்கே ஹே காலிந்தி ஸதா வயம்.
பஜாமாம்ருʼதரூபம்ʼ தம்ʼ யோ வ꞉ ஶிவதமோ ரஸ꞉.
விஶ்வநாதேதமேவ த்வாம்ʼ யாசாம ஸததம்ʼ வயம்.
ஸ்தித்வா காஶ்யாமத்வரே த்வாம்ʼ ஹவிஷ்மந்தோ ஜராமஹே.
ஸர்வாஸு ஸோமஸம்ʼஸ்தாஸு காஶ்யாமிந்த்ரஸ்வரூபிணே.
ஹே விஶ்வேஶ்வர தே நித்யம்ʼ ஸோமம்ʼ சோதாமி பீதயே.
காஶ்யாம்ʼ ரௌத்ரேஷு சான்யேஷு யஜாம த்வாம்ʼ மகேஷு வை.
ஹே விஶ்வேஶ்வர தேவைஸ்த்வம்ʼ ராரந்தி ஸவனேஷு ந꞉.
மாம்ʼ மோஹாத்யா துர்ஜநாஶ்ச பாதந்தே நிஷ்ப்ரயோஜனம்.
விஶ்வேஶ்வர ததோ மே த்வாம்ʼ வரூத்ரீம்ʼ திஷணாம்ʼ வஹ.
ருத்ராக்ஷபஸ்மதாரீ த்வாம்ʼ காஶ்யாம்ʼ ஸ்தௌமீஶ ஸம்ʼஸ்தவை꞉.
த்வத்பாதாம்புஜப்ருʼங்கம்ʼ மாம்ʼ ந ஸ்தோதாரம்ʼ நிதேகர꞉.
விஹாய சஞ்சலம்ʼ வதூஸுதாதிகம்ʼ ஹி து꞉கதம்ʼ
த்வதீயகாமஸம்ʼயுதா பவேம காஶிகாபுரீ.
ஸ்வஸேவகார்திநாஶக ப்ரக்ருʼஷ்டஸம்ʼவிதர்பக
பவைவ தேவ ஸந்ததம்ʼ ஹ்யுதத்வபஸ்மயுர்வஸ꞉.
விஶ்வேஶ காஶ்யாம்ʼ கங்காயாம்ʼ ஸ்னாத்வா த்வாம்ʼ ரம்யவஸ்துபி꞉.
பூஜயாம வயம்ʼ பக்த்யா குஶிகாஸோ அவஸ்யவ꞉.
விஶ்வேஶ நித்யமஸ்மப்யம்ʼ பயமுத்பாதயந்தி யே.
தேஷாம்ʼ விதாயோபமர்தம்ʼ ததோ நோ அபயம்ʼ க்ருʼதி.
ராக்ஷஸானாம்ʼ ஸ்வபாவோ(அ)யம்ʼ பாத்யா விஶ்வேஶ ஜீவகா꞉.
பக்தானுகம்பயா ஶம்போ ஸர்வம்ʼ ரக்ஷோ நிபர்ஹய.
விஶ்வேஶ்வர ஸதா பீத꞉ ஸம்ʼஸாரார்ணவாஜ்ஜனாத்.
மாம்ʼ பாலய ஸதேதி த்வாம்ʼ புருஹூதமுபப்ருவே.
இதம்ʼ விம்ருʼஶ்ய நஶ்வரம்ʼ ஜடம்ʼ ஸதைவ து꞉கதம்ʼ
ஸமர்சிதும்ʼ ஶிவம்ʼ கதா꞉ பராம்ʼ புரீம்ʼ யதோ த்விஜா꞉.
ததோ(அ)பிகம்ய தாம்ʼ புரீம்ʼ ஸமர்ச்ய வஸ்துபி꞉ பரை꞉
ஶிவம்ʼ ஸ்வபக்தமுக்திதம்ʼ தமில்யகித்வ ஈமஹே.
காஶ்யாம்ʼ வயம்ʼ ஸதைவ த்வாம்ʼ யஜாம ஸகலைர்மகை꞉.
விஶ்வேஶ்வர த்வம்ʼ ஸமஸ்தைர்தேவைராஸத்ஸி பர்ஹிஷி.
யக்ஷேஶ்வரேண ரக்ஷிதம்ʼ ஶ்ரேஷ்டம்ʼ தனமகேஷு தே.
தேஹி வ்யயாம ஶங்கர ஹ்யஸ்மப்யமப்ரதிஷ்க்ருʼத꞉.
மத்பூர்வஜா மஹாஶைவா பஸ்மருத்ராக்ஷதாரிண꞉.
விஶ்வேஶ்வர ஸுரேஷு த்வாமத்வஶமிவ யேமிரே.
ஶம்போர்விதாய யே(அ)ர்சனம்ʼ திஷ்டந்தி தத்பரா யதா.
தான் ஶங்கரோ கிரே த்ருதம்ʼ யூதேன வ்ருʼஷ்ணிரேஜதி.
த்வாம்ʼ பூஜயாமீஶ ஸுரம்ʼ மானஸைர்திவ்யவஸ்துபி꞉.
ஹே விஶ்வேஶ்வர தேவைஸ்த்வம்ʼ ஸோம ராரந்தி நோ ஹ்ருʼதி.
ப்ராதுர்பவஸி ஸத்யஸ்த்வம்ʼ க்லேஶோ பக்தஜனே யதா.
ததோ(அ)ஹம்ʼ க்லேஶவான் குர்வே ஸத்யோஜாதாய வை நம꞉.
வாமதேவேதி மனூ ரம்யதாம்ʼ யஸ்ய ஸஞ்ஜகௌ .
ஈஶஸ்தஸ்மாத்க்ரியதே வமதேவாய தே நம꞉.
தயாஸிந்தோ தீனபந்தோ யோ(அ)ஸ்தீஶ வரத꞉ கர꞉.
அஸ்மாகம்ʼ வரதானேன ஸ யுக்தஸ்தே(அ)ஸ்து தக்ஷிண꞉.
துஷ்டபீதஸ்ய மே நித்யம்ʼ கரஸ்தே(அ)பயதாயக꞉.
மஹேஶாபயதானே ஸ்யாதுத ஸவ்ய꞉ ஶதக்ரதோ.
மஹேஶ்வரீயபதபத்மஸேவக꞉ புரந்தராதிபதநி꞉ஸ்ப்ருʼஹ꞉ ஸதா.
ஜனோ(அ)ஸ்தி ய꞉ ஸதததுர்கத꞉ ப்ரபோ ப்ருʼணக்ஷி வஸுனா பவீயஸா.
ரக்ஷணாய நாஸ்தி மே த்வாம்ʼ வினேஶ ஸாதனம்.
நிஶ்சயேன ஹே ஶிவ த்வாமவஸ்யுராசகே.
ரோகைது꞉கைர்வைரிகணைஶ்ச யுக்தாஸ்த்வத்தாஸத்வாச்சங்கர தத்ஸஹஸ்வ.
ரம்யம்ʼ ஸ்தோத்ரம்ʼ ரோஷகரம்ʼ வசோ வா யத்கிஞ்சாஹம்ʼ த்வாயுரிதம்ʼ வதாமி.
த்யாயாம வஸ்து ஶங்கரம்ʼ யாசாம தாம ஶங்கரம்.
குர்யாம கர்ம ஶங்கரம்ʼ வோசேம ஶந்தமம்ʼ ஹ்ருʼதே.
மாதா தாத꞉ ஸ்வாதிஷ்டம்ʼ ச பௌஷ்டிகம்ʼ மன்வாதே வாக்யம்ʼ பாலஸ்ய குத்ஸிதம்.
யத்வத்தத்வாக்யம்ʼ மே(அ)ஸ்து ஶம்பவே ஸ்வாதோ꞉ ஸ்வாதீயோ ருத்ராய பந்தனம்.
ஶிவம்ʼ ஸுகந்திஸம்ʼயுதம்ʼ ஸ்வபக்தபுஷ்டிவர்தனம்.
ஸுதீனபக்தபாலகம்ʼ த்ரியம்பகம்ʼ யஜாமஹே.
தேவ தேவ கிரிஜாவல்லப த்வம்ʼ பாஹி பாஹி ஶிவ ஶம்போ மஹேஶ.
யத்வதாமி ஸததம்ʼ ஸ்தோத்ரவாக்யம்ʼ தஜ்ஜுஷஸ்வ க்ருʼதி மா தேவவந்தம்.
த்யக்த்வா ஸதா நிஷ்பலகார்யபாரம்ʼ த்ருʼத்வா ஸதா ஶங்கரநாமஸாரம்.
ஹே ஜீவ ஜன்மாந்தகநாஶகாரம்ʼ யக்ஷ்யாமஹே ஸௌமனஸாய ருத்ரம்.
ஸ்தித்வா காஶ்யாம்ʼ நிர்மலகங்காதோயே ஸ்னாத்வா ஸம்பூஜ்ய த்ரிதஶேஶ்வரம்ʼ வை.
தஸ்ய ஸ்தோத்ரம்ʼ பாபஹரைஸ்து தேவ பத்ரம்ʼ கர்ணேபி꞉ ஶ்ருʼணுயாம தேவா꞉.
வாராணஸ்யாம்ʼ ஶங்கரம்ʼ ஸுராட்யம்ʼ ஸபூஜ்யேஶம்ʼ வஸுபி꞉ ஸுகாந்தை꞉.
அக்ரே ந்ருʼத்யந்த꞉ ஶிவஸ்ய ரூபம்ʼ பத்ர பஶ்யேமாக்ஷபிர்யஜத்ரா꞉.
இச்சாமஸ்த்வாம்ʼ பூஜயிதும்ʼ வயம்ʼ விஶ்வேஶ ஸந்ததம்.
ப்ரயச்ச நோ தனம்ʼ ஶ்ரேஷ்டம்ʼ யஶஸம்ʼ வீரவத்தமம்.
காஶ்யாமுஷித்வா கங்காயாம்ʼ ஸ்னாத்வா ஸம்பூஜ்ய ஶங்கரம்.
த்யாத்வா தச்சரணௌ நித்யமலக்ஷ்மீர்நாஶயாம்யஹம்.
அஸத்பதம்ʼ ஸ்வஹர்ஷதம்ʼ ந சான்யஹர்ஷதாயகம்ʼ
ஸதா முதா ப்ரஸூர்யதா ஶ்ருʼணோதி பாஷிதம்ʼ ஶிஶோ꞉.
ஶிவாபகாஶிவாபலாஶிவாலயாஸமன்விதஸ்ததா
ஶிவேஶ ந꞉ ஸுரைர்கிராமுபஶ்ருதிம்ʼ சர.
ஸகரஸ்யாத்மஜா கங்கே மதா꞉ ஸந்தாரிதாஸ்த்வயா.
அகரஸ்யாத்மஜா தஸ்மாத் கிம்ʼ ந தாரயஸி த்ருவம்.
ப்ராயிகோ(அ)யம்ʼ ப்ரவாதோ(அ)ஸ்து தரந்தி தவ ஸந்நிதௌ.
தாரகம்ʼ நாம தே கங்கே ஸந்நிதே꞉ கிம்ʼ ப்ரயோஜனம்.
மீனைராயதலோசனே வஸுமுகீவாப்ஜேன ரோமாவலீயுக்தோ
ராஜவதீவ பத்மமுகுலை꞉ ஶைவாலவல்ல்யா யுதை꞉.
உத்பாஸ்வஜ்ஜகனேன வாலபுலினைருத்யத்புஜேவோர்மிபி-
ர்கர்தேனோஜ்ஜ்வலநாபிகேவ விலஸஸ்யேஷா பரம்ʼ ஜாஹ்னவீ.
ஶ்ருʼங்காரிதாம்ʼ ஜலசரை꞉ ஶிவஸுந்தராங்க-
ஸங்காம்ʼ ஸதாபஹ்ருʼதவிஶ்வதவாந்தரங்காம்.
ப்ருʼங்காகுலாம்புஜகலன்மகரந்ததுந்த-
ப்ருʼங்காவலீவிலஸிதாம்ʼ கலயே(அ)த கங்காம்.
விஶ்வேஶோ(அ)ஸி தனாதிபப்ரியஸகா கிம்ʼ சான்னபூர்ணாபதி-
ர்ஜாமாதா தரணீப்ருʼதோ நிருபமாஷ்டைஶ்வர்யயுக்த꞉ ஸ்வயம்.
சத்வார்யேவ ததாபி தாஸ்யஸி பலான்யாத்மாஶ்ரயாந்தே சிரம்ʼ
தேப்யோ(அ)தோ பத யுஜ்யதே பஶுபதே லப்தாவதாரஸ்தவ.
தோஷாகரம்ʼ வஹஸி மூர்த்னி கலங்கவந்தம்ʼ
கண்டே த்விஜிஹ்வமதிவக்ரகதிம்ʼ ஸுகோரம்.
பாபீத்யயம்ʼ மயி குதோ ந க்ருʼபாம்ʼ கரோஷி
யுக்தைவ தே விஷமத்ருʼஷ்டிரதோ மஹேஶ.
அஸ்தி த்ரிநேத்ரமுடுராஜகலா மமேதி
கர்வாயதே ஹ்யதிதராம்ʼ பத விஶ்வநாத.
த்வத்வாஸினோ ஜனனகாஶிஶஶாங்கசூடா-
பாலேக்ஷணாஶ்ச ந பவந்தி ஜனா꞉ கியந்த꞉.
காமம்ʼ ஸந்த்யஜ நஶ்வரே(அ)த்ர விஷயே வாமம்ʼ பதம்ʼ மா விஶ
க்ஷேமம்ʼ சாத்மன ஆசர த்வமதயம்ʼ காமம்ʼ ஸ்மரஸ்வாந்தகம்.
பீமம்ʼ தண்டதரஸ்ய யோகிஹ்ருʼதயாராமம்ʼ ஶிரப்ரோல்லஸத்ஸோமம்ʼ
பாவய விஶ்வநாதமநிஶம்ʼ ஸோமம்ʼ ஸகே மானஸே.
ஸம்பூஜ்ய த்ரிதஶவரம்ʼ ஸதாஶிவம்ʼ யோ விஶ்வேஶஸ்துதிலஹரீம்ʼ ஸதா படேத்வை.
கைலாஸே ஶிவபதபங்கஜராஜஹம்ʼஸ ஆகல்பம்ʼ ஸ ஹி நிவஸேச்சிவஸ்வரூப꞉.
அனேன ப்ரீயதாம்ʼ தேவோ பகவான் காஶிகாபதி꞉.
ஶ்ரீவிஶ்வநாத꞉ பூர்வேஷாமஸ்மாகம்ʼ குலதைவதம்.
இயம்ʼ விஶ்வேஶலஹரீ ரசிதா கண்டயஜ்வனா.
விஶ்வேஶதுஷ்டிதா நித்யம்ʼ வஸதாம்ʼ ஹ்ருʼதயே ஸதாம்.
நாம்னா குணைஶ்சாபி ஶிவைவ மாதா தாத꞉ ஶிவஸ்த்ர்யம்பகயஜ்வநாமா.
மல்லாரிதேவ꞉ குலதைவதம்ʼ மே ஶ்ரீகௌஶிகஸ்யாஸ்தி குலே ச ஜன்ம.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |